Senaste nytt - juni 2019

--- English version further down ---
 

Universitetsgemensam IT
Sedan våren 2018 pågår ett förändringsarbete med syfte att utveckla den universitetsgemensamma IT-verksamheten. Universitetet har presenterat tre delrapporter där den första rapporten behandlade tjänster och infrastruktur, den andra vilka medarbetare som tänks ingå och den tredje innehöll krav på organisationen.

Vi håller med om att det var viktigt att först behandla tjänster och infrastruktur, men Saco har hävdat att en dialog om en ny organisation borde ta vid innan beslut om att vilka personer som skulle ingå i den nya avdelningen för universitetsgemensam IT, UUIT. Detta för att inte medarbetare ska få information om placering utan att samtidigt få veta vad de ska arbeta med, var de ska arbeta och vem som kommer att bli deras chef.

I dagsläget är det viktigast att se till att medarbetarna får reellt inflytande i planeringsarbetet vad gäller den nya organisationen som ska förhandlas den 27 juni. Skicka därför gärna synpunkter senast den 24 juni till saco@uadm.uu.se , så kan Saco-S-rådet ta med sig det till förhandlingen!

Mer information om UUIT finns på Medarbetarportalen.

https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/projekt/gemensam-it-verksamhet/om-projektet-gemensam-it
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/projekt/gemensam-it-verksamhet

Arbetstid för lärare
Förhandling om nytt arbetstidsavtal för lärare pågår. Sacos utgångspunkt är att åstadkomma bättre balans mellan lärares arbetsuppgifter och att det arbete som krävs för bl.a. undervisning ska synliggöras i tilldelningen av tid. Vad gäller meriteringsanställningen biträdande lektor finns idag inget arbetstidsavtal. Saco-S-rådet har utgått från att biträdande lektorer i huvudsak bör syssla med forskning och har därför föreslagit en modell med 60 % forskning, högst 30 % undervisning och 10 % administration. Detta ska jämföras med forskarassistenter som har högst 15 % undervisning. Grundtanken med de biträdande lektoraten är att de ska möjliggöra meritering för befordran till universitetslektor.

Vad gäller universitetslärare som har en del av sin anställning vid Akademiska sjukhuset har det tidigare funnits ett avtal med Svenska läkarförbundet. Detta avtal är idag inte tillämpbart för alla medarbetare med förenade anställningar som universitetslektor eller professor. Saco-S-rådets förslag till arbetsgivaren är att ett nytt avtal ska förbättra balansen mellan klinik, undervisning och forskning och att institutionsledningens ansvar för samordning av de olika tjänstgöringsdelarna ska tydliggöras.

Löneseminarier 2019
Löneseminarium för anställda med lönesättande samtal, dvs anställda vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UUI, NCK och internrevisionen:
20/8 kl 09:00-10:30, 21/8 kl 15:30-17:00 och 28/8 kl 12:00-13:00 (på Segerstedt)

Löneseminarium för anställda med facklig förhandlingsmodell, dvs alla anställda ute på institutioner och alla andra som inte omfattas av lönesättande samtal, kommer under den senare delen av september.

Glad midsommar!!
Önskar Saco-S-rådets styrelse och kansli.

Common IT organization at the University
Since the spring in 2018 there has been a change process underway with the aim of developing the common IT organization. Of the three reports from this process the first was about services and infrastructure, the second about which employees would be included and the third contained the demands on the organization.

The Saco-S council agrees that it was important to treat services and infrastructure first, but it would have been better to have a dialogue about the new organization before deciding which persons would be included in the new department for common IT, UUIT. The problem was that these people didn’t know what they would work with, where or who would be their boss.

At present it is of utmost importance to ensure that employees have real influence in the planning of the new organization. The new organization will be negotiated on June 27th. Please send your comments no later than June 24th to saco@uadm.uu.se , so that the council can bring it with us to the negotiations.

There is more information about UUIT on the Employee Portal:

https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/projekt/gemensam-it-verksamhet/om-projektet-gemensam-it
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/projekt/gemensam-it-verksamhet

A new working time treaty for University teachers
The negotiations for a new working time treaty for teaching staff is ongoing. The Saco-S council’s starting point is to achieve a better balance between a teacher’s tasks and that teaching for example must be visible in the allocation of reasonable time. The Saco-S council has assumed that Biträdande lektor should mainly do research and has therefore proposed a model with at least 60 % research, a maximum of 30 % teaching and 10 % administration. This should be compared with Forskarassistenter who have a maximum of 15 % teaching. The basic idea behind the Biträdande lector is that they should qualify for promotion to a (senior) lecturer.

As regards university teachers who have a part of their employment at the Uppsala Academic Hospital, there has previously been an agreement with the Swedish Medical Association (a Saco union). Today, this agreement is not applicable to all employees with joint positions as a senior lecturer or professor. The Saco-S council’s proposal for the employer is that the new agreement should improve the balance between the clinic, teaching and research and that the Head of the department’s responsibility for coordinating the various working tasks should be clarified.

Seminars on Salary Review 2019
Salary seminars for employees with salary-setting talks, that is employees at the university central administration, university library, UUI, NCK and Internal audit:
- Aug 20th at 09:00-10:30 (at Segerstedt)
- Aug 21st at 15:30-17:00 (at Segerstedt)
- Aug 28th at 12:00-13:00 (at Segerstedt)

Salary seminars for employees with a union negotiation model, that is all employees at the departments and all other that are not covered by salary-setting talks, will come during the latter part of September.

Happy Midsummer!
Wishes the Saco-S council’s board and office.