Saco-S logotyp

Instruktion för fackliga representanter

Fackliga representanter i Uppsala universitets olika organ fyller flera viktiga funktioner i universitetets och Saco-S-föreningens verksamhet.

Uppsala universitetet som arbetsgivare är skyldig enligt Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) att fortlöpande hålla Saco-S-föreningen underrättad om verksamheten, ekonomin och personalpolitiken, samt att förhandla med Saco-S-föreningen ”innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av verksamheten”. Det är grunden i att vi har fackliga representanter i olika nämnder och styrelser.

För Saco-S-föreningen är de fackliga representanterna viktiga länkar mellan styrelsens arbete och vad som händer i olika delar av universitetets verksamhet. Som facklig representant säkerställer du att Saco-S-föreningen har insyn i universitetets verksamhet och du ansvarar för att föreningens styrelse känner till vilka frågor som ligger på den aktuella styrelsens eller nämndens bord. Du bevakar även de beslut som tas i dessa organ samt deltar i diskussioner för att ge ett bredare medarbetarperspektiv på många frågor.

Som facklig representant sitter du vanligen med närvaro- och yttranderätt men utan rösträtt i dessa organ. Det innebär att fackliga representanter inte har ansvar för beslut tagna i universitetets styrelser och nämnder. Som facklig representant omfattas du av tystnadsplikt i vissa ärenden. Du har dock alltid rätt till att informera Saco-S-föreningens styrelse om den information som du har fått ta del av som facklig representant, såväl skriftlig som muntlig information.

Saco-S-föreningens representanter är viktiga ambassadörer ute i verksamheten. Det är därför viktigt att komma påläst till och vara professionell vid sammanträdena. Skulle du bli bemött på ett dåligt sätt av de andra ledamöterna, är det viktigt att ta upp det med oss så att vi kan åtgärda detta så snart och bra som möjligt.

Lagar som har inverkan på vårt arbete

Arbetsgivarens skyldighet att förhandla

Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.
- MBL 11 §

Detta innebär att arbetsgivaren måste förhandla innan beslut om viktigare förändringar sker i nämnden. Detta kan med fördel flaggas till sammanträdesordförande innan mötet men kan också tas upp på plats.

Arbetsgivarens skyldighet att informera

Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.
- MBL 19 §

Detta innebär att arbetsgivaren måste ge information i olika lägen, även om det inte sedan innebär att de behöver förhandla. Skyldigheten att informera kan sträcka sig utöver att informera dig som representant vid mötet. Om så är fallet så kan du nämna det till mötet innan, under eller när du rapporterar tillbaka efter möte till Saco-S-föreningens styrelse så att vi kan be arbetsgivaren om att informera oss.

Rätt att fullgöra sitt uppdrag

En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag.
- Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) 3 §

Det innebär att du inte kan nekas tillträde till mötet eller annat som förhindrar att du deltar på samma förutsättningar som ledamöterna.

Rätt till den ledighet som fordras för uppdraget

Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång. Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.
- FML 6 §

Det innebär att din chef inte kan säga nej till att du ska medverka vid dessa möten så länge det kan bokas in med viss framförhållning. Generellt sett bokas nämnds/motsvarandes möten in en termin i taget.

Tystnadsplikt och rätt att informera styrelsen

En arbetsgivare som enligt 3 § andra stycket är skyldig att ge en facklig förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagarorganisationen om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till förtroendemannen.

I sådana fall tillämpas 21 § andra och tredje styckena lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroendemannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för arbetstagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten.

- FML 9 a §


Detta innebär att du kan få information som du endast har rätt att delge Saco-S-föreningens styrelse. Vid oklarhet, fråga mötesordförande om det är tystnadsplikt gällande en fråga. Vanligen råder det inte tystnadsplikt kring en fråga.

Om en facklig förtroendeman eller en ledamot i styrelsen för en arbetstagarorganisation bryter mot den tystnadsplikt som avses i 9 a § första och andra styckena eller obehörigen utnyttjar kunskaper som förtroendemannen eller styrelseledamoten har fått under sådan tystnadsplikt, svarar arbetstagarorganisationen för den skada som uppkommer. I ett sådant fall följer inte ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
- FML 10 a §

När uppdraget upphört

Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft fackligt uppdrag.
- FML 4 §

Detta är ett skydd mot repressalier och skulle något sådant uppkomma måste du omedelbart kontakta Saco-S-föreningens styrelse.

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)