Saco-S logotyp

FAQ doktorander

Semester

Har doktorander rätt till semester?

Om du har doktorandanställning, så har du rätt till semester enligt Semesterlagen. Doktorander vid Uppsala universitet har schablonsemester, vilket innebär att arbetsgivaren lägger ut all semester från och med veckan efter midsommar om doktoranden inte har ansökt om något annat.

Vad behöver jag tänka på när det gäller schablonsemester?

Om du inte vill eller kan ta ut all semester under veckorna efter midsommar behöver du komma överens om det med din prefekt/ motsvarande. Överenskommelsen om att få ansöka om semester andra tider på året behöver vara skriftlig och Löneenheten måste ha den senast den 31 maj. Sida på medarbetaringången där du kan ladda ner blanketten Ansökan om undantag från schablonsemester.

Om du ändå måste arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/ motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.

Doktorandlön

Ingår doktoranderna i lönerevisionen?

Doktoranderna vid Uppsala universitet går på den s.k. Doktorandstegen. Den revideras i regel en gång per år (1 oktober). Det innebär att doktoranderna inte ingår i den "vanliga" lönerevisionen.

Kan man frångå doktorandstegen om man redan har jobbat inom området?

Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.

Det innebär att vissa institutioner har lönetillägg för sina doktorander och då gäller samma lönetillägg för alla doktorander på institutionen, så svaret är att det spelar ingen roll om man redan har "individuella prestationer" eller kompetens.

Förlängning

Vad kan jag få förlängning för?

Enligt högskoleförordningen (5 kap. 7 § 3 st) kan en doktorand få förlängning om det finns särskilda skäl. Sådana skäl anses finnas för sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret, föräldraledighet eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Doktoranden kan också få förlängning för olika nämnduppdrag inom universitetet, se Riktlinjer för förlängning av anställnings- och studietid för doktorander med förtroendeuppdrag. Många fakulteter har också mer detaljerade riktlinjer för förlängning.

Slutligen finns det andra situationer då särskilda skäl kan vara uppfyllt. Det kan t.ex. gälla avsaknad av kontor under längre tid i samband med institutionsflytt eller ett byte av handledare som dragit ut på tiden. Kontakta Saco-S-föreningen så berättar vi mer!

Doktorandanställning tar slut

Min anställning tar slut men min avhandling väntar på att bli tryckt. Kan jag få a-kassa?

Ja, du kan få hjälp från a-kassan och Trygghetsstiftelsen redan när din avhandling är klar för tryck, förutsatt att du är och har varit medlem i en a-kassa det senaste året. Det som behövs är att institutionen utfärdar ett intyg att avhandlingsmanuset är i tryckklar form, som du sedan skickar in till a-kassan.

Min anställning har upphört, men min avhandling är inte färdig. Vad behöver jag tänka på när jag slutför den?

Först och främst är det viktigt att fortsätta vara registrerad som aktiv doktorand. För det andra bör du kontrollera hur det påverkar din framtida arbetslöshetsersättning och socialförsäkring. När det gäller arbetslöshetsersättningen så är en period med stipendium för studier på heltid överhoppningsbar i upp till fem år. Detta gäller även om man vid sidan om arbetar upp till 60 timmar/månad.

Mer information om överhoppningsbar tid på Akademikernas a-kassas hemsida.

När det gäller sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som ligger till grund för ersättning för föräldraledighet, sjukdom och andra sociala skyddsnät har SULF mer information på sin hemsida:

För dig vars doktorandanställning upphörde den 1 juli 2018 eller senare
Den 1 juli 2018 infördes en förstärkning av SGI-skydd för studerande i Socialförsäkringsbalken. Förändringen innebär att (nästan alla) som studerar på en studiemedelsberättigad utbildning har SGI-skydd under den tiden. Som det var tidigare räcker inte detta utan man var även tvungen att få statligt studiestöd (t.ex. studiemedel från CSN).

