Senaste nytt - maj 2016

Lönerevision
Förhandlingarna kring formerna för lönerevisionen per den 1 oktober 2016 är avslutade. De viktigaste delarna har rört former för lönesättande samtal och tidplanen.

Lönesättande samtal
Enligt kollektivavtalet RALS-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal lönesättningsmodellen vid lönerevision inom universitet och högskolor från och med 2016 om lokala parter inte kommer överens om annan ordning. Mot bakgrund av det har universitetet och Saco-S-rådet arbetat fram en modell som ska prövas inom några verksamheter vid denna lönerevision.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Saco-S-rådet arbetar för forskares villkor
Just nu kan visstidsanställa forskare inte räkna med att få sina anställningar förlängda med anledning  av föräldraledighet eller sjukledighet. När det gäller föräldraledighet anser Saco-S-rådet att det strider mot Föräldraledighetslagens 16 § om att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet, men också dessutom mot universitetets egen föräldrapolicy, som säger ungefär samma sak.

Saco-S-rådet menar att det kan anses vara ett missgynnande av föräldraledig om denne på grund av sin föräldraledighet inte kan slutföra det planerade projektet. Att inte få fullfölja sin forskningsplan kan slå väldigt hårt mot juniora forskare och kan i värsta fall ligga till grund för att dessa lämnar akademin. Det är fortfarande kvinnorna som i högre grad än männen tar ut föräldraledighet, varför denna fråga inte bara handlar om arbetsrättsliga frågor, utan är en viktig fråga för lika villkor för män och kvinnor vid vårt universitet.


Visst vet du att…
Enligt lokalt kollektivavtal ska lärares, forskares och doktoranders årssemester förläggas sammanhängande till den undervisningsfria delen av sommaren med början från måndag efter midsommar, så kallad schablonsemester. Önskar du få din semester förlagd till annan tid på året, d.v.s. undantag från schablonsemester, ska en skriftlig överenskommelse ske mellan dig och din prefekt/motsvarande och vara löneenheten tillhanda senast den 31 maj.
https://mp.uu.se/sv/web/info/anstallning/anstallningsvillkor/ledighet/semester/schablonsemester-larare-forsk