Senaste nytt - december (1) 2018

--- English version further down ---

Universitetsgemensam IT
Saco-S-rådet har kallats till förhandling om universitetsgemensam IT-verksamhet vid Uppsala universitet. Det material som Saco-S-rådet har fått inför förhandlingen är en delrapport med förslag på vilka IT-tjänster/infrastrukturer som ska ingå i en universitetsgemensam IT-verksamhet. Förslag till beslut är:

  • att den universitetsgemensamma IT-verksamheten ska innefatta de tjänster och infrastruktur som beskrivs i Bilaga 1 Tjänster och infrastruktur

  • att dessa tjänster och infrastrukturer ska utgöra grunden för det tjänsteutbud som skall levereras av den nya gemensamma IT-verksamheten

Detta kommer troligen att påverka de flesta verksamma vid UU. Rapporten bifogas som en bilaga till detta medlemsbrev och kommer även att finnas tillgänglig på Saco-S-rådets hemsida under en mycket begränsad tid.

Dina synpunkter är viktiga!
Skicka dem snarast till saco@uadm.uu.se

Lönerevision 2018
Löneförhandlingarna är snart klara och vi räknar med att komma ut med mer information så snart som avtalet är klart.

Ny företagshälsovård
Från årsskiftet tar Previa över företagshälsan för Uppsala universitet. Du som medarbetare kan använda nuvarande företagshälsas (feelgood) stödtjänster ända fram till årsskiftet, men för nyligen uppkomna arbetsrelaterade problem rekommenderas du eller din chef vända er till HR-avdelningen för att rådgöra kring vad som blir bäst för dig under denna övergångsperiod. Ärenden som beräknas avslutas innan slutet på mars kommer att avslutas på FeelGood medan ärenden som kommer att ta längre tid överförs till Previa.
Rätt till företagshälsovård har de som är tillsvidareanställda, anställda minst sex månader med en tjänstgöringsgrad om minst 20 %, samt alla doktorander med en aktivitetsgrad på minst 20 % (oavsett finansieringsform).


Visst vet du att…
du har rätt till tre besök hos företagshälsovården innan prefekt/motsvarande behöver informeras.


--- English version ---

Universitycommon IT (Universitetsgemensam IT)
The Saco-S-council has been invited to negotiations about the IT at Uppsala university that concerns the university as whole. The material we have received is a progress report with suggestions of what IT-services/infrastructures that should be included in a Universitycommon IT-function. The proposal will affect most of us at the University and that is why we ask you for your opinion on the topics addressed in the progress report attached to this newsletter (Note: it is in Swedish). The report will also be published on the website for very limited time.

Your opinion on the proposal is important
Please send your feedback as soon as possible to saco@uadm.uu.se

New occupational health service
From 1 January 2019 we have a new occupational health service, Previa, instead of Feelgood. As an employee you can use Feelgood’s services until 31 December 2018, but for new work related problems we recommend you or your Head of Department consult with the Human Resources Division about what would be best for you during this period of transfer. If you have an ongoing treatment at Feelgood that is planned to end before the end of March, then you complete the treatment at Feelgood. Treatments that are planned beyond the last of March are transferred to Previa.

The employees covered by occupational health service are those with fixed-term contract, those with temporal contracts that are longer than six months and at least 20 % and all admitted PhD students with a study pace of at least 20 % (regardless of financing form).

Salary review 2018
The salary negotions are soon to be finished and the Saco-S-council will give you more information of the result as soon as the agreement is signed.
 

Did you know that…
you have the right to visit the occupational health service three times before the Head of department/equivalent needs to be informed.