Senaste nytt - augusti 2019

--- English version further down ---

Former för att utse ledamöter i universitetskollegiet – en fråga om demokratisk legitimitet

Saco-S-rådet anser att behovet av demokratisk legitimitet är lika viktig för ”övrig personal” som den är för ”vetenskapligt kompetent personal”. Arbetsgivaren delar inte Saco-S-rådets uppfattning.

I våras tog universitetet beslut om en ny arbetsordning. Enligt den ska det tillsättas ett universitetskollegium, som bland annat fungerar som hörandeförsamling vid rektorsval. Tidigare har arbetstagarorganisationerna (Saco-S-rådet, ST och Seko) valt representanter till hörandeförsamlingen och Saco-S-rådets representanter har valts vid rådets årsmöte. Dessa val är det som har legat till grund för de fackliga representanternas legitimitet.

Argumenten för att ändra på arbetsordningen var bland annat att s.k. övriga anställda saknat representation och att arbetstagarorganisationernas (ATO) representanter inte kunde ses som representanter för denna personalkategori, eftersom; a) ATO inte enbart representerar de övriga anställda (utan även lärare, forskare och doktorander) och b) inte alla de övriga anställda är medlemmar i facket. Det sades att en mer inkluderande representation var önskvärd.

I samband med förhandlingen av arbetsordningen i januari i år påtalade Saco-S-rådet att det former för hur man utser representanterna för övrig personal måste stå med i arbetsordningen och att de bör likna formerna för hur man utser representanterna för personal med vetenskaplig kompetens. Trots detta saknas de nu i arbetsordningen och arbetsgivaren har sedemera föreslagit att den övriga personalens representanter ska utses av en grupp, som i sin tur är tänkt att utses av universitetsdirektören. Vi menar att detta är olyckligt då övriga kollegierepresentanter i god demokratisk ordning utses genom val.

Saco-S-rådet anser med andra ord att utseendet av representanterna för de övriga anställda ska vara lika demokratiskt som valen av de andra grupperna i universitetskollegiet. Våra argument har tyvärr inte hörsammats, ännu. Vi är dock övertygade om dess giltighet och att det är många av våra medlemmar, särskilt bland de ”övriga anställda”, som delar vår uppfattning.

20 september Stresshantering & effektivitet på jobbet
Sacoförbunden håller en digital föreläsning om stresshantering och effektivitet på jobbet.
Tid och plats: 20 september 11:30-13:00; Lokal: Webbinarium https://apistraining.zoom.us/j/722706882

25 september Working in Sweden
SULF håller i ett seminarium om hur det är att leva och arbeta i Sverige – svenska arbetsmarknaden, uppehållstillstånd, socialförsäkringssystemet, sjukvårdssystemet, a-kassan, pensionssystemet.
Tid och plats: 25 september 10:00-12:00; PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Visst vet du att…
tid för egen forskning för lektorer och professorer varken ska gå till att skriva forskningsansökningar, handleda doktorander eller användas till generell kompetensutveckling.


The latest news from the Saco-S-council

How to appoint members to the University Collegiate – a matter of democratic legitimacy

The Saco-S council believes that the need of democratic legitimacy is just as important for ”other staff” as it is for ”scientifically competent staff”. The employer does not share out view of point.

This spring, the University decided on new Rules of Procedure (arbetsordning). According to this, a University Collegiate will be constituted, which will serve as a hearing assembly for the election of the Vice-Chancellor. Previously, the trade unions at Uppsala University elected their union representatives to the hearing assembly and the Saco-S councils representatives were elected at the council’s annual meeting. These elections have been the basis for the legitimacy of the trade union representatives. With the change of the Rules of Procedure union representatives as a group/category are no longer part of the hearing assembly.

When the Rules of Procedure were negotiated in January this year, the Saco-S council pointed out that the procedures for appointing representatives of “other staff” must be included in the Rules of Procedure and that they should be similar to the procedure for appointing the ”scientifically competent staff”. Despite this, they are now missing in the Rules of Procedure and the employer has subsequently proposed that the ”other staff” representatives should be appointed by a group, which in turn is appointed by the University Director. We think this is unfortunate when the rest of the University Collegiate’s representatives are appointed after elections, in a good democratic order.

The arguments for changing the Rules of Procedure were, among other things, that ”other staff” lacked representation in the assembly and that the trade union representatives could not be seen as representatives of this staff category, because; a) That trade unions do not only represent the “other staff” (but also teachers, researchers and doctoral students) and b) not all “other staff” are members of a union. It was said that a more inclusive representation was desirable.

In other words, the Saco-S Council thinks that the appointing of the representatives of ”other staff” should be as democratic as the elections of the other groups in the University Collegiate. Unfortunately, our arguments have not been heard, yet. However, we are convinced of its validity and that many of our members, especially those who are considered “other staff”, share our view.

September 20th Stresshantering & effektivitet på jobbet (Swedish)
The Saco unions offers a digital lecture on stress management and work efficiency.
Time and place: September 20th 11:30-13:00; Webbinarium: https://apistraining.zoom.us/j/722706882

September 25th Working in Sweden (English)
SULF offers a seminar on what it is like to live and work in Sweden – the Swedish labor market, residence permits, the social insurance system, the health care system, the unemployment insurance fund, the pension system.
Time and place: September 25th 10:00-12:00; PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Did you know that…
writing research applications and supervising doctoral students are not
to be counted as time for “own research” for lecturers and professors.
These tasks cannot be considered general skill development either.