Rektorsvalet 2018

2017-12-01
Kortfattad redovisning av arbetet inom rekryteringsgruppen för rektor och prorektor vid Uppsala universitet 2017

Konsistoriet vid Uppsala universitet gav i december 2016 uppdraget till en rekryteringsgrupp att hålla samman beredningsprocessen för att till konsistoriet ta fram förslag till rektor och prorektor. Gruppen har bestått av totalt åtta ledamöter varav två representanter för konsistoriets externa ledamöter (Gunnar Svedberg, gruppens ordförande, och Johan Wall (ersatte i april Christina Mattsson), tre lärare (Lisa Ekselius, Anders Ekström och Mats Leijon), två studenter (Sara Andersson och Tove Leire (ersatte Caisa Lycken från september) samt en representant för personalorganisa-tionerna (Kirsi Höglund). Bitr. universitetsdirektören Per Abrahamson har varit gruppens sekreterare.

Rekryteringsgruppen påbörjade sitt arbete i början av 2017 enligt de former som beslutats av konsistoriet.  Gruppen beslutade vid sitt första möte att utnyttja möjligheten att anlita en extern rekryteringskonsult för att bistå framför allt i arbetet med att hålla uppgifter om kandidater konfidentiella. Själva rekryteringsarbetet bereddes dock i allt väsentligt inom rekryteringsgruppen. Rekryteringsprocessen har med små modifieringar följts under alla delar av rekryteringen. I slutet av processen kunde vissa förenklingar genomföras i och med att en enda prorektorskandidat fanns. Arbetet i gruppen har förlöpt väl och gruppen har utan svårigheter kunnat enas om samtliga delsteg i processen.  

Rekryteringsgruppen har haft totalt 12 möten varav några som telefonmöten. Bilagt finns en förteckning av det väsentligaste som diskuterats och beslutats inom såväl rekryteringsgruppen som konsistoriet och hörandeförsamlingen. Presentationen i matrisform ger möjligheter att följa hur processerna för rekrytering av rektor och prorektor förlöpt parallellt i de tre berörda organen.  

Utöver här redovisade möten har de i hörandeförsamlingen ingående grupperna av sina representanter i rekryteringsgruppen kallats till regelbundna möten kring processens olika steg.  

Det är gruppens förhoppning att bifogad kortfattade sammanställning av de viktigaste stegen i rekryteringsarbetet kan ha ett värde inför framtida processer av motsvarande slag.

Uppsala den 1 december 2017
Gunnar Svedberg, Sara Andersson, Lisa Ekselius, Anders Ekström, Kirsi Höglund, Mats Leijon,  Tove Leire, Johan Wall


2017-09-04
Rekryteringsgruppen har intervjuat ett antal kandidater och den 21 september sker hörandet. Då blir kandidaterna också offentliga.

2017-06-21
Rekryteringsgruppen hade möte den 15 juni. Det hade inkommit 11 ansökningar via universitetets ansökningsverktyg, ungefär lika många hade anmält intresse direkt till rekryteringskonsulten och de olika grupperna i hörandeförsamlingen hade inkommit med ett 15-tal förslag på namn. Rekryteringsgruppen diskuterade dessa och trattade ner antalet kandidater till 13-14 namn. Det bör påpekas att dessa personer i dagsläget inte är tillfrågade.

Nästa steg är att rekryteringskonsulten ska höra med personerna om deras intresse för uppdraget. I slutet på augusti ska rekryteringsgruppen träffa eventuella kandidater.

2017-05-05
​Annonsen finns nu på universitetets hemsida. Sista ansökningsdagen är 18 maj. Hörandeförsamlingens PO-grupp har bollat med lite olika namn vid sina möten 170404 och 170419. Efter nästa möte, 170517, ska PO-gruppen lämna in sitt förslag med intressanta kandidater.

