Förlängning av studietid för vård av sjukt barn

Det händer att barn blir sjuka och att föräldrar behöver stanna hemma en eller ett par dagar. Det här rör främst dem som "drabbas" av vård av sjukt barn (VAB) enstaka dagar under året.

Precis som vid föräldraledighet gäller att:
"Det är viktigt att människor ges möjlighet att utvecklas under hela sitt liv. Föräldraskap, arbetsliv och studier måste kunna kombineras för att ge möjlighet till en god utveckling.

Inom Uppsala universitet skall arbets- och studievillkoren vara sådana att föräldrar oavsett kön kan ta sitt fulla ansvar för hem och barn utan att detta lägger hinder i vägen för yrkeskarriären eller studierna. Enligt jämställdhetslagens 5 § skall arbetsgivaren underlätta för arbetstagare oavsett kön att förena förvärvsarbete och föräldraskap."
(Källa: Uppsala universitets föräldrapolicy)

I föräldrapolicyns tredje bilaga finns en skrivning om att förlängning ska medges endast om ledigheten under ett kalenderår uppgått till sammanlagt 14 dagar. Det skulle i teorin kunna innebära att en doktorand som har 20 % institutionstjänsgöring och därmed en fem-årig forskarutbildning kan förlora upp till 65 arbetsdagar för VAB, vilket motsvarar ungefär 3 månader. Det finns ingen anledning till den begränsningen och därför har Saco-S-rådet tagit upp frågan centralt.

Om doktoranden är hemma med sjukt barn, men brukar ha undervisning är sedvänjan vid universitetet sådan att doktoranderna försöker ordna så att någon annan är hemma med det sjuka barnet under undervisningen alternativt att föreläsningen flyttas med några dagar. Doktoranden har ändå förberett föreläsningen och är sannolikt den som står för examinationen för det aktuella kursmomentet. Om doktoranden inte har missat någon undervisning, då är det rimligt att VAB drabbar endast forskarutbildningsdelen och att förlängningen gäller tid för forskarutbildningen.

Om doktoranden skulle vara hemma med sjukt barn en längre tid och institutionen behöver ta in en vikarie, då kan det inte anses att doktoranden fyllt hela sin institutionstjänstgöring och får därför inte förlängningen som enbart tid för forskarutbildningen.