Saco-S logotyp

Stadgar för Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet

1 §
Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet är en del av förhandlingsorganisationen Saco-S och är dess lokala arbetstagarorganisation vid Uppsala universitet och företräder de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S-föreningens styrelse beslutat om undantag. Den lokala verksamhetens uppgifter och regler om hur den ska bedrivas beslutas av Saco-S årsmöte och styrelse.

2 §
Ordinarie medlemsmöte ska hållas årligen senast i april månad. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av förbundsmedlemmarna på arbetsplatsen skriftligen begär det.

3 §
Vid ordinarie medlemsmöte beslutar förbundsmedlemmarna om följande:

 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen
 • Val av suppleanter för styrelseledamöterna
 • Delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ
 • Val av valberedningen samt sammankallande i denna
 • Eventuella propositioner och motioner
 • Till mötet anmälda övriga frågor

Vid extra medlemsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

Rösträtt vid ordinarie medlemsmöte och extra medlemsmöte får endast utövas personligen. Beslut fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar.

Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer. Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Förbundsmedlemmar kan inför ordinarie medlemsmöte lämna motioner till styrelsen senast 45 kalenderdagar före ordinarie medlemsmöte.

4 §
Styrelsen består av ordförande samt minst 6 och högst 8 övriga ledamöter. För ledamöterna bör finnas högst 2 suppleanter.

5 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleant för ledamot är närvarande.

6 §
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana representanter som ska utses av ordinarie medlemsmöte enligt 3 §.

Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.

(antagna vid ordinarie årsmöte 2019-11-26, reviderad vid årsmöte 2021-11-23)

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)