Saco-S logotyp

Lokalt kollektivavtal om undervisning och arbetstid m.m. för lärare

1. Inledande bestämmelser

1.1. Tillämpningsområde

Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T.

1.2. Avtalets reglering

I detta avtal regleras arbetstidens fördelning med mera för lärare i enlighet med de centrala kollektivavtalen Villkorsavtal respektive Villkorsavtal-T och dess bilaga 5. Vem som är lärare framgår av Uppsala universitets anställningsordning (Se § 10 Uppsala universitets anställningsordning, UFV 2019/1673). I övrigt gäller vad som anges i Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T och bilaga 4 om arbetstid.

1.3. Giltighetstid

Avtalet i de delar det avser arbetstidens fördelning gäller från och med den 1 januari 2023 tills vidare med samma giltighetstid som Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T med tre månaders uppsägningstid. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om det inte skriftligen har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.

2. Arbetstid

2.1. Årsarbetstid

Det antecknas att enligt Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, bilaga 5, är den totala årsarbetstiden för lärare:

 • 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
 • 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
 • 1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar

2.2. Arbetstidens fördelning

2.2.1. Allmänt

Utgångspunkterna för fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i de centrala avtalen Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, bilaga 5. Arbetsfördelningen mellan lärarna ska grundas på förhållandena på institutionen och avvägningar göras utifrån institutionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt de mål och riktlinjer som fastställts i institutionens verksamhetsplan och utifrån verksamhetens behov.

En viktig utgångspunkt vid institutionens personal- och bemanningsplanering är att samtliga lärare ska ges möjlighet och därvid vara skyldiga att kontinuerligt följa utvecklingen inom aktuellt ämne/ vetenskapsområde och dessutom i ett flerårsperspektiv beredas möjlighet till forskning- och utvecklingsarbete. Med hänsyn till verksamhetens krav och berörd lärares önskemål kan tiden för forskning och utvecklingsarbete förläggas till längre sammanhängande perioder eller läggas ut kontinuerligt under den planeringsperiod, t ex tre till fem år, som prefekten/ motsvarande fastställt.

I årliga planeringssamtal eller dylikt mellan prefekt/ motsvarande och den enskilde läraren bör en långsiktig plan för lärarens kompetensutveckling utarbetas, liksom uppföljning av tjänstgöringsförhållandena i övrigt göras.

För den aktuella planeringsperioden bör nedanstående ramar för fördelning av årsarbetstiden vara vägledande.

2.2.2. Lärare som inte har förenade anställningar eller kliniska arbetsuppgifter

2.2.2.1. Administrativa arbetsuppgifter

För professor, lektor, biträdande lektor och adjunkt gäller att administrativa arbetsuppgifter, t ex kurs- och/ eller programansvar samt övrig utbildnings- och institutionsadministration i normalfallet bör omfatta cirka 10 % av årsarbetstiden.

2.2.2.2. Utbildningsvolym och forskning

Professor
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta lägst 25 % av årsarbetstiden.

Universitetslektor
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta högst 70 % av årsarbetstiden. En lektor ska i normalfallet beredas möjlighet att bedriva forskning till cirka 20 % av årsarbetstiden.

Biträdande lektor
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta högst 40 % av årsarbetstiden. En biträdande universitetslektor ska i normalfallet beredas möjlighet att bedriva forskning till lägst 50 % av årsarbetstiden.

Universitetsadjunkt
Utbildningsvolymen inom grundutbildning ska i normalfallet omfatta högst 80 % av årsarbetstiden. En adjunkt ska i normalfallet beredas möjlighet att bedriva egen forskarutbildning eller annan kompetensutveckling till cirka 10 % av årsarbetstiden.

Forskarassistent
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta högst 15 % av årsarbetstiden.

I undantagsfall får avvikelse från ovanstående planeringsramar göras efter anvisningar som kan komma att lämnas från respektive fakultetsnämnd.

2.2.3 Lärare med förenade anställningar och kliniska arbetsuppgifter

2.2.3.1. Administrativa arbetsuppgifter

För professor lektor och adjunkt med förenad anställning och kliniska arbetsuppgifter gäller att administrativa arbetsuppgifter, t ex kurs- och/ eller programansvar samt övrig utbildnings- och institutionsadministration i normalfallet bör omfatta cirka 7 % av årsarbetstiden.

2.2.3.2. Utbildningsvolym och forskning

Professor
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet lägst omfatta 17 % av årsarbetstiden och kliniktjänstgöring 33 % av årsarbetstiden. 40 % av årsarbetstiden utgör forskning i normalfallet.

Universitetslektor
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta högst 40 % av årsarbetstiden och kliniktjänstgöring 33 % av årsarbetstiden. 20 % avårsarbetstiden utgör forskning i normalfallet.

Universitetsadjunkt
Utbildningsvolymen inom grund- och forskarutbildning ska i normalfallet omfatta lägst 17 % av årsarbetstiden och kliniktjänstgöring högst 50 % av årsarbetstiden. En universitetsadjunkt ska i normalfallet beredas möjlighet att bedriva egen forskarutbildning eller annan kompetensutveckling om 10 % av årsarbetstiden.

