Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet UFV 2009/1993

BESLUT 2010-12-21

Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Riktlinjerna grundar sig på kapitel 5, 6, 7 och 12 i högskoleförordningen (1993:100), förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet, UFV 2010/472.
Riktlinjerna beskriver de ytterligare villkor som gäller vid planering och genomförande av utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet.

1. Mål och förutsättningar för utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Vid Uppsala universitet kan två examina med olika längd avläggas på forskarnivå, doktorsexamen och licentiatexamen. För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst fyra år och för licentiatexamen högst två år. Utbildning på forskarnivå ska ha så hög kvalitet och sådan uppbyggnad att personer, som framgångsrikt gått igenom den, ska vara väl förberedda och väl kvalificerade för anställningar vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt. Utbildningen ska bedrivas i en attraktiv, dynamisk, tillåtande miljö präglad av högsta kvalitet, kritiskt tänkande, mångfald, jämställdhet, öppenhet och demokratiska värderingar.

I examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) anges vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning). I examensordningen för licentiatexamen respektive doktorsexamen anges bl.a. ett antal mål som avser kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Doktorsexamina från Uppsala universitets olika fakulteter ska vara nivåmässigt jämförbara. Detsamma skall gälla för licentiatexamina.

Examina skall avläggas inom samma tid efter en kombination av kurser och avhandlingsarbete.

En god utbildning på forskarnivå förutsätter en god forskningsmiljö. Doktoranderna ska erbjudas gynnsamma utbildningsförutsättningar, handledning av kompetenta och engagerade forskare, och goda allmänna studievillkor i övrigt. Målsättningen är att doktorandernas avhandlingsarbete ska vara en väsentlig del av institutionens forskningsverksamhet och resultera i internationellt konkurrenskraftig forskning.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är således att den nyutexaminerade doktorn eller licentiaten ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bl.a.

 • goda ämneskunskaper inom ett forskningsområde,
 • förmåga till självständigt och kritiskt tänkande,
 • färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt,
 • förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar,
 • pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift,
 • förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt
 • god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Utbildning på forskarnivå ska vara en viktig del av institutionens forskningsverksamhet vilket kräver handledning av kompetenta handledare och goda allmänna studievillkor.

2. Ansvaret för utbildning på forskarnivå

Ansvaret för utbildning på forskarnivå vilar enligt 2 kap. 2-3 §§ högskoleförordningen ytterst på konsistoriet och rektor. Genom delegation har ansvaret ålagts områdesnämnd eller fakultetsnämnd inom respektive område.

Områdesnämnd eller fakultetsnämnd har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret men det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. Områdesnämnder, fakultetsnämnder, institutionsstyrelser och handledare ansvarar för att utbildningen på forskarnivå bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt att rättigheter och skyldigheter för alla berörda beaktas.

Områdesnämnden eller fakultetsnämnden som tilldelats det övergripande ansvaret för forskarutbildningen inom ett område ska samordna utbildning på forskarnivå inom sitt ansvarsområde och om det är lämpligt fastställa institutionsövergripande regelverk. Institutionerna ansvarar för genomförandet. Institutionen ska fatta beslut om att ett särskilt inrättat organ eller att en eller flera särskilt utsedda personer ska utöva detta ansvar inom institutionen. Exempelvis kan ansvaret utövas genom prefekt/biträdande prefekt, tillsättande av studierektor för utbildning på forskarnivå eller granskning av doktorandens resultat inför kollegium.

I en individuell studieplan anges närmare vilka ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som föreligger mellan institution och doktorand. I Uppsala universitets pedagogiska program finns vägledning och råd om förväntningar och förhållningssätt i frågor som rör lärares respektive studenters ansvar i utbildningen. Dessa är i de flesta fall även tillämpliga på forskarnivå.

Anvisningar om innehållet i allmän studieplan finns i avsnitt 4 nedan. Kompletterande regler om den individuella studieplanen återfinns i avsnitt 5.

3. Antagning till utbildning på forskarnivå

Antagning till utbildning på forskarnivå ska ske med öppenhet. Där det är möjligt ska antagningen även ske i konkurrens. Områdesnämnd eller fakultetsnämnd som tilldelats det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå inom ett område har det övergripande ansvaret för doktoranden under hela utbildningstiden med avseende på finansiering, handledning och andra resurser. Konsistoriet har i Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) fastställt lokala föreskrifter för antagning till forskarutbildningen (3§ AFUU). Där finns bestämmelser om bl.a. tillträde och urval.

