Senaste nytt - april 2019

--- English version further down ---

Har du fått rätt kompensation för förlorad ersättning från Försäkringskassan?
Många doktorander har tagit kontakt med Saco-S-rådet efter ett e-brev angående lönekompensation till sjuk- och föräldralediga för att löneavtalet inte var klart till revisonsdatumet 1 oktober 2018.
     Saco-S-rådet har kunnat konstatera att flera personer ännu inte har fått rätt kompensation för hela föräldraledighetsperioden. Den vanligaste orsaken verkar vara att universitetet inför marslönen saknat information om vilken omfattning dessa personer har tagit ut föräldrapenning.
     Just nu pågår samtal mellan Saco-S-rådet och universitetet om hur vi ska säkerställa att alla får rätt kompensation. Det kan handla om ytterligare en lönekörning för att fånga upp de som missades i den förra körningen. Läs mer på Saco-S-rådets hemsida. http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/lonerevision-2018/

Hur ska jag hinna med att både undervisa och forska?!!
10 april BMC kl. 15.15 - 16.  Lokal A7:103
16 april Ekonomikum, kl. 15.15 - 16, Lokal B115; Campus Gotland Lokal E48

Saco-S-rådet bjuder in till diskussion om bland annat hur mycket ska biträdande lektorer undervisa, hur mycket ska professorer forska och vad gäller om du är lektor och sjuksköterska med en s.k. förenad anställning. Medlemsmötet om arbetstidsavtalet vänder sig till alla lärare och forskare. Dina synpunkter är viktiga för Saco!
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/evenemang/nytt-arbetstidsavtal/

Universitetets informationsmöte om universitetsgemensam IT
Den 23 april 10:00-11:00 kommer universitetet att hålla ett öppet informationsmöte om den kommande IT-förändringen inom universitetet. Mötet vänder sig till alla som är intresserade, och framför allt till dig som kommer att ingå i den nya avdelningen Universitetsgemensam IT. Detta är en viktig fråga och Saco-S-rådet uppmuntrar alla berörda gå och lyssna, diskutera och ställ frågor om förändringen och den nya verksamheten. Plats: Ihresalen, Engelska parken.

Lönerevision 2019, Löneseminarium om lönesättande samtal
18 juni Segerstedthuset, kl 15:00-16:00, Lokal: Plantskolan (K1 477)
Mötet vänder sig till medarbetare vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnofrid.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/loneseminarier/


Visst vet du att…
Rätten till handledning och andra resurser – såsom arbetsplats, tillgång till bibliotek, tillgång till e-post och andra resurser – inte är knuten till din anställning, enligt Högskoleförordningen. Det innebär att du har rätt till ”handledning och andra resurser” även om din anställning har tagit slut, förutsatt att du fortfarande arbetar aktivt i enighet med din individuella studieplan.

Glad påsk!
​Önskar Saco-S-rådet vid Uppsala universitet


The latest news from the Saco-S-council


Did you get the right compensation for the lack of increase of the reimbursement from Försäkringskassan?
Many doctoral students have been in contact with us after an e-mail regarding salary compensation. Even though that e-mail was sent to the doctoral students this concerns all employees that were on sick leave and parental leave between the date of the salary review (Oct 1st 2018) and the date of the treaty (doctoral students: Feb 7th 2019; everybody else Dec 17th 2018).
    The reason for the compensation is that the Försäkringskassan doesn’t pay retroactively between the date of the revision and the date of the treaty. In order to pay this compensation the Löneenheten needs to know exactly for how many days you were on leave. For those of you that were on parental leave, you need to send in the documentation from Försäkringskassan in order to get the compensation.
     Right now the Saco-S-council is talking with the University about the best way to make sure that everybody gets the right compensation. One way would be another retroactive payment to correct those that didn’t get it during the previous round. My advice to all of you that haven’t sent those documents from Försäkringskassan to Löneenheten is to do that as soon as possible.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/lonerevision-2018/

How will I have time to both teach and do research?!!
April 10th BMC at 15.15 - 16.  Room: A7:103
April 16th Ekonomikum, at 15.15 - 16, Room B115 and Campus Gotland Room E48

The Saco-S_council invites you to take part in a discussion about how much a “biträdande lektor” should teach, how much research a professor should do and what applies to you if you are a lecturer and a nurse with a so-called “förenad anställning”? The meeting for members is open to all teachers and researchers. Your point of view is important for Saco!
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/evenemang/nytt-arbetstidsavtal/

A meeting on University-wide IT organized by the University
On April 23rd, 10:00-11:00, there will be a meeting about the upcoming IT change within the University. Everyone interested is interested, but especially those who will be part of the new unit. This is an important issue and the Saco-S-council encourages all concerned to go and listen, discuss and ask questions about the changes. Room: Ihresalen, Campus Engelska parken.

Seminars on Salary Review 2019, Direct salary
June 18th Segerstedthuset at 15:00-16:00, Room: Plantskolan (K1 477)
This meeting is mainly for employees at the University administration, the University library, the University internal audit, UU Innovation and NCK.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/loneseminarier/

Did you know that…
The right to supervision and other resources – such as workplace, access to library, access to e-mail and other resources – is not linked to your employment, according to the ”Högskoleförordningen”. This means that you have the right to “supervision and other resources” even if your employment has ended, provided that you are still working actively in accordance to your individual study plan.

Happy Easter!
/Saco-S council at Uppsala universitet