Förlängning av anställning som doktorand

Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad
som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933).

Högskoleförordningen kap 5, 7 §

Huvudreglen är att forskarutbildningen motsvarar fyra år på heltid. Det innebär att doktorander kan i vissa fall få förlängning av sin anställning.