Ansvaret för antagning och bedömning av säkerheten i finansiering åvilar områdesnämnd eller fakultetsnämnd. Delegation av detta ansvar till annat organ måste vara uttrycklig och får inte ske till lägre nivå än institutionsnivå. Antagning av doktorand med annan finansiering än utbildningsbidrag eller doktorandtjänst får inte delegeras.

4. Allmän studieplan

Regler om allmän studieplan finns i 6 kap. 26 och 27 §§ HF.

 • 6 kap. 26 § HF: För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. Förordning (2010:1064)
 • 6 kap. 27 § HF: I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064)

Områdesnämnd eller fakultetsnämnd med övergripande ansvar för forskarutbildning inom ett område beslutar vilka ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i. För varje sådant ämne ska det finnas en allmän studieplan som anger det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Områdesnämnden eller fakultetsnämnden med övergripande ansvar för utbildning på forskarnivå inom ett område ska fastställa de allmänna studieplanerna. Av planen ska bland annat framgå förhållandet mellan avhandlingsdel och kursdel, möjligheten att avlägga licentiatexamen samt vad som krävs för respektive examen.

5. Individuell studieplan

Högskoleförordningen anger följande angående den individuella studieplanen:

 • 6 kap. 29 § HF: För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.
 • Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2010:1064)

Vid Uppsala universitet ska den individuella studieplanen innehålla uppgift om

a) avsedd examen (doktor, licentiat eller båda), samt i förekommande fall en särskild motivering för antagning till licentiatutbildning.
b) tidsplan för doktorandens utbildning. Planen bör innehålla en översiktlig plan för varje år och en beräknad tid för disputation. Utformningen är av särskild vikt så att planen väl beskriver det förväntade avhandlingsarbetet inkl. tidsatta och uppföljningsbara mål/delmål.

c) finansieringsplan för hela utbildningstiden. När annan finansiering än anställning som doktorand eller utbildningsbidrag finansierar projektet ska de särskilda överväganden som gjordes vid antagningen bifogas den individuella studieplanen liksom, i förekommande fall, avtal med finansiär.
d) planerade kurser, undervisning, pedagogisk utbildning och/eller annat institutionsarbete.
e) handledningens organisation, där såväl omfattning som former bör anges
f) de särskilda villkor som gäller för studierna, såsom arbetsplats, dator, övriga arbetsredskap och vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Studieplanen ska undertecknas av doktoranden, handledarna och prefekten. Områdesnämnd, fakultetsnämnd eller organ gemensamt för en fakultet eller ett vetenskapsområde med ansvar för utbildning på forskarnivå svarar för att de individuella studieplanerna följs upp och revideras minst en gång varje år. Om särskilda svårigheter kan förutses bör en tätare uppföljning samt alternativa tillvägagångssätt övervägas. För en doktorand som ska undervisa är pedagogisk utbildning obligatorisk och den ska antingen ska vara ett poängsatt moment i den individuella studieplanen eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring. Den individuella studieplanen är ett aktivt dokument där både avvikelser och uppnådda etappmål fortlöpande dokumenteras. Det är önskvärt att doktorander ges möjlighet till utvecklingssamtal med studierektor eller motsvarande som inte har ett personligt intresse i avhandlingsarbetet.

6. Studiefinansiering

Dispositionen av studiestöd regleras i 5 kap. 3, 4 och 5 §§ HF och i 3 och 4 §§ Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU).

Områdesnämnd eller fakultetsnämnd som tilldelats det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå inom ett område har ett övergripande ansvar för doktoranden under hela utbildningstiden med avseende på finansiering, handledning och andra resurser. Ytterligare lokala föreskrifter finns i 3 § AFUU.

Den som anställs som doktorand eller beviljas utbildningsbidrag för doktorander kan enligt 7 kap. 36 § HF antas till utbildning på forskarnivå. Vid Uppsala universitet eftersträvas primärt doktorandanställning som studiefinansiering för studerande på forskarnivå. Utbildningsbidrag kan dock inrättas som studiefinansiering i enlighet med förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag. Både forskarstuderande som antagits för att avlägga doktorsexamen och de som antagits för att avlägga licentiatexamen ska erbjudas anställnings som doktorand senast då 12 månader av nettostudietiden förbrukats.

