Senaste nytt - augusti 2015

Central förhandling om Segerstedthuset
I maj informerade Saco-S-rådet om att förhandlingarna går framåt och parterna enats om ”att anställda ska kunna få en arbetsplats som är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov och av arbetsmiljöskäl.”

Innan semestrarna skulle sedan de övergripande utgångspunkterna för avdelningarnas och enheternas inplacering i Segerstedthuset förhandlas. Den förhandlingen slutade i oenighet. Huvudskälet till oenigheten är att arbetstagarorganisationerna (Saco, ST och Seko) anser att arbetsgivarens förslag till kriterier för tilldelning av eget rum strider mot det man enades om vid förhandlingarna i maj.

Saco-S-rådet har begärt central förhandling i frågan. Det innebär att Sveriges universitetslärarförbund (SULF) i egenskap av kontaktförbund fortsätter förhandlingarna om inplaceringen av avdelningar i Segerstedthuset.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/aktuellt_fran_Saco-S-radet/


Om centrala förhandlingar
Saco-S-rådet förhandlar alla rekryteringar, löner, omorganisationer, verksamhetsplaner, policydokument med mera vid universitetet. Många gånger sammanfaller arbetsgivarens och arbetstagarorganisationernas mål – verksamhetens respektive medlemmarnas bästa – och vi är också eniga om att dessa nås genom en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor för de anställda.

Vi strävar efter att nå enighet i förhandlingarna med arbetsgivaren, men det händer att vi inte håller med varandra i olika frågor. I de fall vi anser att arbetsgivaren inte följer lagar, förordningar eller tidigare överenskommelser, så kan vi begära central förhandling.

Den centrala förhandlingen om Segerstedthuset är ett exempel på en sådan förhandling. En annan nyligen påkallad central förhandling har vi vid en institution där arbetsgivaren konstaterar arbetsbrist trots att arbetsbrist inte föreligger för berörda personer.


Årsmöte
Alla medlemmar i ett Sacoförbund är välkomna och har närvaro, samt yttranderätt vid Saco-S-rådets årsmöte den 24 november klockan 16:15. Styrelsen planerar att kombinera årsmötet med en föreläsning i något aktuellt ämne innan årsmötet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/protokoll-och-stadgar/Arsmote/


Visst vet du att…
Du som anställd vid Uppsala universitet har möjlighet att ansöka om delpension från och med den månaden du fyller 61 år och längst till och med månaden före den då du fyller 65 år. Prefekt, dekanus/  vicerektor och fakultetsnämnd kan tillstyrka eller avstyrka en ansökan, men ytterst är det personaldirektören som fattar beslut om delpension ska beviljas eller inte.
https://mp.uu.se/sv/web/info/anstallning/pension/delpension