Doktorandstegen 2013

Doktorandstegen som gäller från 2013-10-01

De nya lönestegarna gäller retroaktivt från och med den 1 oktober 2013. Retroaktiv lön kommer att betalas ut med februarilönen. Avräkning kommer då att ske avseende de lönetillägg som doktorander med läkarexamen respektive legitimerade läkare har fått från och med oktober 2013.

År* 1  23 800 kr
År* 2  24 700 kr
År* 3  25 100 kr

50 %** 26 600 kr
80 %** 28 200 kr
Vid fullgjord doktorsexamen motsvarar lönen 80 % nivån enligt ovan.

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand/assistent med utbildningsbidrag eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % av kraven för doktorsexamen vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.
 

Lönetillägg och särskilda lönestegar

I dag finns lönetillägg inom vissa verksamhets- och ämnesområden. De lönetillägg som är beslutade och som för närvarande utgår gäller tills vidare, till dess att lönetilläggen ersätts av särskilda lönestegar alternativt beslut fattas om andra ändringar. Aktuell utgående lön kommer inte att sänkas i samband därmed.

Parterna är överens om att särskilda lönestegar ska kunna finnas för doktorander inom marknadsutsatta verksamhets- eller ämnesområden.

Lönestege för doktorander med läkarexamen

År* 1  27 800 kr
År* 2  28 700 kr
År* 3  29 100 kr

50 %** 30 600 kr
80 %** 32 200 kr

Lönestege för doktorander som är legitimerade läkare

År* 1  29 800 kr
År* 2  30 700 kr
År* 3  31 100 kr

50 %** 32 600 kr
80 %** 34 200 kr