Senaste nytt - november 2016

Salary review – time frame and other issues
Salary negotiations have begun at the departments. Soon the heads of departments (HoD) will submit their suggestions to the Personal Department (PD). After discussions with the HoDs the PD will put together a proposal which the Saco-S council will receive in mid-December. The Saco-S council has already sent a salary questionnaire to all members. Please note that the deadline for sending the filled-in questionnaire is December 1. The Saco-S council has the first weeks in December for reading and filing the questionnaires. The council must submit counter proposals for salaries to the PD just after Christmas. After this the negotiations between Saco-S council and the HoDs will start. Please fill in the questionnaire and send it to us, because we need your reasoning when we negotiate your salary!

Negotiations during which the salary will be directly set with the employer will begin in January/February. This concerns only a few units (no departments) at Uppsala University.

Staff on parental leave are included in the salary review, just like any other staff as if the employee had been at work. Furthermore, the salary equivalent to the income loss because of the late end of negotiations (later than October 1) will be paid retroactively. Please contact us if this is not the case for you.

Staff on long-term sick leave are included as well if there are no exceptional reasons. A specific model will be used to compensate for the payment of the retroactive salary. Please note that the salary for staff on leave (tjänstledighet) will be negotiated after return from leave.

We estimate that the new salaries including retroactive payment of salaries will be paid in March 2017.

Salaries for doctoral students will be negotiated separately and have begun already. Hopefully the new salaries will be paid before January 1, 2017.

You will find the salary questionnaire on the Saco-S council’s homepage:
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonerevision/


The annual meeting
The Saco-S council’s annual meeting will take place in Betty Pettersson lecture hall, Blåsenhus at 16:15 on November 22, 2016. Issues to be discussed are a proposal regarding the departmental plans (Verksamhetsplan) and two suggestions from the Saco- S board, dealing with delegation to local Saco-S clubs at departments/units and with instructions for the election committee. Futhermore a new board has to be elected and the Saco-S council needs to elect delegates to represent the union in the coming elections of a new Vice-Chancellor for Uppsala University.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/
 

Everybody employed at Uppsala University who is member of the Saco association has the right to be present and to express him/herself. Delegates of Saco-S member unions have the right to vote. These delegates have received a specific invitation.


Did you know that...
For every scheduled teaching hour, at least half of which finished after 6 p.m., or on Saturdays and Sundays a salary supplement of 150 SEK per hour will be paid. Teaching doctoral students have the right to receive this supplement beyond the right to prolong their employment as doctoral students.


--- svensk version ---

Lönerevision – tidplan och annat
Lönesamtalen ute på institutionerna är i full gång. Prefekter/chefer ska inom kort lämna in sina förslag till personalavdelningen. Personalavdelningen kommer sedan att i dialog med institutionerna sammanställa ett förslag som vi på Saco-S-rådet får i mitten på december. Saco-S-rådet i sin tur har skickat ut en löneenkät med deadline 1 december.  Till mitten på december ska vi sammanställa våra medlemmars löneanspråk och vi har julhelgen på oss att komma med ett motbud till arbetsgivaren. Efter det börjar de riktiga förhandlingarna mellan prefekter/chefer och Saco-S-rådet. Det är i dessa förhandlingar som Saco-S-rådet behöver din löneenkät. Det är med hjälp av den som vi förhandlar din lön.

De som har lönesättande samtal (d.v.s. förvaltningen, internrevisionen, UUI och NCK) kommer att ha sina samtal i januari-februari.

Föräldralediga omfattas av lönerevisionen och ska ha en individuell löneutveckling som om vederbörande hade varit kvar i arbete. Dessutom ska retroaktiv lön utbetalas motsvarande den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober. Om så inte skulle vara fallet uppmanar Saco-S-rådet er att ta kontakt med oss.

Långtidssjuka omfattas av lönerevision om inte särskilda skäl finns. Det finns en särskild modell för att kompensera för att den sjukpenninggrundande inkomsten inte höjs retroaktivt. Tjänstlediga däremot kan förhandlas i samband med lönerevisionen eller i en särskild löneöversyn i samband med återgången till arbete.

Vi räknar med att de nya lönerna plus den retroaktiva lönen från och med 1 oktober, kommer på marslönen.

Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Där har förhandlingarna redan kommit igång och vi hoppas att den nya lönen kan betalas ut före årsskiftet.

Hitta löneenkäten och mer om lönerevisionen på Saco-S-rådets hemsida: www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/
 

Årsmöte
Saco-S-rådets årsmöte är den 22 november kl 16:15. Lokal: Betty Pettersson. Blåsenhus. På dagordningen finns bland annat en motion om institutionernas verksamhetsplanering och två propositioner från styrelsen - en om delegationen till de lokala Sacoföreningarna som finns vid olika institutioner/enheter och en om instruktioner till valberedningen. Dessutom finns där också val av styrelse och utseende av ledamöter och suppleanter till hörandeförsamlingen vid val av rektor.

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Sacoförbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, samt rätt att till årsmötet inlämna motioner. Rösträtt har medlemsförbundens ombud. Dessa har fått en särskild kallelse.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/


Visst vet du att…
För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs efter kl 18.00 eller lördag- söndag utgår ett lönetillägg med 150 kronor/ undervisningstimme. Det gäller även doktorander, som har rätt till lönetillägget utöver sin förlängning av doktorandanställningen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/arbetstid/