Senaste nytt - december 2019

--- English version further down ---

Löneförhandlingarna 2019 är klara!
Doktorandlönestegen blev klar redan den 19 juni och har börjat gälla från och med den 1 oktober 2019. För alla andra avslutades förhandlingarna den 2 december och den nya lönen syns redan i decemberlönen och i primulaweb.uadm.uu.se
Skicka in underlag om föräldrapenning till HR/Löneenheten.

För medarbetare som har haft föräldrapenningtillägg beräknas ersättningen för inkomstbortfall som skillnaden mellan den gamla lönen och den nya lönen minskad med 10 procent. Detta är inte aktuellt för doktoranderna denna gång, eftersom den nya lönen var klar och började gälla den 1 oktober.

För att retroaktiv lön ska kunna betalas ut för dagar då föräldrapenning tagits ut från Försäkringskassan krävs att underlag som styrker uttaget lämnas till HR/Löneenheten. Beräkning och utbetalning av denna ersättning sker i februari och i augusti 2020. Underlag som inkommit efter den 5 augusti ger ingen rätt till retroaktiv lön.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet.

Arbetsgivaren meddelar och förklarar den nya lönen
Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Vi analyserar utfallet
Vi kommer att analysera utfallet från årets revision vad gäller vissa yrkeskategorier, lönesättande samtal, generell lönestruktur med mera. Detta är en del av avslutet på 2019-års lönerevision, men samtidigt en början på 2020-års revision. Information från dessa analyser kommer att publiceras löpande på hemsidan under fliken Lönefrågor.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

En julhälsning från den gamla och den nya styrelsen
Med detta önskar den gamla styrelsen med Per Sundman (ordf) och Tina Hedmo (vice ordf): ”Tack för förtroendet och god fortsättning!”

Och den nya styrelsen med Kirsi Höglund (ordf) och Johanna Norberg Hägglund (vice ordf): ”God jul och vi ses igen under det nya året!”

Saco-S-rådets kansli har stängt över julhelgerna: 20/12 - 10/1. Vi finns åter på plats den 13 januari.

The negotiations for the salary review 2019 have been completed!
The Doctoral student salary treaty was signed already on June 19th  and was applied from October 1st  2019. For everybody else the negotiations were completed on December 2nd  and was adjusted in the latest salary already. You can find your new salary on your login on primulaweb.uadm.uu.se

Send in the paperwork concerning parental allowance (föräldrapenning) to HR/Salary department
For those that have “föräldrapenningtillägg” the compensation for income loss is calculated as the difference between the old and new salary decreased by 10 percent. This does not apply to the Doctoral students this time as the Doctoral student salary treaty was in place on October 1st.

In order for this compensation to be paid the HR/Salarydepartment needs documentation supporting the claim. Only time with parental allowance is valid. This remuneration is calculated and paid in February and in August 2020. Submissions received after August 5th give no right to retroactive salary.

Don't forget to inform the “Försäkringskassa” about the new salaries so that you will receive the correct compensation for parental leave and sick leave.

The employer informs and explains the new salary
The employer must inform his/her employees about the new salaries. This can be done in various ways. Some employees receive a letter with information about their pay raise in their boxes; some employees are informed by their employers in a brief meeting; others have to wait until pay day to see the result. However, all employees have the right to be informed about the reasons for this specific pay raise. The union cannot inform its members about the content of the negotiations since these are classified.

We analyze the outcome
We will analyze the outcome of this years salary review with regard to certain occupational categories, structural considerations and more. This is a part on the conclusion of the 2019 salary review, but at the same time the beginning of the 2020 review. Information from these analyzes will be published continuously on the website under the tab “Lönefrågor”.

A Christmas greeting from the old and the new board
With this, the old board with Per Sundman (chair) and Tina Hedmo (vice chair) wish
“Thank you for your confidence and good tidings!”

And the new board with Kirsi Höglund (chair) and Johanna Norberg Hägglund (vice chair) wish you a
“Merry Christmas and we’ll see you again next year!”

The Saco-S-council closes for the holidays: December 20 - January 10. We look forward to return refreshed to a new semester on January 13.