Senaste nytt - maj 2018

--- English version further down ---

Förenad anställning
Just nu arbetar Saco-S-rådet med att räta ut några frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. En ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar. Detta betyder att lärare med förenad anställning bl.a. har semester- och pensionsvillkor som andra universitetslärare utan kliniktjänstgöring.

Arbetet på klinik leds av chef vid region Uppsala, fördelningen av arbetsuppgifter och planeringen av när de ska utföras ska dock med god framförhållning samordnas med närmast berörd och med verksamhetsansvarig chef vid Uppsala.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning

Utvecklingssamtal
Efter sommaren är det dags för lönesamtal och lönesättande samtal igen, vilket innebär att det just nu är hög tid för utvecklingssamtal!

Skillnaden mellan det lönesamtalet och utvecklingssamtalet är lite förenklat att det lönesamtalet är tillbakablickande medan utvecklingssamtalet är framåtblickande. Universitetets har ett bra medarbetarmaterial för utvecklingssamtal. Det är uppdelat i Krav & mål, Arbetsmiljö, Relationer och Samarbeten, Återkoppling, Utveckling och Övrigt.

Det viktigaste tipset är att kom väl förberedd till samtalet, då kan både du och arbetsgivaren få det mesta ut av det, och förhoppningsvis syns det i lönekuvertet efter kommande revision.
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/utvecklingssamtal

Webbseminarium: Ansöka om tjänstepension
Statens tjänstepensionsverk (SPV) bjuder in till ett webbseminarium där Mikael Berglund vägleder dig som ska gå i pension under det kommande året. Du får veta vilka delar du har i tjänstepensionen från din statliga anställning och vad du ska tänka på. Han berättar också kort om allmän pension.
4 juni kl.14.00- ca.14.30
https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-pa-pension/webbseminarier/

Visst vet du att…
Saco-S-rådet har lönestatistik för Uppsala universitet på sin hemsida? Missa inte länkarna till statistiken för samtliga lärar -/forskaranställningar vid de olika vetenskapsområdena, samt TA-anställningarna.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/
 

--- English version ---

Joint employments
Saco-S is working with several questions regarding so-called joint employments. Joint employment such as for junior lecturer, senior lecturer, and professor is a governmental employment of 100 %. This means that the same conditions for vacation days and retirement are valid for a teacher with such an employment as for university teachers without clinic duties.

The head of the Region Uppsala is responsible for duties at a clinic. However, planning and assigning clinic duties and when such duties are to be performed need to be coordinated early in cooperation with the involved employee and head of the department or equivalent at Uppsala University.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning

Performance review
After the summer break, it is time again for salary discussions and direct salary negotiations. This means it is urgent to begin with performance reviews.

The difference between salary discussions and performance reviews is, put simply, that during performance reviews you and your employer review your performance of last year whereas during salary discussions your future performance will be discussed. Uppsala University provides good supportive documentation for employees and it is structured in the following sections: Demands and Goals; Work Environment, Relations and Cooperation, Feedback, Development, and Other

Our advice is that it is very important to be well prepared for such a discussion, for your and your employer's sake and hopefully this will be visible when you receive your future salary.
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/utvecklingssamtal

Web Seminar: Application for occupational retirement
The National Government Employee Pensions Board (SPV) offers a web seminar and Martin Berglund will guide those who will retire this coming year. You will be informed what parts of your occupational retirement of your employment are included and what you should know before retiring. This seminar takes place on June 4 at 14:00 until about 14:40.
https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-pa-pension/webbseminarier/


Did you know that…
we, the Saco-S council, have published salary  statistics for Uppsala University on our homepage? Please visit the links for all categories: teachers and researchers,as well as technical and administrative staff.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/