SULF tolkar bestämmelsen som följer:
Detta innebär i praktiken att en doktorand som efter att hen haft anställning och inte blivit färdig innan den löpt ut kan fortsätta med sin forskarutbildning under SGI-skydd eftersom forskarutbildning är en studiemedelsberättigad utbildning. Man kan dock inte få studiemedel i den situationen eftersom sådant inte får utges efter att man haft anställning som doktorand. Hittills har det varit så att man har kunnat få SGI-skydd för vidareutbildning inom eget yrkesområde under sådan tid, men först efter prövning och max under ett år.

En annan effekt blir att den som tidigare haft ett arbete och sedan blir doktorand med stipendium kan ha SGI-skydd under sådan tid utan tidsbegränsning.

Man måste dock se till att undvika luckor i sitt SGI-skydd.

Vi rekommenderar därför att man, i det fall man fortsätter sina studier utan anställning, skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast samma dag som man lämnar in sin avhandling på tryckning eller på annat sätt avslutar/avbryter sina studier. Normalt är du berättigad till a-kassa från den dagen. Som inskriven arbetssökande har du också ett SGI-skydd.

Källa: https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/doktorand-forskarutbildning/sgi-skydd-avhandlingsarbetets-slutskede/

Sammanfattningsvis bör därför ens SGI vara skyddad även under slutförandet av avhandlingen (både med och utan hjälp av stipendier). Saco-S-föreningen rekommenderar dock att man alltid kontaktar Försäkringskassan för att försäkra sig om vad som gäller för ens SGI.

Min anställning upphör i samband med min disputation. Vad ska jag tänka på om jag inte har en ny anställning?

Om du blir arbetslös är det framför allt fyra saker du ska tänka på:

 1. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
 2. Ansök om a-kassa. Detta kan du göra digitalt och du behöver ett arbetsgivarintyg som du får av Löneenheten på universitetet.
 3. Ha kontakt med Trygghetsstiftelsen, helst innan anställningen upphör.
 4. Ansök om inkomstförsäkring.

Källa: https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/arbetsloshet/

Hur blir jag anmäld hos Trygghetsstiftelsen (TSN)?

Proceduren är sådan att arbetsgivaren anmäler dig till TSN, TSN skickar ut ett informationsmaterial (som går att missta för reklam) och du tar kontakt med TSN. Du kan naturligtvis ta kontakt med dem även innan du fått materialet från dem och fråga om institutionen har anmält dig och berätta hur din situation ser ut.

Permanent uppehållstillstand som doktorand

Vad krävs för att jag som doktorand ska få permanent uppehållstillstånd?

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska man ha haft uppehållstillstånd för forskarstudier i minst fyra år under en sjuårsperiod. Hur forskarstudierna finansierats saknar betydelse. Om denna tidsgräns är uppfylld prövar Migrationsverket om du har en bosättningsavsikt, det vill säga att du avser bo kvar i Sverige under en tid. Om du nu har för avsikt att bosätta dig i Sverige, men tidigare uppgett motsatsen har detta ingen avgörande betydelse för beslutet, men det är viktigt att du beskriver och förklarar din avsikt att bosätta dig här och alla omständigheter som talar för detta.

Migrationsverket prövar även om den sökande av annat skäl skulle kunna nekas permanent uppehållstillstånd, till exempel på grund av brottslighet.

Källa: Uppehållstillstånd – SULF

Övriga frågor

Jag behöver bolla lite funderingar men vill inte att facket tar kontakt med min institution. Är det okej?

Saco-S-föreningen frågar alltid först om det är okej att kontakta arbetsgivaren. Det är viktigt för oss är att du känner att du har kontrollen över situationen och att inget sker bakom ryggen på dig.

Jag och min handledare har en privat relation. Är det något jag behöver tänka på?

Det är inte konstigt att det uppstår privata relationer mellan doktorand och handledare, men det är direkt olämpligt att handledaren fortsätter att vara handledare i en sådan relation. Det finns en överhängande risk för jäv i sådana situationer, vilket inte gynnar varken dig som doktorand eller din handledare framöver.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)