Senaste nytt - maj 2019

--- English version further down ---

Ny lärplattform Canvas
Universitetet har beslutat att införa en ny lärplattform med namnet Canvas under hösten 2019 och ska då ersätta förutom Studentportalen och PingPong, även Blackboard, som infördes bara för ett år sedan vid bland annat Campus Gotland.
Saco-S-rådet vet att införandet av nya digitala verktyg kan orsaka mycket stress och därför är detta en viktig fråga. Vår utgångspunkt är att arbetet med att lära sig nya system ska kunna ske inom normal arbetstid och för lärares räkning ska tid för detta avsättas i berörd lärares tjänstgöringsplan.

Med anledning av detta har Saco-S-rådet påkallat förhandling om införandet av den nya lärplattformen, Canvas. Inför förhandlingen är det angeläget för oss att få era synpunkter och reflektioner kring införandet. Skicka in dessa senast den 29/5 till saco@uadm.uu.se

Universitetet har mer information och FAQ om övergången till Canvas på Medarbetarportalen.

Schablonsemester
Lärare och forskare vid Uppsala universitet har s.k. schablonsemester. Schablonsemester innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar, 24 juni, tills det att årets semesterdagar är slut.
Om du önskar ha semester en annan tid på året eller vill spara några dagar till nästa år, behöver du komma överens om det med din prefekt/motsvarande. Överenskommelsen behöver vara skriftlig och löneenheten måste ha den senast den 31 maj.

Om du behöver arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/semester/schablonsemester/

Visst vet du att…
Arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggningar varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Saco-S-rådet deltar i arbetet med lönekartläggningen. Saco-S-rådet att det är extra angeläget att undersöka om det föreligger osakliga löneskillnader inom vårdyrkena, såsom sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

 


The latest news from the Saco-S-council

New learning platform Canvas
The University has decided to introduce a new learning platform called Canvas in the autumn of 2019. This will replace Blackboard, in addition to the Student Portal and PingPong. Blackboard was introduced only a year ago at some parts of the University, for example Campus Gotland.
 
As the Saco-S Council is aware of the stressful situations that can rise due to introduction of new digital tools, this is an important issue that should be addressed with priority. We emphasize that the process of learning new systems should occur within normal working hours. Moreover, for teachers, the learning time for this should be incorporated into the affected teacher's service plan.
 
For this reason, the Saco-S Council has initiated negotiations for the introduction of the new learning platform, Canvas. It is of utmost importance for us to get your views and reflections on this issue before the negotiation. Please submit your opinion and thoughts by 29/5 to saco@uadm.uu.se
 
Uppsala University has more information and FAQ about the transition to Canvas at the Employee Portal (MP).

Template Vacation
Teachers and researchers at Uppsala University have so-called ‘template vacation’ that means the holiday starts automatically from the Monday after Midsummer, June 24, until the vacation days of the year are utilized.
 
If you wish to have vacation during another time of the year or want to save a few days to the next year, you need to come to an agreement with your head of the Department or equivalent. The agreement needs to be documented and the Salaries service unit (Löneenheten) must be informed about this latest by 31st of May.
 
If you need to work during the standard ‘template vacation’, you and your head of Department or equivalent need an agreement about this. This agreement can be in form of, for example, a schedule or you can also send an e-mail before you go to work. The agreement is not only needed to make sure you get the right amount of vacation days, but also in order for you to be insured at your workplace.  It is especially important if parts or all of your work takes place in a laboratory.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/semester/schablonsemester/
 
Did you know that ...
Employers are obliged to make Pay Equality Surveys every year to detect, adjust and prevent any unreasonable differences in pay and other employment conditions between women and men. The Saco-S Council participates actively during the Pay Equality Survey. The Saco-S Council accentuates that it is particularly important to investigate whether there are unreasonable wage differences within the care professions, such as nurses and occupational therapists.