Saco-S logotyp

Ordlista

Ordlistan innehåller beskrivningar av ett antal av Saco-S vanligaste ord och begrepp.

Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en statlig myndighet, som är arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare. Arbetsgivarverket företräder 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverket är Saco-S motpart i de centrala förhandlingarna.

Arbetstagare (AT)
Anställd, eller arbetstagare, är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, som oftast är en juridisk person. Anställning är ett sätt att organisera arbete, där en part, "arbetsgivaren", köper den andres, "arbetstagaren", tid mot att arbete utförs.

Arbetstagarorganisation (ATO)
Organisation med syftet att tillvarata anslutna arbetstagares intressen i förhållande till arbetsgivaren och/eller arbetsgivarorganisationen.

Avtal utan centralt angiven siffra
Ramavtal som saknar centralt fastställda nivåer för löneförändringar. Det ger de lokala parterna stort utrymme att utveckla en lönebildning som är anpassad till verksamhetens och medarbetarnas behov. Ett sådant avtal är Saco-S löneavtal, RALS 2010-T. Avtal utan centralt angiven siffra kallas ibland sifferlösa avtal eller processavtal.

Avtalsförhandlingar
Förhandlingar om kollektivavtal mellan representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Kan ske på både centralt mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, och lokalt mellan den lokala Saco-S-föreningen och arbetsgivaren.

Centralorganisation
Både arbetsgivare och fackförbund har centralorganisationer. En centralorganisation har olika självständiga fackförbund som medlemmar. De tre största fackliga centralorganisationerna är TCO, LO och Saco. Arbetsgivarverket är statens motsvarighet till en centralorganisation.

Centrala avtal
De centrala avtalen förhandlas fram av Saco-S och Arbetsgivarverket. De centrala avtalen gäller för alla myndigheter och andra statliga verksamheter.

Centrala parter
Representanter för arbetstagare eller arbetsgivare som företräder medlemmarna på riksnivå. Saco-S är en central part som företräder arbetstagare inom staten.

Doktorandstege
Lönestege för doktorander. Vilket lönesteg du hamnar på beror på vilket år i forskarutbildningen du är på (år 1, 2, 3) eller hur långt du har kommit (50 % eller 80 %). Doktorandlönestegen förhandlas i regel en gång per år och brukar gälla från det datum lönerevisionen gäller.

Fackförbund
Ett fackförbund är en organisation där arbetstagare gått samman för att gemensamt driva sina intressen gentemot arbetsgivaren. Det är i fackförbunden medlemmarna finns. Som anställd i blir du en del av Saco-S genom att vara medlem i ett av de fackförbund som ingår i Saco-S.

Förhandlingsorganisation
Medlemmar i olika fackförbund har många gemensamma intressen. För att kunna hävda dessa med starkare kraft i förhandlingar med arbetsgivaren går de samman i förhandlingsorganisationer. Saco-S är en förhandlingsorganisation som består av 21 Sacoförbund. Den gemensamma nämnaren för dessa förbund är att de organiserar statligt anställda akademiker.

Huvudskyddsombud
När det finns flera skyddsombud på ett skyddsområde ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde.

Kollektivavtal
Ett skriftligt avtal mellan en facklig organisation och arbetsgivare om vilka regler som ska gälla på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i lagen om anställningsskydd, LAS, och kan tecknas såväl centralt som lokalt. Kollektivavtal reglerar bland annat löner och övriga anställningsvillkor. Avtalen kan förhandlas fram genom att många på en arbetsplats är medlemmar i fackliga organisationer.

Lokala avtal
De lokala avtalen förhandlas fram av den lokala Saco-S-föreningen och arbetsgivaren på en enskild arbetsplats.

Lokal-lokala föreningar/styrelser
Saco-S vid Uppsala universitet är en lokal förening och de Saco föreningar/styrelser som finns ute på bland annat institutioner, benämns som lokal-lokala föreningar och styrelser.

Lokala parter
Lokala parter är den lokala Saco-S-föreningen och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen.

Lönesamtal
Inför lönerevisionen ska varje medarbetare erbjudas ett lönesamtal. Lönesamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare (eller chef/chef) med fokus på utförda arbetsprestationer. Samtalet ska ha bedömningsområdena och lönekriterierna som utgångspunkt, det vill säga vilka aspekter av arbetsinnehållet som bedömts och resultatet av bedömningen. Lönesamtalet fungerar som en förberedelse till de lokala löneförhandlingarna.

