Saco-S logotyp

Vad gör Saco-S-föreningen?

Förhandlar arbetsvillkor

Saco-S vid Uppsala universitet är den största av de tre personalorganisationerna som har mandat att sluta kollektivavtal med Uppsala universitet.​ Vi har bland annat ett lokalt arbetstidsavtal för lärare respektive teknisk och administrativ personal, samt en anställningordning som reglerar exempelvis rekrytering, behörighet och bedömning. Vi förhandlar också undantag och specialregler för enskilda arbetstagare om de centrala avtalen tillåter och både arbetstagare och arbetsgivare är överens.

Lönerevision

I normalfallet revideras de universitetsanställdas löner per den 1 oktober varje år. Eftersom lönerna är individuella görs det här via löneförhandlingar där varje persons lön förhandlas var för sig, utom doktorandernas löner som följer en stege. Arbetsgivarverket och Saco-S centralt har träffat avtal om att det är lönesättande samtal som gäller för alla Sacomedlemmar inom staten om arbetsgivaren och Saco-S-föreningen inte kommer överens om något annat. Vid 2016-års förhandlingar genomfördes lönesättande samtal vid universitetsförvaltningen, internrevisionen, UUI och NCK. Från och med 2017-års revision har även universitetsbiblioteket ingått. Resten av de anställda universitetet omfattas av lönesamtal och lokala fackliga förhandlingar.

Lönekartläggning

Uppsala universitet ska göra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivaren leder arbetet med lönekartläggningarna och Saco-S-föreningen deltar aktivt tillsammans med de andra personalorganisationerna vid universitetet.

Tvisteförhandlingar

I de fall arbetsgivaren inte har följt lagar eller avtal kan Saco-S-föreningen kalla till förhandling. Exempel på sådana förhandlingar som Saco-S-föreningen nyligen kallat till är när arbetsgivaren har haft en person anställd som vikarie i mer än två år under de senaste fem åren vilket gör att personens anställning har övergått i en tillsvidareanställning. Ett annat exempel är när arbetsgivaren inte har meddelat arbetstagaren om att hans/hennes tidsbegränsade anställning upphör. Det ska göras minst en månad innan anställningen upphör.

Medlemsärenden

Alla kan råka ut för det som vi kallar för medlemsärende. Medlemsärenden kan exempelvis handla om ändrade arbetsuppgifter, hur mycket undervisning/ forskning man har i sin tjänstgöringsplan, prolongation för doktorander, kränkande särbehandling eller trakasserier. Då kan medlemmar komma till oss för råd och stöd med att lösa situationen.

Saco-S-föreningen har ca 3 800 medlemmar. Anta att en procent av dem har något slags arbetsrelaterat problem och att när någon har fått hjälp så är det någon ny som behöver hjälp, då skulle vi hela tiden ha 38 medlemmar som vi bistår att hitta en lösning för. En procent är lågt räknat, och vi rekommenderar att våra medlemmar kommer till oss hellre för tidigt än för sent. Saco-S-föreningen går inte vidare i medlemsärendet utan att medlemmen och den från Saco-S-föreningen är överens om det.

Jäv

För att undvika jäv så förhandlar vi som arbetar för Saco-S-föreningen vid universitetet inte på vår egen institution, alltså där vi har vår anställning. Vi förhandlar inte heller med familjemedlemmar eller nära vänner. Allt detta gäller även medlemsärenden.

Arbetsmiljöfrågor

Saco-S-föreningen utser de skyddsombud som är medlemmar i något Sacoförbund. Saco-S-föreningen har också hand om hanteringen av sin del av skyddsombudsorganisationen och deltar i arbetet i SVAM, Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor.

Hur vi informera medlemmar

Saco-S-föreningens ambition är att nå ut till medlemmarna regelbundet för att informera om viktiga frågor. Det gör vi genom att:

 • Ha en hemsida som uppdateras kontinueligt
 • Ge ut ett medlemsbrev (senaste medlemsbrevet hittar du under Nyheter)
 • Träffa nyanställda vid introduktionskursen för nyanställda
 • Träffa medlemmar och potentiella medlemmar vid olika arrangemang ute i verksamheten

Arbetsgivarens skyldighet att informera

Reglerna i medbestämmandelagen, MBL, ger personalorganisationerna rätt till kunskap om och insyn i arbetsgivarens verksamhet. Det är för att vi ska kunna tillvarata våra medlemmars rättigheter. Arbetsgivaren ska på eget initiativ informera personalorganisationerna och informationen ska lämnas löpande. Vid Uppsala universitet görs det i:

 • CSAM, den Centrala Samverkansgruppen
 • SVAM, Samverkansgrupp för Arbetsmiljöfrågor
 • Konsistoriet, Områdesnämnderna, Fakultetsnämnderna

Arbetsgivaren uppfyller sin informationsskyldighet genom att låta personalorganisationerna ha närvaro och yttranderätt i olika styrelser och nämnder.

På institutionsnivån sköts detta på lite olika sätt. Vid vissa institutioner har Saco-S-föreningen lokal-lokala styrelser eller kontaktpersoner som träffar institutionsledningen regelbundet och får ta del av verksamhetens utveckling och riktlinjerna för personalpolitiken. I de fall som det inte finns en lokal-lokal styrelse eller kontaktperson ska prefekten fortlöpande hålla Saco-S-föreningen informerad, enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 19 §.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)