Förlängning av studietid för föräldraledighet

"Det är viktigt att människor ges möjlighet att utvecklas under hela sitt liv. Föräldraskap, arbetsliv och studier måste kunna kombineras för att ge möjlighet till en god utveckling.

Inom Uppsala universitet skall arbets- och studievillkoren vara sådana att föräldrar oavsett kön kan ta sitt fulla ansvar för hem och barn utan att detta lägger hinder i vägen för yrkeskarriären eller studierna. Enligt jämställdhetslagens 5 § skall arbetsgivaren underlätta för arbetstagare oavsett kön att förena förvärvsarbete och föräldraskap."
(Källa: Uppsala universitets föräldrapolicy)

Förutom universitetets egna föräldrapolicy regleras rätten till föräldraledighet i jämställdhetslagen och i föräldraledighetslagen. Föräldraledighetslagen är väldigt tydlig med att det är förbjudet med missgynande behandling.
 

"16 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren:
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet, eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Lag (2006:442)."
(Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldraledighetslag-1995584_sfs-1995-584/ )

I föräldrapolicyns tredje bilaga finns en skrivning om att förlängning ska medges endast om ledigheten under ett kalenderår uppgått till sammanlagt 14 dagar. Det skulle i teorin kunna innebära att en doktorand som har 20 % institutionstjänsgöring och därmed en fem-årig forskarutbildning kan förlora upp till 65 arbetsdagar för vård av sjukt barn, vilket motsvarar ungefär 3 månader. Det finns ingen anledning till den begränsningen och därför har Saco-S-rådet tagit upp frågan centralt.

Grundförutsättningen är att föräldralediga inte får missgynnas och därför ska doktorander få förlängning av sin anställning i samma form som de skulle haft om de inte varit föräldralediga. Om det är så att doktorander vid en institution deltar i undervisning och att den föräldralediga gjort så likaså innan ledigheten, då bör förlängningen möjliggöra att den föräldralediga doktoranden kan delta i undervisningen också under sin förlängning.