Senaste nytt - september 2016

(svensk version längre ner i texten)

Wage review

Last time we informed you about the upcoming wage review. The newly negotiated salaries will be valid from October 1, 2016 for staff employed before July 1, 2016. The wage review is delayed because the central agreements of the other unions have not been finalized yet and the employer wants to negotiate the salaries for all unions at one occasion. Pay raises will be paid retroactively from October 1, 2016.

The Saco-S-council offers a seminar about the wage review on October 12, 2016. Place: Lecture hall 3, Ekonomikum; time:13:15.-15:00

As usual, the Saco-S-Council will send all members a salary questionnaire. This questionnaire is our tool for negotiating your salary. It is therefore important for us that you let us know your arguments why you think you should have a higher salary. You’ll also find the questionnaire on our homepage, as well as the FAQs about the wage revision. We also recommend that even employees who negotiate directly with their employer their salary to fill in this questionnaire and send it to us in case this may be needed at a later time.

http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonerevision/

The salary for doctoral students will be negotiated separately and the negotiations have already started. The salaries will probably be paid before the New Year.

Written contracts
There is an agreement from 2011 about minimum wages for teachers who teach very few lectures/seminars.  The Saco-S-council would like to re-negotiate this agreement. The council and the employer, however, do not agree on how to count working hours. The Saco-S Council would like to advise all who have been offered to teach few hours and will be paid on an hourly basis (in Swedish “timarvode”) to reconsider this offer. All who receive such an offer should only agree if there is written contact between employer and employee. This contract should clearly state when teaching, preparation before and work after teaching take place.


The annual meeting
All members of a Saco-union are welcome! They have the right to be present and to speak up on The annual meeting on November 22 at 16:15. Room: Betty Pettersson. Blåsenhus. Electors (those who have a right to vote) will be contacted accordingly

Before the annual meeting 15:15-16, there will be a seminar about the governmental Reseach proposition. SULF’s chief investigator Karin Åmossa will give an introduction to the seminar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/


Did you know that...
membership in a-kassan (Swedish unemployment insurance) is a membership separated from your union membership. Membership in an a-kassa is a condition for getting a-kassa reimbursements. If you don’t have the right to a-kassa, then you don’t have the right to reimbursements from for example SULF income insurance. That’s why it’s important to become a member of the a-kassa.

---
svensk version ---

Lönerevision
I förra Senaste nytt berättade vi att kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2016. Den gäller för alla som påbörjade sin anställning innan 1 juli 2016. Lönerevisionsarbetet är tyvärr försenat bl.a. på grund av att de andra förbundens centrala avtal inte är klara och arbetsgivaren vill hålla ihop alla förhandlingar till ett tillfälle. Löneförhöjningen kommer att betalas ut retroaktivt med utgångspunkt från den 1 oktober 2016.

Saco-S-rådet arrangerar ett seminarium om lönerevision 2016 den 12 oktober kl 13:15-15:00 i Hörsal 3 (Ekonomikum).


Saco-S-rådets löneenkät kommer att i dagarna skicka ut en löneenkät i sedvanlig ordning. Löneenkäten är förhandlarnas verktyg när vi förhandlar din individuella lön. Vi behöver dina argument för varför du ska ha en högre lön! Löneenkäten finns också på hemsidan, liksom en FAQ för lönerevisionen. Vi rekommenderar att även de med lönesättande samtal skickar in löneenkäten så att vi kan arkivera dem utifall att det skulle behövas senare.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Där har förhandlingarna redan kommit igång och vi hoppas att den nya lönen kan betalas ut före årsskiftet.

Skriftliga anställningsavtal
Det finns ett avtal om minimilöner för lärare som gör enstaka undervisningsinsatser. Detta avtal är från 2011. Saco-S-rådet håller som bäst på att omförhandla sagda avtal. Saco-S-rådet och arbetsgivaren är för närvarande inte överens om hur man ska räkna arbetstid för timarvoderade lärare. Saco-S-rådet vill här också uppmana alla som överväger att tacka ja till ”lösa timmar” eller timarvoderad undervisning, att inte göra detta med mindre än att ett skriftligt kontrakt mellan er och institutionen ifråga upprättas. I kontraktet skall det enligt Saco-S-rådet framgå när arbetet, inklusive eventuellt för- och efterarbete är tänkt att utföras.
 

Årsmöte
Alla Saco-medlemmar är välkomna och har närvaro, samt yttranderätt vid Saco-S-rådets årsmöte den 22 november 16:15. Lokal: Betty Pettersson. Blåsenhus. Ombuden kallas i särskild ordning och har rösträtt vid mötet.

Innan årsmötet 15:15-16 arrangeras ett seminarium om Forskningspropositionen.
SULF:s Chefsutredare Karin Åmossa inleder seminariet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Visst vet du att…
medlemskap i a-kassan är ett separat medlemskap som inte ingår i ditt medlemskap i facket.
A-kassemedlemsskapet är en förutsättning för att få a-kasseersättning. Om du inte har rätt till a-kassa har du heller inte rätt till ersättning från exempelvis SULF:s inkomstförsäkring. Därför rekommenderar vi att du är medlem i a-kassan.