Saco-S logotyp

Saco-S arbete med lika villkor och jämställdhetsintegrering

Saco-S vid Uppsala universitets lika villkors- och jämställdhetsarbete utgår framförallt från universitetets lika villkors- och jämställdhetsarbete. Saco-S vid Uppsala universitet deltar i universitetets arbete med jämställdhetsintegreringen, lönekartläggningen, skyddsombudsutbildningar med mera. Saco-S vid Uppsala universitet uppmärksammar frågan vid olika typer av förhandlingar, exempelvis verksamhetsplaner. Dessutom strävar Saco-S vid Uppsala universitet efter att ha information tillgängligt både på svenska och engelska.

Saco-S vid Uppsala universitets representant i:

 • Rådet för lika villkor är Sofia Orrbén.
 • Referensgruppen för jämställdhetsintegrering (JiUU) är Karin Lindelöf.
 • Arbetsgruppen som arbetar med lönekartläggningen är Kirsi Höglund.
 • TekNats utskott för lika villkor är Clara Gauffin.

Mål och strategier för lika villkor för Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet

Dokumentet slogs fast av årsmötet 2020-11-25.

Mål för lika villkor

Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet

 • arbetar för att alla anställda och arbetssökande ska behandlas på ett rättvist och rättssäkert sätt i enlighet med Diskrimineringslagen.
 • arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter att delta i det fackliga arbetet vid Uppsala universitet.
 • integrerar ett lika villkorsperspektiv i alla delar av sin verksamhet.

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för organisationen. Detta mål- och strategidokument tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567): kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen kräver ett fortlöpande lika villkorsarbete med aktiva åtgärder för alla diskrimineringsgrunder. Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Enligt Diskrimineringslagen ska det fortlöpande lika villkorsarbetet omfatta:

 • arbetsförhållanden,
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
 • rekrytering och befordran,
 • utbildning och övrig kompetensutveckling,
 • möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap,
 • antagnings- och rekryteringsförfarandet,
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen,
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 • doktoranders studiemiljö, och
 • möjligheterna att förena studier på forskarnivå med föräldraskap.

Strategier för lika villkor

Vi förtroendevalda i Saco-S-föreningen

 • bemöter alla medlemmar och potentiella medlemmar på ett respektfullt och likvärdigt sätt.
 • använder oss av ett tillgängligt språk, vilket innebär att vi undviker onödigt komplicerat språk, samt att vi använder oss av både svenska och engelska.
 • utformar vårt informationsmaterial, våra informationstillfällen och interna möten så att det främjar ett brett deltagande.
 • ger alla medlemmar möjlighet att få kännedom om förtroendeuppdragen, vad uppdraget som förtroendevald innebär, vilka krav som finns och vem man ska vända sig till om man har frågor.
 • har öppna och transparenta processer kring rekrytering av nya förtroendevalda.
 • bemöter varandra på ett respektfullt sätt samt stödjer och uppmuntrar varandra till att utveckla vår fulla förmåga.
 • har kompetens och fortbildar oss i frågor om lika villkor, samt om hantering av ärenden som rör diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.
 • är en aktiv part i Uppsala universitets arbete med lika villkor.
 • ser till att alla medlemmar behandlas likvärdigt i alla slags förhandlingar*.
 • beaktar samtliga diskrimineringsgrunder i det dagliga arbetet inom ramen för Saco-S-föreningens verksamhet.


* Exempel:

 1. I samband med löneförhandlingar ska varken individer eller grupper (exempelvis postdoktorer, som vid vissa institutioner till stor del är utrikesfödda) bedömas utifrån andra kriterier än de bedömningsgrunder som gäller för alla andra.
 2. Vid omplaceringsprövningar ska personer som inte kan ”tillräckligt bra svenska” få en möjlighet att komplettera med utbildning i svenska.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)