Doktorandstegen 2016

Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2013-2016 avseende löner för doktorander. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2016.

Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand.

Lönestege:
Ingångslön 25 600 kr
År 2 26 300 kr
År 3 26 800 kr
50 % 28 500 kr
80 % 30 500 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingånglön 29 600 kr
År 2 30 300 kr
År 3 30 800 kr
50 % 32 500 kr
80 % 34 500 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 31 600 kr
År 2 32 300 kr
År 3 32 800 kr
50 % 34 500 kr
80 % 36 500 kr

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.

Lönestegarna för läkare gäller från och med månadsskiftet efter det att examen respektive legitimation erhållits.
Vid fullgjord doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.