Aktuell doktorandstege och löneförhandlingarna

2019-08-20

Den nya doktorandstegen blev klar den 19 juni 2019 och börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!

Medarbetare som har haft föräldrapenningtillägg efter 1 oktober och före det att avtalet skrevs på har rätt till lönekompensation. Det gäller alltså inte doktoranderna denna gång, eftersom att avtalet blev klart i tid.

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander

1 § Avtalet
​Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2017-2020 avseende löner för doktorander.

2 § Doktorander
Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad).

Lönestege för doktorand:
Ingångslön 27 300 kr
År 2 28 100 kr
År 3 28 500 kr
50 % 30 200 kr
80 % 32 900 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingånglön 31 600 kr
År 2 32 400 kr
År 3 32 800 kr
50 % 34 500 kr
80 % 37 200 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 33 600 kr
År 2 34 400 kr
År 3 34 800 kr
50 % 37 400 kr
80 % 39 200 kr

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen avseende år 2 respektive år 3 i stegen avser den lön som ska utgå efter det första respektive det andra fullgjorda året. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.

Lönestegarna för läkare gäller från och med månadsskiftet efter det att examen respektive legitimation erhållits.

Vid fullgjord doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Parterna är överens om att för verksamheter där det ingår särskilda lönestegar kan de särskilda lönestegarna tillämpas inom hela verksamhetsområdet. Med särskilda lönestegar avses Lönestege för doktorand med läkarexamen samt Lönestege för doktorander som är legitimerade läkare.

3 § Avtalets giltighet
​Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2019. Revidering av avtalet sker i samband med den ordinarie lönerevisionen.

Hela avtalet: Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander