Senaste nytt - december (2) 2018

--- English version further down ---

Lönerevision 2018
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 17 december (det gäller alla utom doktoranderna). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med januarilönen (2019). Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet

Meddela och förklara den nya lönen
Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S-rådet är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med.

Resultat
Resultatet av revisionen i stort ligger strax över 2,3 % för alla Sacomedlemmar (något mer för kvinnor än män). Att resultatet är högre än vi först gick ut med beror på att arbetsgivaren i år har valt att inkludera några lönejusteringar som tidigare år har legat utanför revisionen.
     Efter lönekörningen i januari kommer vi att kunna göra fler analyser av utfallet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

God jul och gott nytt år!
Saco-S-rådets kansli har stängt över julhelgerna: 21/12 - 7/1.
Vi ser fram emot att komma tillbaka till en ny termin med nya friska krafter.

Visst vet du att…
om du har varit tjänstledig och din lön inte har ingått i lönerevisionen, då ska din lön förhandlas när du kommer tillbaka.


--- English version ---

Salary Revision 2018
The negotiations for the salary revision 2018 have been completed (for all but Doctoral students) and an agreement about the new salaries was signed on December 17. Don't forget to inform the “Försäkringskassa” about the new salaries so that you will receive the correct compensation for parental leave and sick leave.

Information about the salary and explanation
The employer must inform his/her employees about the new salaries. This can be done in various ways. Some employees receive a letter with information about their pay raise in their boxes; some employees are informed by their employers in a brief meeting; others have to wait until pay day to see the result. However, all employees have the right to be informed about the reasons for this specific pay raise. The Saco-S council cannot inform its members about the content of the negotiations since these are classified.

Agreement without specific numbers
Saco’s agreement does actually not have a percentage for the salary revision but, of course, Departments at Uppsala University did receive a certain percentage they could use for their negotiations. This year it has been more clear than before that it’s the salary and not the raise that is the main issue. With this follows that two employees with comparable working tasks and comparable achievements should have salaries that also are somewhat comparable. This have the consequence that if one of these two have a lower salary to begin with, then that person will get a higher raise than the one with the higher salary. Sometimes this kind of adjustments can take more than one salary review.

Result
The result for the salary review is a little over 2,3 % for all Saco-S members (somewhat more for women than for men). That the result is a bit higher than our first information is that the employer this year has included some adjustments of salary that used to be dealt with outside the ordinary review.  After pay day in January we will be able do more analyses of the result.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Merry Christmas and a Happy New Year!
The Saco-S-council closes for the holidays: Dec 21st - Jan 7th.
We look forward to return refreshed to a new semester.

Did you know that…
if you have been on ”tjänstledighet” and your salary has not been reviewed in the regular salary review, then your salary should be reviewed on your return.