Senaste nytt - augusti 2018

--- English version further down ---

Lönerevision 2018

Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2018 och alla som har varit anställda innan 1 juli, såvida det inte finns någon annan individuell överenskommelse.
     Precis som förra året omfattas de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal, och endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Löneseminarier
29/8 10-12 Salary discussions, Salary revision 2018, Lokal: EBC, Rum 3, 15:01004 (På engelska!)
31/8 10-12 Lönerevision 2018, Lokal: Campus Gotland, återkommer om lokal (inställt, vi ska hitta en bättre tid)
3/9 10-12 Lönesamtal, Lönerevision 2018, Lokal: Ekonomikum, Rum A144

Lönesamtal

Det är hög tid att boka ett lönesamtal hos din närmaste chef om du inte redan har gjort det. Lönesamtalen är planerade från 20:e augusti till början på oktober. I mitten på oktober får SacoS-rådet arbetsgivarens bud och i november/december förhandlas lönerna. Om allt går planenligt betalas den nya lönen ut med januarilönen.

Lönesättande samtal
De flesta lönesättande samtalen kommer att hållas parallellt med lönesamtalen. I den här processen bidrar Saco-S-rådet med råd inför samtalet och följer upp resultat efteråt. Årets modell skiljer sig något från tidigare års och vi hoppas att det ska resultera i bättre samtal. Läs gärna på riktlinjerna!
http://www.saco.fackorg.uu.se/digitalAssets/137/c_137981-l_3-k_principer-for-lonesattande-samtal-ufv_pa-2018_2475.pdf

Doktorandlönerna
Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Dessa förhandlingar har inte börjat ännu, men Saco-S-rådets förhoppning är att dessa förhandlingar ska kunna vara klara till i oktober.

Förhandlingsunderlag
Förhandlingsunderlaget är det som Saco-S-rådet har att utgå ifrån när vi individförhandlar din lön! Vi har gjort några justeringar i underlaget, som kommer att skickas ut inom kort. Det kommer då också att finnas på hemsidan jämte en FAQ. Kom ihåg att det är prestationer efter 1 okt 2017 som räknas.

Lönestatistik
På Saco-S-rådets hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/

Visst vet du att…
Uppdok stänger 27 september och nya Ladok öppnar 8 oktober. Tanken är inte att våra lärare och administratörer ska behöva gå utbildningar och göra arbetet med nya Ladok på sin fritid, utan att det ska planeras in i den normala arbetstiden. Läs mer om utbildningarna och om deadlines på Medarbetarportalen 
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/studieadm-system/nyaladok
--- English version ---

 

Salary review 2018

This year’s salary revision is valid from October 1, 2017 and everybody that was employed before July 1, 2017 are included in the revision process unless there is another individual agreement.
   Just like last year most members of Saco-S at Uppsala University are included in the local negotiations which consist of salary discussions. Only employees at the central university administration, Internal Revision, UU Innovation, National Center for Knowledge on Men’s Violence against Women and the University Library will have direct salary discussions with their employer.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Seminars on Salary Review
Wed August 29th, 10-12 Salary review 2018, Place: EBC, Room 3, 15:01004 (In English!) 
Fri Aug 31st, 10-12 Lönerevision 2018, Place: Campus Gotland (cancelled. there will be a new date)
Mon Sept 3rd, 10-12 Lönerevision 2018, Place: Ekonomikum, room A144

Local Negotiations with Salary discussions

It’s time to make an appointment for salary discussions with your employer – if you haven’t already done this. These discussions should take place from August 20th until the beginning of October. In mid-October, Saco-S will receive the employer’s suggestions for the new salaries and in November and December these suggestions will be negotiated. Employees will probably receive their new salaries in January if everything goes according to the plans.

Direct Salary Discussions
Most of these discussions will also take place from August 20th until the beginning of October. Saco-S offers support and advice and, after the process has been completed, will evaluate the negotiations. This year we have a new procedure that we hope will further benefit the dialogue.
http://www.saco.fackorg.uu.se/digitalAssets/137/c_137981-l_3-k_principer-for-lonesattande-samtal-ufv_pa-2018_2475.pdf

Salaries for Doctoral Students
Doctoral students’ salaries will be negotiated separately. These negotiations have not started yet, but The Saco-S- council will try to have the new salaries in place in October.

Negotiations Material
The Saco-S council needs this “Negotiation material” –document, when we negotiate your salary! We have made some improvements in the document that will be sent to you soon. You will find FAQs about the salary review on our homepage. Please remember that only your performance and achievements after October 2017 are relevant for this year’s review.

Statistics
On the Saco-S webpage there are statistics for most of the employees at the University in case you wonder how your salary compares to others. Though the statistics might be hard to desipher as the acronyms are in Swedish. If you have any questions about the statistics, feel free to ask us. 
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/


Did you know that…
Uppdok closes on September 27th and the new Ladok opens on October 8th. Our teachers and administration is not supposed to learn the new on their spare time, but it should be included in the normal working hours. Read more about the courses and deadlines on Medarbetarportalen:
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/studieadm-system/nyaladok