Senaste nytt - november 2019

--- English version further down ---

Nytt tidsbegränsat arbetstidsavtal för biträdande lektorer och lärare med förenade anställningar

Saco-S vid Uppsala universitet träffade den 14/11 ett nytt lokalt arbetstidsavtal för läraranställningar som dittills inte reglerats i något lokalt arbetstidsavtal, nämligen biträdande lektorer och lärare med anställning som är förenad med arbete inom vårdsektorn. Avtalet är tidsbegränsat då målet är arbeta fram ett nytt gemensamt lokalt arbetstidsavtal för alla läraranställning, som då ska gälla tillsvidare.

De biträdande lektoraten är ”meriteringsanställningar” där den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning. Detta avspeglas i arbetstidsavtalet genom att en biträdande universitetslektor i normalfallet ska beredas möjlighet att bedriva forskning till lägst 50 % och undervisningen ska omfatta högst 40 %. Till det kommer 10 % för administration*.

När vi rekryterar nya lärare med förenade anställningar och 1/3 arbetsuppgifter inom Region Uppsala gäller att professorer i normalfallet har 33 % klinik, 40 % forskning, 17 % undervisning** och 7 % administration*; universitetslektorer har 33 % klinik, 20 % forskning, högst 40 % undervisning** och 7 % administration*; universitetsadjunkter har högst 50 % klinik, 10 % forskning/kompetensutveckling, minst 17 % undervisning** och 7 % administration*.

* Administration som deltagande på personalmöten, utvecklingssamtal, möten i lärarlag och annat ämnes-, institutions- och universitetsövergripande.
**Undervisning  inom grund- och forskarutbildning (inklusive handledning).
Hela det tidsbegränsade avtalet hittar du här

Årsmöte Saco-S vid Uppsala universitet
26 november kl 16:15-17:00 Ny lokal:  Gunnar Johansson, Blåsenhus, samt sal B43 på Campus Gotland
Mer information om årsmötet hittar du här.

Seminarium om pension
26 november kl 15:15-16:00 Ny lokal:  Gunnar Johansson, Blåsenhus, samt sal B43 på Campus Gotland
Mer information om pensionsseminariet hittar du här.

Seminarium om kollegialitet: Vem är din kollega?
27 november kl 16:00-18:00
Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken, samt även sal B23 på Campus Gotland.
Mer information om kollegialitetsseminariet hittar du här.

Visst vet du att…
doktorander har rätt till handledning och andra resurser, oavsett om de har finansiering eller inte, så längre rektor inte har beslutat att dra in dessa rättigheter. (Högskoleförordningen 6 kap, 30 §)

The latest news from the Saco-S-council


New time-limited working time agreement for associate senior lecturers (biträdande lektor) and teachers with joint positions

On November 14, the Saco-S at Uppsala University agreed on a new local working time agreement for teaching positions that had not until now been regulated in local agreements; this concerns associate senior lecturers (biträdande lektorer) and teachers with joint positions in the health care sector. The agreement is limited in time, since the aim is to work for a new common agreement for all teaching positions that will be valid until further notice.

The associate senior lecturer is a so-called merit position and the main task for the holder of this position is research. In this working time agreement, assistant senior lecturers are normally to have 50% of their working time for research, a maximum of 40% for teaching, and 10 % for administration*.

When we recruit new teachers for joint positions and one third of the working tasks within Region Uppsala, professors normally work 33% in clinics, 40% in research, 17% in teaching** and 7% in administration*; University lecturers work 33% in clinics, 20% in research, a maximum of 40% in teaching** and 7% in administration*; University adjunkts work at most 50 % in clinics, 10 % research/development, at least 17 % in teaching** and 7 % in administration*.

* Administration: participation in staff meetings, developmental dialogs, meetings with colleagues and other tasks that involve the discipline/subject, department or university
**Teaching at the under- and graduate level, including supervision of doctoral students
You find the treaty here

The annual Saco-S meeting at Uppsala University
On November 26 at 16.15-17.00.
New venue: Gunnar Johansson, Blåsenhus, and also lecture hall B43, Campus Gotland
You find more about the annual meering here

Seminar on pension
On November 26 at 15:15-16.00.
New venue: Gunnar Johansson, Blåsenhus, and also lecture hall B43, Campus Gotland
More about the seminar on pension

Seminar on collegiality: Who is your colleague?
On November 27 at 16:00-18:00.
Venue: Humanistiska teatern, English Park Campus and also lecture hall B23, Campus Gotland
More about the seminar on collegiality

Did you know that…
doctoral students have to right to receive supervision and other resources, even when they do not have any funding, as long as the vice chancellor has not decided to revoke these rights (Higher Education Ordinance, ch 6, par 30).