Aktuell doktorandstege och löneförhandlingarna

2019-08-20
Den nya doktorandlönestegen blev klar den 19 juni 2019. Den börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.

2019-04-04
Kompensation för förlorad ersättning från Försäkringskassan
Många doktorander har tagit kontakt med Saco-S-rådet efter att alla doktorander vid universitetet fick ett e-brev angående lönekompensation till sjuk- och föräldralediga för att löneavtalet inte var klart till revisonsdatumet 1 oktober 2018. För doktorander är det aktuella datumet 7 februari 2019 och för övriga anställda 17 december 2018.

Kompensationen grundar sig på att det inte går att retroaktivt ändra på lönen hos Försäkringskassan. Storleken på kompensationen beror på längden och omfattningen av ledigheten, samt vad du hade i lön innan revisionen respektive efter revisionen. Det är därför omöjligt att generellt ange höjningens storlek. Den behöver räknas ut för varje person. Löneenheten räknar dock på den faktiska lönen innan och efter revisionen, och drar bort 10 %.

Saco-S-rådet har kunnat konstatera att flera doktorander ännu inte har fått rätt kompensation för den föräldraledighet som de haft mellan 1 oktober 2018 och 7 februari. Den vanligaste orsaken verkar vara att universitetet inför marslönen saknat information om vilken omfattning dessa personer har tagit ut föräldrapenning.

Just nu pågår samtal mellan Saco-S-rådet och universitetet om hur vi säkerställer att alla får rätt kompensation. Det kan handla om ytterligare en lönekörning för att fånga upp de som missades i den förra körningen.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi vet mer. Under tiden uppmanar Saco-S-rådet alla doktorander som har varit föräldralediga något mellan 1 oktober och 7 februari att snarast skicka in utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan till Löneenheten via mejl eller post, om ni inte redan har gjort det!

2019-02-12
Löneförhandlingarna
Nu är den nya doktorandstegen klar. Avtalet tecknades 2019-02-07 och gäller från 1 oktober 2018. Den nya lönen beräknas komma med februarilönen.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander

1 § Avtalet
Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2017-2020 avseende löner för doktorander.

2 § Doktorander
Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad).

Lönestege för doktorand:
Ingångslön 26 700 kr
År 2 27 500 kr
År 3 27 900 kr
50 % 29 500 kr
80 % 32 200 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingånglön 30 900 kr
År 2 31 700 kr
År 3 32 200 kr
50 % 33 900 kr
80 % 36 100 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 33 000 kr
År 2 33 700 kr
År 3 34 100 kr
50 % 36 900 kr
80 % 38 100 kr

Med ”år” avses fullgjorda år som doktorand eller i övrigt aktiva forskarstudier inom forskarutbildningen. Lönen avseende år 2 respektive år 3 i stegen avser den lön som ska utgå efter det första respektive det andra fullgjorda året. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter fullgjort år.

”50 %” och ”80 %” avser den procentandel av studierna fram till doktorsexamen som uppnåtts. I normalfallet ska 50 % respektive 80 % vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Lönen ska höjas från och med månadsskiftet efter det att studieresultatet uppnåtts.

Lönestegarna för läkare gäller från och med månadsskiftet efter det att examen respektive legitimation erhållits.

Vid fullgjord doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.

3 § Avtalets giltighet
​Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2018. Revidering av avtalet sker i samband med den ordinarie lönerevisionen.