Doktorandstegen 2010

Doktorandstegen som gäller från 2010-10-01. Nästa revisionstillfälle är 2011-10-01.

År 1  21 700 kr
År 2  22 400 kr
År 3  23 100 kr

50 %* 24 100 kr
80 %* 25 100 kr

DR-ex ** 25 900 kr

Med 'år' avses fullgjorda år som doktorand/assistent med utbildningsbidrag eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen enligt prefektens bedömning. Lönen justeras upp påföljande kalendermånadsskifte utan särskilt beslut.

*) Antal procent av kraven för doktorsexamen som ska ha uppnåtts. Prefekten fattar beslut efter samråd med handledaren. I normalfallet skall anses att 50 % respektive 80 % av kraven för doktorsexamen är uppfyllda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Avvikelser från detta ska särskilt motiveras.

**) Erhålles fr o m kalendermånaden efter examensdatum. Prefekten fattar beslut.

Till doktorand/motsv som legitimerad läkare skall utgå ett lönetillägg om 5 500 kr.

Av rekryteringsskäl kan ett fast lönetillägg i intervallet 1 000 kr - 6 000 kr (beräknat per heltidsanställning) utgå till doktorander/motsv inom marknadsutsatta verksamhetsområden.