Doktorandstegen 2018

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander

1 § Avtalet
Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2017-2020 avseende löner för doktorander.

2 § Doktorander
Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad).

Lönestege för doktorand:
Ingångslön 26 700 kr
År 2 27 500 kr
År 3 27 900 kr
50 % 29 500 kr
80 % 32 200 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingånglön 30 900 kr
År 2 31 700 kr
År 3 32 200 kr
50 % 33 900 kr
80 % 36 100 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 33 000 kr
År 2 33 700 kr
År 3 34 100 kr
50 % 36 900 kr
80 % 38 100 kr

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen avseende år 2 respektive år 3 i stegen avser den lön som ska utgå efter det första respektive det andra fullgjorda året. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.

Lönestegarna för läkare gäller från och med månadsskiftet efter det att examen respektive legitimation erhållits.

Vid fullgjord doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.

3 § Avtalets giltighet
​Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2018. Revidering av avtalet sker i samband med den ordinarie lönerevisionen.