Om särskilda skäl föreligger kan antagning ske med s k annan finansiering. Antagning beslutas i sådana fall av områdesnämnd, fakultetsnämnd eller av organ gemensamt för en fakultet eller ett vetenskapsområde. Rätten att besluta om antagning av doktorand med annan finansiering än utbildningsbidrag eller anställnings som doktorand får inte delegeras. Antagningen av doktorander med annan finansiering förutsätter noggrann prövning av att studiefinansieringen kan tryggas för hela studietiden. Skyldigheten att tillhandahålla finansiering för doktoranden och skyldigheten att hålla andra resurser för projektets fullbordan tillgängliga under utbildningstiden ska regleras i avtal eller annan för finansiären bindande handling mellan finansiären och den institution där doktoranden ska vara verksam. I avtalet bör även garantier ges för att doktorandprojektet skyddas från finansiärens interna omprioriteringar samt att tid för att genomföra en utbildning på forskarnivå kan avsättas i den dagliga verksamheten.

Annan finansiering i form av stipendier eller annan egen finansiering ska användas med återhållsamhet för utbildning på forskarnivå. Finansieringsnivån får inte i något fall understiga utbildningsbidraget efter skatt. För att avgöra om finansieringen är tillräcklig för det kommande halvåret då finansieringen anges i annan valuta än svenska kronor, ska den valutakurs som gällde den 1 januari och 1 juli användas. Bedömningen ska göras två gånger om året och hänsyn tas till eventuell beskattning av de utfallande beloppen. Områdesnämnden/fakultetsnämnden, eller vid delegation institutionen, ansvarar för att vid behov komplettera finansieringen upp till den angivna nivån. Personalavdelningen svarar för föreskrifter i de delar som rör det praktiska handhavandet av kompletterande finansiering, samt frågor som rör försäkringar, uppehållstillstånd och i förekommande fall arbetstillstånd.

Skulle försörjningen för en doktorand med annan finansiering falla bort under studietiden ansvarar områdesnämnd eller fakultetsnämnd, eller vid delegation institutionen, för att försörjningen tryggas för den återstående studietiden. Om en doktorand som antagits med annan finansiering övergår till anställning som doktorand ska avräkning av studietid ske så att nettostudietiden om två respektive fyra års heltidsstudier vidmakthållas. Finansiering ska endast under de omständigheter som anges i 5 kap. 7§ HF utgå under längre tid än en nettostudietid om fyra år.

7. Förlängning av studiefinansiering
Studiefinansieringens längd regleras i högskoleförordningen enligt följande:

 • 5 kap. 7§ HF: En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.
 • Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
 • En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.
 • Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933)
 • 4 § förordning om utbildningsbidrag för doktorander: Utbildningsbidrag får lämnas för sammanlagt högst fyra bidragsår och 10 månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och 5 månader. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag. [nya regler fr o m 1 juli 2017]
 • Utbildningsbidrag får dock lämnas för längre tid än som sägs i första stycket, om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. (2002:140) [nya regler fr o m 1 juli 2017]

Utbildning på forskarnivå är ett gemensamt ansvar för doktorand och handledare. Vid Uppsala universitet ska varje doktorand ha kunniga och engagerade handledare, som kontinuerligt ska följa utbildningens framåtskridande. Såväl handledarna som doktoranden ansvarar för att vid behov föreslå nödvändiga förändringar i den individuella studieplanen för att avhandlingsarbetet ska kunna avslutas inom den maximala nettostudietiden. I de fall särskilda skäl i högskoleförordningens mening föreligger kan dock förlängning av anställning som doktorand medges.

Riktlinjer för förlängning av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag har fastställts i särskilt beslut 2007 02 06 (UFV 2006/1028). Motsvarande möjlighet till förlängning omfattar även doktorand med annan finansiering än anställnings som doktorand eller utbildningsbidrag. Andra typer av ledigheter än de som regleras i högskoleförordningen ska endast i undantagsfall tillåtas. Vid längre planerade ledigheter, exempelvis föräldraledighet, ska doktorandens möjlighet att upprätthålla aktivitet i avhandlingsprojektet underlättas. Rekommendationerna i Uppsala universitets föräldrapolicy gäller oavsett vilken finansiering doktoranden har.

8. Handledning

Handledning i utbildning på forskarnivå regleras i 6 kap. 28 § HF och i 1§ Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU).

