Doktorandstegen 2012

Doktorandstegen som gäller från 2012-10-01

År* 1  23 100 kr
År* 2  24 100 kr
År* 3  24 600 kr

50 %** 25 900 kr
80 %** 27 500 kr

Vid fullgjord doktorsexamen motsvarar lönen 80 % nivån enligt ovan.

*Med "år" avses fullgjorda år som doktorand/assistent med utbildningsbidrag eller i övrigt aktiva forskarstudier enligt prefektens bedömning.

Lönen justeras upp påföljande kalendermånadsskifte utan särskilt beslut.

**Antal procent av kraven för doktorsexamen som ska ha uppnåtts. Prefekten fattar beslut efter samråd med handledaren. I normalfallet skall 50 % respektive 80 % av kraven för doktorsexamen vara uppfyllda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Avvikelser från detta ska särskilt motiveras.

Till doktorand/motsvarande med läkarexamen skall utgå ett lönetillägg om 3 500 kr.
Till doktorand/motsvarande som är legetimerad läkare skall utgå ett lönetillägg om 5 500 kr.

Av rekryteringsskäl kan ett fast lönetillägg i intervallet 1 000 kr - 6 000 kr (beräknat på heltidsanställning) utgå till doktorander/motsvarande inom marknadsutsatta verksamhetsområden. Tillägget ska vara kopplat till verksamhet eller ämne - inte till individuell prestation eller kompetens. Lönetillägg högre än 6 000 kr kan utgå om särskilda skäl föreligger efter samråd med personalspecialist vid enheten för arbetsgivarfrågor och beslut av personaldirektören.