Lönesättande samtal
Lönesättande samtal gäller för medlemmar i förbund inom Saco och som är organisatoriskt placerade vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och internrevisionen. Lönesättande samtal innebär att ny lön i samband med lönerevision bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare, istället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. Lönesättande samtal innebär således att det är medarbetaren och chefen, de två personer som har bäst kunskap om medarbetarens arbetsprestationer, som tar ansvar för att komma överens om ny lön. Dialogen mellan chef och medarbetare fokuserar på medarbetarens arbetsuppgifter, ansvar och utförda arbetsprestationer och avslutas med att chef och medarbetare kommer överens om en ny lön.

Ombudsman
En ombudsman är en person som är specialist i arbetsrätt och arbetar på ett fackförbund.

Parter
Arbetsmarknadens parter är arbetsgivare och arbetstagare. Förhållandet mellan dem regleras i en arbetsmarknadslagstiftning och i kollektivavtal.

Partsgemensamt
Saco-S och Arbetsgivarverket kan komma överens om att arbeta med en viss fråga gemensamt. Det kan exempelvis handla om att stödja lokala parter i en fråga. Den här typen av samarbeten kallas partsgemensamma. Oftast ingår även de andra fackförbunden med kollektivavtal med Uppsala universitet i samarbetet, det vill säga ST och Seko.

Ramavtal
Ett avtal som tecknas av Saco-S och Arbetsgivarverket, som är utgångspunkt för hur de lokala parterna ska arbeta. Ett exempel från Saco-S avtalsområde är RALS 2010-T-avtalet, som reglerar lönefrågor.

Saco
Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation, som består av 21 fackförbund som organiserar akademiker.

Saco-S
Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är en sammanslutning av 21 fackförbund inom Saco. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivarna. Formellt betecknas Saco-S som en förhandlingsorganisation.

Samverkan
Det finns lokala samverkansavtal som reglerar vilken möjlighet arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer ges att bidra till utvecklingen av en organisation och verksamhet. Samverkanstanken styrs i grunden av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning.

Schablonsemester
Schablonsemester innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut. Semesterersättningen för schablonsemestern betalas ut med oktoberlönen. Dessa har schablonsemester: professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter) samt amanuenser.

Seko
Seko står för Service- och kommunikationsfacket och är ett fackförbund inom LO (Landsorganisationen i Sverige). Seko är en av tre arbetstagarorganisationer inom staten.

Skyddsombud
Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombudet är de anställdas representant. På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses.

Skyddsområde
Ett skyddsområde kan till exempel vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen. Vid Uppsala universitet finns 7 skyddsområden:

 1. Ekonomikum, Universitetsbiblioteket, Gamla torget, kvarteret Munken, Musicum, Gustavianum
 2. Segerstedthuset, Engelska parken, SCAS, Blåsenhus
 3. Evolutionsbiologiskt centrum (EBC; inklusive Erken och Klubban), Geocentrum, Botaniska trädgården (inklusive Linnés Hammarby)
 4. Biomedicinskt centrum (BMC)
 5. Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset
 6. Polacksbacken
 7. Campus Gotland

ST/OFR
Förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) är organiserade i sju förbundsområden. ST är den som har kollektivavtal vid Uppsala universitet.

Tidsbegränsade avtal
Avtal som upphör ett visst datum om inte parterna aktivt förlänger det.

Tillsvidareavtal
Avtal som inte upphör ett visst datum utan löper på tills parterna avtalar om något annat.

Yrkande
När ett kollektivavtal är på väg att löpa ut är det dags att förhandla fram ett nytt avtal. Förhandlingen börjar med att parterna träffas och lämnar över listor med förändringar de vill att det nya avtalet ska innehålla. Dessa listor med krav kallas för yrkanden och utgör grunden för förhandlingarna.

Överenskommelse
Som enskild arbetstagare kan du tillsammans med din arbetsgivare göra en överenskommelse om individuella anpassningar av dina anställningsvillkor. Saco-S har kommit överens med Arbetsgivarverket om möjligheten till så kallade enskilda överenskommelser. Det kan då handla om anpassningar av bland annat arbetstid, semester, uppsägningstid och pensionsavsättning.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)