Det senaste medlemsbrevet - the latest newsletter

Senaste nytt februari 2020

--- Swenglish version further down ---

Uppe till beslut hos rektor: möjligheten att tentera upp redan godkända betyg

Saco-S vid Uppsala universitet har kallat till förhandling kring frågan om att göra det möjligt att tillåta studenter tentera upp redan godkända betyg, så kallad ”plussning”.

Plussning var förbjudet enligt Högskoleförordningen fram till 1993. Uppsala Universitet som helhet behöll förbudet fram till 1996 då ingenjörsprogrammen tilläts ett undantag. Att frågan nu åter är uppe på agendan beror på att ingenjörsstudenterna i allt högre grad samläser med studenter på andra kurser och program som inte tillåter plussning. Rättvisan i att vissa får plussa medan andra inte får det har därför ifrågasatts. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (remissvar bifogat) menar att grunden till plussning handlar om nationell konkurrenskraft mellan ingenjörsprogrammen, men att det lokalt på TekNat handlar om skapa en rättvisare miljö för studenterna. Uppsala Studentkår (remissvar bifogat) vill å sin sida helst se ett nationellt förbud.

Frågan handlade inledningsvis om en utvidgning av undantaget till att gälla hela TekNat. Rektor har nu utvidgat frågan genom att istället vilja överlåta beslutanderätten till varje enskild områdes-/fakultetsnämnd, samt att ta bort den generella regeln som innebar att den som godkänts i ett prov vid Uppsala universitet inte får genomgå förnyat prov för högre betyg.

Saco-S vid Uppsala universitet ser risken med att studenter vid andra delar av universitetet kommer att uppleva det orättvist med att TekNat-studenter får plussa medan de själva inte får det. Vi befarar att det på några års sikt kan medföra att det blir vanligare med plussning inom olika fakulteter.

Möjligheten att tentera upp redan godkända betyg innebär en ökad arbetsbörda för såväl lärare som administratörer. Dagens arbetstidsavtal för lärare tar inte hänsyn till eventuella omprov av redan godkända betyg. Ett mer generellt användande av plussning vid våra fakulteter kan komma att innebära kraftigt ökade kostnader för utbildningen vid universitetet, vilket i slutändan kan innebära exempelvis minskad lärartid.  Det vore olyckligt när vissa utbildningar redan idag har en stram tidsbudget med väldigt få föreläsningar och seminarier. Uppsala studentkår har också lyft upp studenternas stress och risken för betygsinflation i samband med att de föreslår att ett statligt totalförbud mot plussning. En annan konsekvens skulle kunna vara att betyg som ”väl godkänd” helt tas bort på kurser som en tidsbesparande åtgärd. Vad det skulle få för konsekvenser för studenternas konkurrenskraft kan vi bara spekulera om i dagsläget.

Saco-S vid Uppsala universitet är en förhandlingspart som har i uppdrag att tillvarata våra medlemmars intressen. Ett av de viktigaste intressena är vår arbetsmiljö. Till det hör bland annat att det finns tillräckligt mycket tid för alla de arbetsuppgifter som vi förväntas hinna med. Saco-S vid UU anser att rektor bör göra en djupare genomlysning av frågan innan vi går till beslut i en fråga som har en potential att förändra såväl lärarnas, studenternas och administratörernas arbetsförhållanden.

Visst vet du att…
Saco-S vid Uppsala universitets styrelseledamöter får "facklig tid” för att förhandla om olika avtal och hjälpa medlemmar i olika typer av medlemsfrågor, men i slutet av dagen består styrelsen av universitetslärare, forskare och teknisk / administrativ personal, precis som alla vi andra.

 


Right now on the Vice chancellor table: the possibility to resit exams for higher grades

Saco-S at Uppsala University has called for a negotiation on the issue of allowing students to resit exams for higher grades on tests they already have approved grades on, so-called "plussning".

”Plussning” was prohibited under the Higher Education Ordinance until 1993. Uppsala University as a whole retained the ban until 1996 when the engineering programs were granted an exception. The fact that the question is now back on the agenda is due to the fact that the engineering students have classes with students on other courses and programs that do not allow “plussning”. The justness of the fact that some get “plussning” while others do not has therefore been questioned. Uppsala Technological and Sciences Students (UTN) says that it’s about national competitiveness between the engineering programs, but that locally at the Technolocical and science faculty (TekNat) is about creating a just environment for the students. The Uppsala Student Union (referral response attached), for its part, would prefer to see a national ban.

The issue was initially about an extension of the exemption to the entire TekNat. The Vice chancellor has now expanded the issue the entire university by transferring the mandate to decide on the issue to each faculty board, and to remove the general rule according to which the person approved in a test at Uppsala University are not allowed to resit an examination for higher grades.

Saco-S at Uppsala University sees the risk that students at other parts of the university will experience the unjustness if the TekNat students get to resit exams while they themselves do not. We fear that in a few years' time, this may mean that it becomes more common with this kind of exams at different faculties.

The possibility to resit exams will mean an increased workload for both teachers and administrators. A more general use of plus at our faculties may entail significantly increased costs for education at the university, which may ultimately mean, for example, reduced teaching time. It would be unfortunate when some educations already have a tight time budget with very few lectures and seminars. The Uppsala Student Union has also lifted the students' stress and the risk of gradual inflation in connection with the fact that they propose a national ban. Another consequence could be that higher grades than “passed” are completely removed on courses as a time-saving measure.

Saco-S at Uppsala University is a union, a negotiating part, whose mission is to safeguard the interests of our members. One of the most important interests is our working environment. Among other things, this includes that there is enough time for all the tasks that we are expected to accomplish. Saco-S at Uppsala University believes that the vice chancellor should make a deeper analysis of the issue before making a decision, that has the potential to change the working conditions of both teachers, students and administrator.

Did you you know that…
Saco-S at Uppsala University board members get "union time" to negotiate different agreements and help members on different types of membership issues, but at the end of the day the board consists of university teachers, researchers and technical/administrative staff, just like the rest of us.