I undantagsfall får avvikelse från ovanstående planeringsramar göras efter anvisningar som kan komma att lämnas från medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden tillika områdesnämnd.

2.2.4. Omräkningstal - undervisningsvolymens omfattning

Vid fastställande av undervisningsvolymens omfattning för den enskilde läraren ska hänsyn tas till för- och efterarbete, kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt lärarens kompetens och erfarenhet av att undervisa inom området. Utgångspunkten ska i normalfallet därvid vara att en undervisningstimme inklusive för- och efterarbete ska omfatta fyra klocktimmar. För undervisning som inte kräver omfattande för- och efterarbete kan lägre omräkningsfaktor tillämpas.

2.2.5. Arbetstid för befordrade lärare

För lärare som befordras efter behörighetsbedömning ska undervisningsdelen anpassas till den nya befattningen på sätt som bestäms inom respektive fakultet.
2.3. Samråd med den enskilde läraren och beslut om tjänstgöringsschema/ plan

Arbetsgivarens skyldighet att samråda med läraren angående planering av årsarbetstiden regleras i de centrala avtalen Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, bilaga 5.

Beslut om tjänstgöringsschema/ plan regleras i de centrala avtalen Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, bilaga 5. Utöver vad som sägs i de centrala avtalen regleras beslutsordningen enligt följande.

Före kalenderår, läsår, termin, kurs eller annan aktuell tidsperiod startar ska ett tjänstgöringsschema/ plan utarbetas för respektive lärare. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter (utbildning/ undervisning, forskning, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter).

För lärare med förenad anställning och arbetstagare med kliniska arbetsuppgifter ska även andel och typ av kliniktjänstgöring framgå av tjänstgöringsplanen. Det åligger vidare prefekt/ motsvarande eller den som fått uppgiften delegerat till sig, alternativt studierektor, att kommunicera med berörd enhet inom Region Uppsala om föreslagen tjänstgöring.

Före beslut om tjänstgöringsschema/ plan ska prefekt/ motsvarande underrätta berörd personalorganisation om det tilltänkta beslutet. Påkallar berörd personalorganisation förhandling i frågan inom fem arbetsdagar gäller följande bestämmelser. Om parterna inte enas vid förhandling enligt denna paragraf eller om förhandling inte begärts inom angiven tid, får prefekt/ motsvarande besluta i frågan.

Denna ordning ersätter universitetets informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

2.4. Enskild överenskommelse om arbetstidsfördelning

Det finns även möjlighet för medarbetare att träffa enskild överenskommelse om annan arbetstidsfördelning än vad som framgår av detta kollektivavtal. Sådan överenskommelse ska skriftligen godkännas av de lokala parterna för att vara giltig.

2.5. Annat tillämpligt centralt kollektivavtal

Villkorsavtalet Bilaga 8 utgör en del av detta lokala arbetstidsavtal.

3. Arbetstidsberoende ersättningar

3.1. Övertids- och mertidsersättning till lärare som innehar anställning vid universitetet

En lärares samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden skall i normalfallet inte förekomma.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden äger prefekt/ motsvarande rätt att beordra övertid med sammanlagt högst 150 klocktimmar. Övertid utöver 150 klocktimmar kan beordras under verksamhetsåret om det finns synnerliga skäl. Kompensation för beordrad, fullgjord mertid/ övertid utgår för faktisk arbetad tid, d v s även för eventuellt för- och efterarbete. Kompensation kan utgå antingen i form av mertids-/ övertidstillägg eller i form av ledighet.

Mertidstillägg utbetalas med 1/142 av den individuella lönen för fullgjord klocktimme till den som är deltidstjänstgörande och utför arbetsuppgifter utöver deltidstjänstgöringen och upp till full årsarbetstid. Tillägget inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Mertidstimme som fullgjorts i form av undervisning ersätts med så många klocktimmar som krävs för fullgörandet. (En mertidstimme som anses ha tagit t ex fyra klocktimmar av årsarbetstiden i anspråk ersätts med 4/142 av den individuella lönen).

Övertidstillägg utbetalas med 1/94 av den individuella lönen för fullgjord klocktimme till den som är heltidstjänstgörande och utför arbetsuppgifter utöver årsarbetstiden. Tillägget inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Övertidstimme som fullgjorts i form av undervisning ersätts med så många klocktimmar som krävs för fullgörandet. (En övertidstimme som anses ha tagit t ex fyra klocktimmar av årsarbetstiden i anspråk ersätts med 4/94 av den individuella lönen).

Kompensationsledighet medges med:

 • 1 ledig timme per arbetad mertidstimme
 • 1,5 ledig timme per arbetad övertidstimme

3.2. Närvaro på arbetsplatsen med mera

Om verksamheten och arbetsuppgifterna så tillåter, och efter anmälan till prefekt/ motsvarande, kan lärarens arbetsuppgifter förläggas till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Ladda ner avtalet om undervisning och arbetstid m.m. för lärare i pdf-format. Pdf, 4 MB.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)