Doktorandlöner 2011

Doktorandstegen som gäller från 2011-10-01

År 1  22 400 kr
År 2  23 300 kr
År 3  23 900 kr

50 % 25 000 kr
80 % 26 400 kr

Med "år" avses fullgjorda år som doktorand/assistent med utbildningsbidrag eller i övrigt aktiva forskarstudier enligt prefektens bedömning.

Lönen justeras upp påföljande kalendermånadsskifte utan särskilt beslut.

Procentsatserna avser de antal procent av kraven för doktorsexamen som ska ha uppnåtts. Prefekten fattar beslut efter samråd med handledaren. I normalfallet skall anses att 50 % respektive 80 % av kraven för doktorsexamen är uppfyllda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Avvikelser från detta ska särskilt motiveras.

Till doktorand/motsvarande med läkarexamen skall utgå ett lönetillägg om 3 500 kr.
Till doktorand/motsvarande som är legetimerad läkare skall utgå ett lönetillägg om 5 500 kr.

Fast lönetillägg för doktorander

För att skapa bättre förutsättningar att rekrytera och behålla doktorander kan ett fast lönetillägg i intervallet 1 000 kr - 6 000 kr (beräknat på heltidsanställning) utgå till doktorander/motsvarande inom marknadsutsatta verksamhetsområden. Tillägget ska schablonmässigt tillämpas inom ett helt ämne eller inom en hel verksamhet, inte som en individuell löneplacering för att belöna särskilt goda prestationer.

Lönetillägg högre än 6 000 kr kan utgå om särskilda skäl föreligger och då efter samråd med lönechef, chef för enheten för arbetsgivarfrågor eller personaldirektör på personalavdelningen.