Senaste nytt - februari 2019

--- English version further down ---

Lönerevision 2018

Doktorandernas lönestege
2018-års löneförhandlingar är nu klara. Doktorandernas lönestege blev klar 190207 och gäller fr.o.m. 181001. Att förhandlingarna drog ut på tiden beror på att Saco-S-rådet även denna gång drev frågan om en ny modell som grundar sig på nettostudietid i form av antal år på forskarutbildningen istället för en kombination av år och uppnådd andel av forskarutbildningen. Den nya stegen finns på hemsidan: http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Föräldralediga
Föräldralediga omfattas av lönerevisionen och ska ha en individuell löneutveckling som om vederbörande hade varit kvar i arbete. Dessutom ska retroaktiv lön utbetalas motsvarande den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober, vilket gör att höjning av den sjuk- och föräldrapenninggrundande inkomsten fördröjs. Om denna kompensation uteblir uppmanar Saco-S-rådet er att ta kontakt med oss.

Långtidssjuka och tjänstlediga
Långtidssjuka omfattas också av lönerevision om inte särskilda skäl finns. Det finns även här en särskild modell för att kompensera för att den sjukpenninggrundande inkomsten inte höjs retroaktivt. Tjänstlediga däremot kan förhandlas i samband med lönerevisionen eller i en särskild löneöversyn i samband med återgången till arbete, bl.a. beroende på tjänstledighetens längd.

Utvärdering och analyser
Precis som förra året kommer Saco-S-rådet skicka ut en enkät till alla medlemmar som är anställda vid Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket för att få en bättre bild av hur de lönesättande samtalen har fungerat. Era röster är jätteviktiga i kommande förhandlingar om formerna för 2019-års löneförhandlingar! Arbetet med att analysera 2018-års utfall pågår för fullt.

Förhandlingar om nytt arbetstidsavtal

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för lärare har påbörjats. Med lärare avses professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer och doktorander. En viktig del av avtalet är att integrera de så kallade förenade anställningarna, t.ex. Professor/sjuksköterska eller Lektor/läkare.
Synpunkter välkomnas. Skicka dessa till saco@uadm.uu.se

Nya företagshälsan

Enligt det nya avtalet har anställda endast rätt till 2 anonyma besök hos företagshälsans (Previas) psykolog/beteendevetare mot tidigare 3 besök. Läs mer på medarbetarportalen:
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsmiljo-ao/foretagshalsovard

Nya regler vad gäller karensdag/karensavdrag

Från och med 1 januari gäller att om är hemma från jobbet p.g.a. sjukdom förlorar du 20 procent av din sjuklön en genomsnittlig arbetsvecka. Det gäller även om man går hem vid lunch en dag.
    Bra att veta är också att om du inom loppet av fem dagar efter att du kommit tillbaka till jobbet blir sjuk igen slipper du karensavdraget om det redan dragits en gång. Dessutom om du har en sjukdom, eller ett funktionshinder, som gör att du beräknas vara borta fler än tio gånger per år kan du ansöka om högriskskydd hos Försäkringskassan. Om du får högriskskyddet beviljat slipper du karensdagen.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/karensavdrag--en-mer-rattvis-sjalvrisk_H501SfU24

Visst vet du att…
Förläggning av schablonsemestern inte påverkas av att enstaka dagar beviljas och tas ut före midsommar. Däremot om du tar ut fler än tio semesterdagar innan midsommar kommer dina semesterdagar inte automatiskt läggas ut efter midsommar, utan du behöver söka semester.
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/ledighet-sjukfranvaro-vab/semester/schablonsemester-larare-forsk

Salary Revision 2018

Salary for PhD-students
The negotiations for the salary revision 2017 have been completed and an agreement about the new salaries for doctoral students’ salaries was signed on February 7, 2019. Please note that the date of signature is relevant for those who are on sick or parental leave. The negotiations were delayed because the Saco-S-council once again proposed a new model for salaries for doctoral students, based on the number of years a doctoral student has been employed and not on the achievement (50% and 80%) of a doctoral student's thesis and course work. The new salaries are on the web page: http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Parental leave
Those on parental leave are included in the yearly salary review and their raise should be the same as the expected raise, had the parent worked ”as usual”. The University will also compensate for the income loss due to the delay completing the negotiations after October 1. If you do not receive this compensation, please contact the Saco-S-council.

Long-term sick leave and leave of absence
Those on long-term sick leave are also included in the yearly salary review unless there are special reasons. The University will also compensate for the income loss due to the delay of completing the negotiations after October 1. The salary of those on leave of absence may be included in the salary review or be reviewed on the return back from the leave, depending on the length of the leave.

Survey and analysis
Just like last year, the Saco-S council will send a survey to all members at the University Library and Central administration for a follow up on the “lönesättande samtal”. Please answer the survey as it is very important in the coming negotiations about the Salary review 2019!
The results of the Salary review 2018 are still being analysed.

A new working time treaty is under negotiation

Negotiations for a new working time treaty for teaching staff have started. An important part of the treaty is the planned inclusion of the so called “förenade anställningar”, for example professor/nurse or lektor/physician. Your thoughts and points of view are most welcome!
Please send them to saco@uadm.uu.se

The new occupational health service

According to the new treaty with Previa, the new occupational health service, employees have – without having to inform their employer - the right to see a psychologist/behaviorist only 2 times. This used to be 3 times. Read further on “Medarbetarportalen:
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsmiljo-ao/foretagshalsovard

New rules for sick leave (karensdag/karensavdrag)

From 1 January 2019 the unpaid qualifying day of sickness is 20 % of your average weekly pay instead of “the rest of the day” on the first day of one’s sick leave. This means that the qualifying day of sickness is the same regardless if you stay home all day or go home at lunch one day.
     Good to know is that if you get sick again within five days from your return after sickness there will not be another unpaid day. Also, if you have a sickness or disability that forces you to take more than ten sick leaves per year, you may apply for “högriskskydd” (high risk protection) at the Försäkringskassan. If you are granted the “högriskskydd”, then you avoid the unpaid qualifying days of sickness.


Did you know that…
if you as teaching staff are on vacation more than ten days before Midsummer, you will not be covered by the “schablonsemester”. This means that you need to apply for vacation. (You still have the same amount of days!)

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/ledighet-sjukfranvaro-vab/semester/schablonsemester-larare-forsk