 • 6 kap. 28 § HF: För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem skall utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat.
 • En doktorand som begär det ska få byta handledare. Förordning (2010:1064)

Handledning är en viktig kvalitetsfråga i utbildning på forskarnivå. Det är därför angeläget att handledningens omfattning, former och disposition i tiden blir föremål för reflexion och diskussion i samband med att den individuella studieplanen upprättas och revideras i samråd mellan handledare och doktorand. Resurspersoner i form av studierektor, handledarkollegium eller liknande ökar möjligheten att kvalificera den akademiska miljön under utbildningstiden och kan vid behov fungera som neutrala parter i samtal om utbildningens innehåll, arbetsformer och resultat.

Beroende på avhandlingens ämne och inriktning kan begreppet handledning ges olika innehåll. Förutom direkt samtalstid med handledare inrymmer begreppet handledning exempelvis också den tid handledaren ägnar åt att granska och kommentera doktorandens texter, bistå med litteratursökning kring avhandlingsprojektet och liknande. I vissa ämnen förekommer handledning i experimentell metodik som kan ges av teknisk personal med ansvar för aktuell utrustning. Att föreslå och diskutera fram ett avhandlingsämne är ett viktigt utbildningsmoment för doktoranden. Det är dock väsentligt att handledaren, som erfaren forskare, aktivt hjälper doktoranden i detta inledande skede, så att valet kan ske utan onödig tidspillan och så att det ämne som väljs går att vetenskapligt behandla inom den planerade tidsramen.

Handledarnas ansvar innebär att de kan komma att ställas inför frågor och problem, som inte enbart är av vetenskaplig natur. Detta ställer höga krav på handledarnas allmänna kompetens. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. Därför anordnas regelbundet en universitetsövergripande handledarutbildning. Områdesnämnd eller fakultetsnämnd som tilldelats det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå bör därutöver erbjuda handledarutbildning. Nya handledare bör senast under sitt första år som handledare genomgå handledarutbildning.

9. Publicering av avhandling

Doktorsavhandlingen ska under minst tre veckor före disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i det antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputationen. Perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden. Avhandlingen ska också sändas till varje institution inom landet med forskning och utbildning på forskarnivå inom det vetenskapsområde som ämnet för avhandlingen tillhör, så att den där finns tillgänglig minst två veckor före disputationen. Förkortad tillgänglighetstid för den fullständiga tryckta doktorsavhandlingen och den digitala versionen av spikblad och ramberättelse får medges av dekanus eller organ ovanför institutionsnivå endast om det finns synnerliga skäl.

För licentiatuppsats gäller motsvarande tillgänglighetstid inför licentiatseminarium som för doktorsavhandling. Då antagning skett med licentiatexamen som slutmål ska digital publicering av spikblad ske.

Enligt beslut 2002-05-14 (UFV 2002/779), ska alla spikblad samt ramberättelsen för sammanläggningsavhandlingar publiceras digitalt i universitetets avhandlingsdatabas. Information om den digitala versionen av spikblad och ramberättelse bör spridas inom och utom landet.

Publicering av avhandling liksom tryckning och distribution av densamma ska ske på sådant sätt att nettostudietiden på fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen kan upprätthållas. Den fördröjning av publicering som kan bli aktuell i frågor om patent får inte leda till att det blir omöjligt att upprätthålla normal nettostudietid.

10. Examination och tillgodoräknande

Obligatoriska moment i utbildning på forskarnivå examineras på det sätt som framgår av högskoleförordningen. Områdesnämnd eller fakultetsnämnd som tilldelats det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå inom ett område ska vid behov utfärda kompletterande bestämmelser om examination av obligatoriska moment. Övriga bestämmelser ska framgå av den för forskarutbildningsämnet gällande allmänna studieplanen. Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska enligt universitetets föreskrifter bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd.

Vid antagningstillfället men även senare under utbildningen kan tillgodoräknande av kurser bli aktuellt. Möjligheten att tillgodoräkna kurser får inte utgöra en fördel vid meritvärdering i anslutning till antagning. En ansökan om tillgodoräknande görs på doktorandens initiativ. Bedömning av tillgodoräknandets omfattning ska ske kurs för kurs. Att schablonmässigt tillgodoräkna flera kurser exempelvis i form av det femte året i en masterutbildning, ett så kallat blocktillgodoräknande, är inte tillåtet. För att säkerställa progressionen i utbildningen ska också en bedömning göras av antalet poäng som får tillgodoräknas i relation till kursens ursprungliga omfattning. Ett tillgodoräknande får inte kopplas till krav på förkortad utbildningstid. Kravet på säkerställd finansiering under en nettostudietid om fyra år kvarstår ograverat. Beslut om tillgodoräknande fattas i den ordning som områdesnämnd/fakultetsnämnd beslutar.

