Senaste nytt - september 2018

--- English version further down ---

Lönerevision 2018

Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2018 och alla som har varit anställda innan 1 juli ingår i den om det inte finns någon annan individuell överenskommelse. Det gäller alltså även tidsbegränsat anställda, som exempelvis postdoktorer.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Doktorandlönerna
Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Saco-S-rådet och arbetsgivaren har under flera år diskuterat en doktorandstege som bara grundar sig på antal år som aktiv doktorand och inte även på prestationsmått (50 % och 80 % av uppnådd forskarutbildning). Skälet till det är att administrationen av prestationsmåtten har varit komplicerad och på vissa punkter rentav godtycklig. Många doktorander upplever att bekräftelse på uppfylld procentandel kommer alldeles för sent. Saco-S-rådet arbetar med ett förslag till ny stege som bara grundar sig på antal år som aktiv doktorand.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Förhandlingsunderlag
Deadline för att skicka in förhandlingsunderlaget är 1 oktober. Du kan skicka in den via e-post till (saco@uadm.uu.se), med internposten (Saco-S-rådet, Box 533) eller lämna in den på Saco-kansliet (Thunbergsvägen 7A).
Glöm inte bort att ange om ni har fått någon utmärkelse under året!
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/forhandlingsunderlag/

Vill du jobba fackligt?

Saco-S-rådet vänder sig till dig som är medlem och anställd vid Uppsala universitet, gärna som doktorand, med en fråga om du är intresserad av att arbeta för Saco-S-rådet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/

Årsmöte

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Sacoförbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, samt rätt att till årsmötet inlämna motioner senast 15 oktober. Rösträtt har medlemsförbundens ombud. Dessa får en personlig kallelse.

När? Tisdag 13 november 2018, kl 16:15-ca 17
Var? Sal VIII i Universitetshuset

http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/
 

Visst vet du att…
tiden för handledning av masterstudenter och doktorander inte ska tas från tiden för egen forskning, utan ska ingå i tiden för undervisning. Universitetslektorer ska enligt arbetstidsavtalet ha högst 70 % undervisning, minst 20 % för egen forskning och minst 10 % för administration.
--- English version ---

 

Salary review 2018

This year’s salary revision is valid from October 1, 2017 and everyone employed before July 1, 2018 are included in the revision process unless there is an individual agreement. This includes also those who have a temporal position, as for example as a postdoc.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Salaries for Doctoral Students
Doctoral students’ salaries will be negotiated separately. The Saco-S council and the University have talked for a few years now about removing the performance based criteria (50 % and 80 %) and just have a straight ladder consisting of years. The reason for this is that the performance is often discretionary and many of the Doctoral Students think that their salary raise comes too late.  The Saco-S council is working on a straight ladder consisting of years as active Doctoral Student and is planning on presenting it for the employer in a near future.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Negotiations Material
The deadline to send in the Negotiation Material is October 1st. Send it to us by e-mail (saco@uadm.uu.se) or the University snail mail (Saco-S-rådet, Box 533), or take it to the Saco-S-office (Thunbergsvägen 7A). Remember to focus on accomplishments from October 2017 and until now.
Don’t forget to tell us if you have received an award for your job this last year!
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/forhandlingsunderlag/

Do you want to work for the union?

Saco-S council asks you who are a member and have an employment at the University if you are interested in working for the union. You need to be able to express yourself easily in Swedish and English both in speech and writing.
http://www.saco.fackorg.uu.se/

The annual meeting

Everybody employed at Uppsala University and who is member of the Saco association has the right to be present and to express him/herself during the meeting. Delegates of Saco-S member unions have the right to vote. These delegates will receive a specific invitation.

When? Tuesday 13 November 2018 at 16:15-17
Where? Room VIII in the University main building

http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/


Did you know that…
the time for supervising master students and doctoral students is not to be considered as time for your own research, but is to be counted as teaching. According to the Arbetstidsavtalet, a University lecturer is not supposed to teach more than 70 %, is supposed to do his or her own research not less than 20 % and has at least 10 % of his or her time for administration.