Saco-S logotyp

Doktoranders arbetstid

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. (Högskoleförordningen, 5 kap, 3 a §)

Doktorander med doktorandanställning omfattas av lokalt kollektivavtalet om undervisning och arbetstid m.m. för doktorander. Det innebär att den totala årsarbetstiden är:

 • 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar, dvs från det år doktoranden fyller 40 år
 • 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar, dvs från det år doktoranden fyller 30 år
 • 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar, dvs till och med det år doktoranden fyller 29 år

Detta innebär inte något avsteg från det som står på universitetets hemsida om att doktorandernas årsarbetstid är 260 dagar. 260 dagar motsvarar fem dagar i veckan i 52 veckor. Dock får man inte glömma att doktoranderna har samma rätt som alla andra anställda till semester, röda dagar, klämdagar och dagar med arbetstidsförkortning. Vad gäller klämdagar så är de arbetsfria om årsarbetstiden har kunnat förläggas till annan tid.

Doktoranders årsplanering dokumenteras i den individuella studieplanen.

Undervisning

Om du som doktorand undervisar är det bra om du har en tjänstgöringsplan för att tydliggöra hur mycket tid du fått till undervisning. Tjänstgöringsplanen är ett viktigt verktyg för veta hur många timmar som är avsatt för olika kurser. Doktorander får undervisa och utföra institutionstjänstgöring till max 20 % av arbetstiden. Undervisningen ska rymmas inom ordinarie arbetstid. Senast två veckor före kursstart bör doktoranden få del av hur undervisningen förläggs.

Tid för undervisning är densamma som för lärare, en undervisningstimme ska i normalfallet omfatta 4 klocktimmar, i den tiden inkluderas för- och efterarbete. Om det finns behov av mer för- och/eller efterarbete så kan det vara aktuellt att tillämpa ett högre omräkningstal än 4 klocktimmar för en undervisningstimme.

Övertid

En doktorands samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden, övertidsarbete får inte beordras för doktorander.

OB-tillägg

För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs efter kl 18.00 eller lördag - söndag utgår ett lönetillägg med 160 kronor/undervisningstimme.

Arbeta på annan plats

Om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det, och efter att doktoranden anmält till prefekt eller motsvarande, så kan doktoranden arbeta på än annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)