11. Disputation och licentiatseminarium

Regler för doktorsdisputationen finns i 6 kap. 33-35 §§ högskoleförordningen och kompletteras av Antagningsordning och föreskrifter avseende betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) .

 • 6 kap. 33§ HF: Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling.
 • Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. (2010:1064)
 • 6 kap. 34§ HF: Vid betygsättning av doktorsavhandling ak minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Förordning (2010:1064)
 • 6 kap. 35§ HF: Högskolan får meddela föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om disputationen och betygsättningen i övrigt. Förordning (2010:1064)

Rektor har beslutat att delegera rätten att besluta om tid och plats för disputation till ordförande i områdesnämnd eller fakultetsnämnd med övergripande ansvar för utbildning på forskarnivå inom ett område. Tillkännagivandet av detta beslut ska ske minst tre veckor före disputation. Disputation och licentiatseminarium får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.

Betyg för en doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd som utses särskilt för varje enskild avhandling. En betygsnämnd ska bestå av tre eller fem ledamöter och flertalet ska hämtas utanför den institution doktoranden tillhör. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga skäl och då efter beslut av rektor. Nämnden ska utse ordförande inom sig. Opponenten har rätt att vara närvarande under sammanträdet med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Detsamma gäller handledaren, om hon eller han inte är ledamot. Betygsnämnden är beslutsför då alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska den menings gälla som de flesta enar sig om. Nämnden ska avgöra om beslutet ska motiveras och om reservation ska redovisas.

Områdesnämnd, fakultetsnämnd eller organ gemensamt för en fakultet eller ett vetenskapsområde med ansvar för utbildning på forskarnivå beslutar om formerna för licentiatseminarium inom respektive område.

12. Indragning av resurser för doktorand i utbildning på forskarnivå

 • 6 kap. 30 § HF: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.
 • Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064)

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen ska resurserna för utbildningen på forskarnivå dras in. En sådan bedömning bör avse de fall då doktoranden inte bedriver sin utbildning i enlighet med den individuella studieplanen, som till exempel då doktoranden trots tillgång till adekvat handledning och nödvändiga övriga resurser för det planerade arbetet inte visar förmåga att genomföra detta på ett rimligt sätt. I det fall avvikelsen är väsentlig ska prefekt/motsvarande anmoda såväl doktorand som handledare att yttra sig skriftligt.

Indragning av resurser kräver noggrann prövning och ska ske på ett sådant sätt att skälen för och emot att dra in handledning och andra resurser tydligt framgår. Ärenden som rör indragning av resurser måste behandlas med respekt och vederbörlig hänsyn till doktorandens personliga integritet.
I det fall doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt studieplanen ska perfekt/motsvarande föreslå områdesnämnd, fakultetsnämnd eller organ gemensamt för en fakultet eller ett vetenskapsområde med ansvar för utbildning på forskarnivå att vidta åtgärder och i förekommande fall anhålla om att rektor drar in resurserna.

Beslut om indragning av resurser fattas av rektor efter beredning av ärendet i områdesnämnd eller fakultetsnämnd med övergripande ansvar för utbildning på forskarnivå inom ett område.

 • 6 kap. 31 § HF: Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då, genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt, göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

En begäran om att återfå handledning och andra resurser ska lämnas till prefekt/motsvarande som överlämnar ärendet till områdesnämnd, fakultetsnämnd eller organ gemensamt för en fakultet eller ett vetenskapsområde med ansvar för utbildning på forskarnivå tillsammans med eget yttrande inför beslut av rektor.

Det förhållandet att en doktorand har fråntagits rätten till resurser är inte detsamma som en avregistrering. Doktoranden kan studera vidare men då helt på egen hand. Doktoranden är fortfarande antagen och kan hos områdesnämnd eller fakultetsnämnd med övergripande ansvar för utbildning på forskarnivå inom ett område anmäla sin avsikt att lägga fram en avhandling.

Beslut om att dra in resurser för en doktorand enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 § får enligt 12 kap. 2 §, punkt 5, överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

13. Avregistrering av doktorand

Avregistrering av en doktorand görs på dennes egen begäran och avser den situation då doktorandens utbildning på forskarnivå avbryts. Den som önskar återuppta utbildningen måste göra en ny ansökan om antagning.