Förlängning av studietid för doktorand med förtroendeuppdrag

Riktlinje för förlängning av studietid som doktorand oavsett försörjningsform relaterar till universitetets organisation med avseende på styrelser och beredningsorganisation. Kompensation för doktorander som innehar förtroendeuppdrag ges i form av förlängd tid för avhandlingsarbetet. Avsikten är att olika förtroendeuppdrag ska var neutrala i förhållande till nettostudietiden. Eftersom arbetsinsatsen kan vara mycket olika inom olika nämnder ger riktlinjerna uttryck för en miniminivå.

På basis av tidigare beslut (UFV 2003/2569, 2006/1028) och de diskussioner som därefter förts fastställs följande miniminivåer och kostnadsansvar för förlängning av studietidför studerande i utbildning på forskarnivå med förtroendeuppdrag:

Uppdrag
 
Kostnadsansvar Förlängning
(arbetsdagar)
Konsistorium
- Ledamot UU gemensamt 20
- Suppleant UU gemensamt 20
Akademiska senaten
- Vice ordförande UU gemensamt 10
Representantuppdrag
- Rådet för lika villkor UU gemensamt 5
- Kvalitetsråd UU gemensamt 5
- Internationaliseringsråd UU gemensamt 5
- Omr./ Fakultetsnämnd Omr./ Fak.nämnd 15
- FU-kommitté/ -nämnd Omr./ Fak.nämnd 15
- Rekryteringsgrupp Omr./ Fak.nämnd 15
- Bibliotekssamverkan Omr./ Fak.nämnd 5
- Institutionsstyrelse Institution 10
- Centrumbildning Centrum 10
- Avdelningsnämnd Institution 10
Fakultetsdoktorandråd
- Ordförande Omr./ Fak.nämnd 30
- Vice ordförande Omr./ Fak.nämnd 10
- Sekreterare Omr./ Fak.nämnd 10
- Ordf. valberedning Omr./ Fak.nämnd 5
- Kassör Omr./ Fak.nämnd 5
Doktorandnämnden
- Ordförande UU gemensamt 50
- Vice ordförande UU gemensamt 15
- Ledamot UU gemensamt 8
Sveriges doktorander
- Ordförande UU gemensamt 30
- Vice ordförande UU gemensamt 15
- Ledamot UU gemensamt 10

Andra förtroendeuppdrag inom universitetet kan också vara underlag för förlängning. Förlängningens längd fastställs i sådana fall av områdes-/fakultetsnämnd efter ansökan av den som innehaft uppdraget.

Den ovan angivna förlängningen gäller vid innehav av en förtroendepost under ett års tid. Innehav av uppdrag ska styrkas med intyg och protokoll. Beslut om förlängning innebär att heminstitutionen ersätts för den kostnad som motsvarar antalet angivna arbetsdagar. Beslut fattas efter ansökan från doktoranden. Beräkningen utgår från vid ansökningstillfället gällande doktorandstege vid uppnådda 80 %. Ansökan om medel ska göras inom tiden för doktorandstudierna. Ansökningar om prolongationer kortare än fem dagar behandlas inte.

(Källa: http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14339&kategoriId=139)

Exempel på hur en prolongationsansökan för uppdrag som inte tas upp i listan kan se ut hittar du här.