2017-04-10
​Kravprofilen för rektorsvalet är klar och beslutad. Konsistoriet beslutade helt i enlighet med förslaget från hörandeförsamlingen och rekryteringsgruppen.

Vid rekryteringsgruppens möte 170330 diskuterades annonseringen, referenstagning, sekretess och den fortsatta processen. Annonsering ska ske Uppsala Nya Tidning, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska dagbladet, Universitetsläraren, ERGO, Nature, Science och Academicpositions.eu. Annonsen kommer att ligga ute i ca fem veckor. Sista dag för att söka anställningen är 19 maj. Referenstagning hanteras primärt av rekryteringskonsulten, Ann-Sofie Rosengren. Rekryteringsgruppen har också hört med Eva Åkesson om hon är intresserad av att forsätta i ytterligare tre år. Hennes svar var ett entydigt: "Ja".

​Hörandeförsamlingens PO-grupp träffades 170404 och diskuterade dels processen, dels möjliga och omöjliga namn. Nästa möte är 170419.

Saco-S-rådets ledamöter och personliga suppleanter till hörandeförsamlingen vid val av rektor (valda vid årsmötet):

Ledamot Suppleant
Christer Karlsson (Statsvetenskap) Henrik Jonsson (Farmaci)
Per Sundman (Teologi) Tina Hedmo (FEK, Uppsala)
Anita Ericsson (MedFarm kansliet) Anna Hultén (Univ. biblioteket)
Camilla Ekwall (Neurologi) Stefan Gunnarsson (Lagerträdet)
Robert Malmgren (IBG) Anna Rask-Andersen (Med.vetenskaper)
Ellen Matlok-Ziemann (EDU) Katarina Petersson (Psykologiska)
Bengt Jönsson (FEK, Gotland) Mats Daniels (Inf. teknologi)
Kirsi Höglund (SULF/UU ordf) Gunilla Ransbo (Moderna språk)


Tidplan

17/5 kl 10-12 PO-gruppen: Möte om rektorskandidater
ca 12/6 Rekryteringsgruppen: Möte om läget ang. rektorskandidater
20/6 Konsistoriet: Möte om läget i processen
ca 28/8 Rekryteringsgruppen: Intervjuer med flera kandidater
13/9 Konsistoriet: Träff med rektorskandidater
14/9 Rekryteringsgruppen: Möte inför 21/9
18 resp 19/9 PO-gruppen: Möte om rektorskandidater
21/9 Hörandeförsamlingen: Hörande av rektorskandidater
28/9 Hörandeförsamlingen: Beslut om rekommendation till rekryteringsgruppen avseende rektor
29/9 Rekryteringsgruppen: Beslut om förslag till rektor till konsistoriet, diskussion om kravprofil (prorektor)
ca 5/10 Konsistoriet: Beslut om förslag på rektor till regeringen, diskussion om kravprofil (prorektor)
12/10 Hörandeförsamlingen: Möte om kravprofil för prorektor (ev delegerat till ordf i hörandeförsamlingen)
ca 16/10 Konsistoriet: Beslut om kravprofil för prorektor
16/10  Rekryteringsgruppen: Möte om annonsering och nominering (prorektor)
14/11 Rekryteringsgruppen: Möte för intervjuer med flera kandidater (prorektor)
14-15/11 Konsistoriet: Träffa prorektorskandidater
16/11  Rekryteringsgruppen: Föreslagen rektor bereds möjlighet att träffa prorektorskandidaterna
23/11 Hörandeförsamlingen: Hörande av prorektorskandidater
29/11: Hörandeförsamlingen: Beslut om rekommendation till rekryteringsgruppen avseende prorektor
ca 30/11 Rekryteringsgruppen: Beslut om förslag till rektor till konsistoriet
12/12 Konsistoriet: Beslut om prorektor

Saco-S-rådet tar emot förslag och tankar kring rektorsvalet. Skicka ett e-brev till saco@uadm.uu.se och märk e-brevet med rubriken: Rektorsvalet.