Senaste nytt - januari 2018

--- English version further down ---

Lönerevision 2017

Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 31 januari (avtalet om doktorandstegen tecknades 2017-12-14). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med februarilönen (2018). Datumen om när avtalen skrevs på är relevanta för er som är sjuk- eller föräldralediga!

Meddela och förklara den nya lönen
Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S-rådet är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Det finns ingen botten, utan det finns de som har fått 0 % i lönerevisionen. Det är naturligtvis ett grovt ifrågasättande av dessa personers prestation. Upp till 1,3 % har Saco-S-rådet velat ha en särskild förklaring till den låga höjningen och det borde resultera i en diskussion mellan chef och medarbetare om underprestation. En lönehöjning mellan 1,4 % och 1,9 % är en bra prestation. Allt över 2,0 % är mycket bra prestationer, där medarbetaren gör mer och tar större ansvar för verksamheten och universitetet.

Inte bara procenten utan även totallönen är relevant. I de fall lönen ligger kring eller under den 10:e percentilen har Saco-S-rådet frågat om lönen speglar prestationen. Justeringar av låga löner kan innebära höga procent och drar upp snittet på resultatet för hela revisionen.

Resultat
Resultatet av revisionen i stort ligger strax över 2,2 % för alla Sacomedlemmar (något mer för kvinnor än män). Efter lönekörningen kommer vi att kunna göra fler analyser av utfallet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Visst vet du att…
kursplanerna är viktiga för hur mycket tid olika kurser kan komma att kräva i undervisning och examination. Det är därför viktigt att ta hänsyn till timplaneringen redan vid kursplanearbetet, så att tiden räcker till allt som kan förväntas ingå i kursen!

--- english version ---

Salary Revision 2017

The negotiations for the salary revision 2017 have been completed and an agreement about the new salaries was signed on January 31. The agreement for doctoral students’ salaries was signed on December 14, 2017. Please note that the date of signature is relevant for those who are on sick or parental leave.

Information about the salary and explanation
The employer must inform his/her employees about the new salaries and also explain why an employee receives or does not receive a specific pay raise. This can be done in various ways. Some employees receive a letter with information about their pay raise in their boxes; some employees are informed by their employers in a brief meeting; others have to wait until pay day to see the result. However, all employees have the right to be informed about the reasons for this specific pay raise. The Saco-S council cannot inform its members about the content of the negotiations since these negotiations are classified

Agreement without specific numbers
Saco’s agreement does actually not have a percentage for the salary revision but, of course, departments at Uppsala University did receive a certain percentage they could use for their negotiations. There are employees who did not receive a pay raise at all (0 %): this clearly shows that an employer strongly questions this employee’s achievements and performance. If a member’s pay raise was increased by less than 1,3 % the Saco-S council requested an explanation for this low increase and that this should be discussed by employer and employee. An increase of the pay raise between 1,4 and 1,9 % indicates an employee’s good achievements and  an increase by over 2 % indicates an employee’s very good achievements and that this employee takes greater responsibility for his/her work, the department, and Uppsala  University.

However, the Saco-S council also takes into account the actual salary, not just the increase in percentage. If a salary is in the lowest tenth percentile the Saco-S council inquired if the suggested salary really is equivalent to the employee’s achievements. Adjustments to such low salaries may imply a higher percentage in increase and affect the average result of the entire revision.

Result
A little over 2,2 % for all Saco-S members (somewhat more for women than for men) is the result for the revision. After pay day in February we will be able do more analyses of the result.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Did you know that...
course syllabi are very important documents that can indicate how much time will be needed for teaching and examination. It is therefore very important to take this time aspect into account already when working with course syllabi so that there will be sufficient time for everything expected in a course.