Senaste nytt - juni 2016

(svensk version längre ner i texten)

Wage review
The next wage review is due October 1st 2016. Everyone who began his/her employment before July 1st is included in the review, regardless of if you have a fixed term contract or a permanent position. The wages of graduate students are reviewed separately.

     The Saco-S-council will send you a wage survey as usual. The Saco-S-council will use this survey to negotiate your individual salary. Your strong arguments help us in our negotiations for a higher salary for you!
     The Saco-members employed at the central University administration, internal audit, UU Innovation and the National Centre of Knowledge on Men's Violence Against Women will have direct wage negotiations/talks with their closest employer representative. To assist these members Saco-S-council will offer a preparatory seminar in early autumn. We will send a separate invitation to all of you concerned.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/


Contact persons
The Saco-S-council at Uppsala University wants to have closer contact with members working at various departments. A member who is a contact person at his/her department makes this possible. The Saco-S-council can turn to this contact person if there is an issue or problem concerning our members at this department, as well as the contact persons can contact the Saco-S-council if there is anything he/she thinks might be important for the union to know, as, for instance, organizational changes at the department.
     If you are interested in being a contact person or if you have any questions about it, please contact Anna Eklund by e-mail: Anna.Eklund@uam.uu.se

Safety officer organization
The main task of the safety officers is to work for a healthy working environment at the departments. The Saco-S-council is currently reviewing the organization to make sure there are safety officers at every department.
      If you have any questions about the safety officers, contact Constanze Ackermann-Boström by e-mail: Constanze.Ackermann@moderna.uu.se
http://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/skyddsombud/att-vara-skyddsombud/
 


Did you know that...
According to the post doctor agreement the post doctor position should be a two-year position and that you have the right to prolongation if you have been on parental leave. The employment may be prolonged for sick leave and other special reasons (not specified in the agreement).
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/
 

Happy Midsummer!!
Best wishes from the Saco-S-council board and office

---
 

Lönerevision
Kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2016. Alla som har varit anställda innan 1 juli 2016 omfattas av revisionen, oavsett om man har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Doktorandernas trappa förhandlas i särskild ordning.
     Saco-S-rådet kommer att skicka ut en löneenkät i sedvanlig ordning. Löneenkäten är förhandlarnas verktyg när vi förhandlar din individuella lön. Vi behöver dina argument för varför du ska ha en högre lön!

     Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnofrid kommer att ha lönesättande samtal. Inför det kommer Saco-S-rådet att arrangera ett seminarium tidigt i höst. En särskild inbjudan kommer att skickas till de berörda.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/


Kontaktpersoner
Saco-S rådet vid Uppsala universitet arbetar nu med att komma närmare verksamheten och förbättra kontakten med medlemmarna ute på institutionerna.

     Kontaktpersonen är den person som Saco-S-rådet kan vända sig till om det finns frågor kring något som rör institutionen och kontaktpersonen kan också ta kontakt med Saco-S-rådet om det är några viktigare förändringar vid institutionen där personalen bör vara delaktig i.
     Hör av dig till oss om du är intresserad av att vara Saco-S-rådets kontaktperson vid din institution. E-post: Anna.Eklund@uam.uu.se

Skyddsombudsorganisationen
Skyddsombudens uppgift är huvudsakligen att verka för en bra arbetsmiljö ute på institutionerna. Just nu håller Saco-S-rådet på med en översyn av organisationen för att se var det finns/saknas skyddsombud.
     Hör av dig till oss om du undrar över något som rör skyddsombudsorganisationen.
E-post: Constanze.Ackermann@moderna.uu.se
http://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/skyddsombud/att-vara-skyddsombud/


Visst vet du att…
Postdoktoranställningar enligt postdoktoravtalet ska vara två år och att postdoktorn har rätt till förlängning om postdoktorn är föräldraledig. Anställningen får förlängas även för sjukledigheter och andra särskilda skäl.

http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/
 

Glad midsommar!!
Önskar Saco-S-rådets styrelse och kansli