Verksamhetsberättelse 2019

1 RÅDET, STYRELSEN OCH KANSLIET

Saco-S-rådet representerar ca 3500 medlemmar i 20 förbund och åtta lokal-lokala Saco-föreningar. Ordinarie årsmöte hölls, då följande sty¬relse valdes för 18/19:
Per Sundman (ordf), Tina Hedmo (vice ordf), Robert Malmgren (sekr), Cajsa Bartusch, Anders Lagerstrand (för perioden 190401-191126), Anita Ericsson (för perioden 181113-190331)
Styrelsen har haft 25 protokollförda samman¬träden under året. Dessa finns att läsa på Saco-S-rådets hemsida. Dessutom har styrelsen haft några icke protokoll¬förda sammanträden då framför allt ärenden inför torsdagarnas förhandlingar diskuterats. När det gäller kansliet har Kirsi Höglund (100 %), Anna Eklund (50 %, utlånad till annan verksamhet sedan 1/10), Jezzica Israelsson (20 %), Charlotte Leyser (15 %) och Fabian Engel (10 %) verkat som fackliga förtroendepersoner för Saco-S-rådet.
Utöver den valda styrelsen och kansliet har några personer varit konstant adjungerade till styrelsen, haft nedsättning och arbetat med styrelsen i olika frågor. Dessa är Johanna Norberg Hägglund, Anders Lagerstrand (fram till att han klev på som ledamot) och Sonchita Bagchi.

2 FACKLIGA FÖRTROENDEMÄN

Följande personer är tjänstlediga utan löneavdrag för fackligt arbete i den omfattning som anges nedan. Inom parentes ges även den nedsätt¬ning som gällde under våren föregående verksamhetsår (dec 17– jun 18). Nedsättningen omprövas vid början av varje läsår. Totalt har Saco just nu nedsättning motsvarande 648 % av totalt disponibla XXX %. 

Namn Titel Arbetsplats Nedsättning 19/20  Nedsättning 18/19
Robert Malmgren      Studievägledare Inst. f. biologisk grundutbildning 40 (60 under perioden 191001-191231) 40
Anders Lagerstrand Controller Avd. f. ekonomi och upphandling 60 20
Charlotte Nordgren Studie- och karriärvägledare Studentavdelningen 5 5
Tony Thorström Utbildnings-handläggare Kansliet för medicin och farmaci 5 5
Per Sundman Universitetslektor Teologiska inst. 70 (fram till 191231) 70
Ulf Zackariasson Universitetslektor Teologiska inst. 20 20
Cajsa Bartusch Forskare Inst. f. teknikvetenskaper 20 20
Nicklas Högås Biblioteksassistent Universitetsbiblioteket 15 15
Kristina Carlsson Bibliotekarie Universitetsbiblioteket 10 
Ann-Kristin Lindberg Universitetsadjunkt Företagsekonomiska inst. 1 
Tina Hedmo Universitetslektor Företagsekonomiska inst. 40 (5 under perioden 200101-200630) 50
Cecilia Hamfelt Universitetsadjunkt Företagsekonomiska inst. 8 7
Johanna Norberg Hägglund Universitetsadjunkt Företagsekonomiska inst. 70 (60 under perioden  200101-200630) 4
Sarah Glännefors Doktorand Företagsekonomiska inst. 1 
Shruti Kashyap Doktorand Företagsekonomiska inst. 1 
Cecilica Lindholm Universitetslektor Företagsekonomiska inst. 1 
Therese Hartman Pedagogisk utvecklare Avdelningen för kvalitetsutveckling 5 5
Kirsi Höglund Samordnare Saco-S-rådets kansli/HR-avdelningen 100 100
Anna Eklund Administratör Saco-S-rådets kansli/HR-avdelningen 50 50
Jezzica Israelsson Doktorand Historiska inst. 20 
Fabian Engel Doktorand Inst. f. ekologi och limnologi 10 
Charlotte Leyser Kursadministratör Nationalekonomiska inst. 15 
Marie Nylund Studievägledare Statsvetenskapliga inst. 4 3,5
Moa Mårtensson Forskare Statsvetenskapliga inst. 2 
Anton Ahlén Doktorand Statsvetenskapliga inst. 3 
Maria Eriksson Baaz Professor Statsvetenskapliga inst. 2 
Petra Eriksson Universitetsadjunkt Konstvetenskapliga inst. 20 15
Carina Johansson Universitetslektor Inst. f. kulturantropologi och etnologi 10 10
Susanna Carlsten Universitetsadjunkt Konstvetenskapliga inst.  10 5
Martin Abrahams-son Universitetsadjunkt Företagsekonomiska inst. 10 10
Jhonny Therus Doktorand Inst. f. arkeologi 0 20
Anita Ericsson Fakultets-handläggare Kansliet f. medicin och farmaci 0 20
Ellen Matlok-Ziemann Internationell koordinator Inst. f. pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap 0 20
Emma-Lotta Säätelä Bibliotekarie Universitetsbiblioteket 0 10
Johanna Rein Doktorand Företagsekonomiska inst. 0 1
Anna Rask-Andersen Professor Medicinska vetenskaper 0 17
Christina Bergqvist Professor Statvetenskapliga inst. 0 4
Oscar Almén Forskare Statsvetenskapliga inst. 0 3,5
Per Adman Universitetslektor Statsvetenskapliga inst. 0 4
Sofia Helander Doktorand Statsvetenskapliga inst. 0 3,5

3 FÖRHANDLINGAR

Under verksamhetsåret har förhand¬lingarna om rekrytering, inplaceringslöner och varsel skötts via det elektroniska förhandlingsverktyget EDGAR. Saco-S-rådets styrelseledamöter går individuellt igenom ärenden enligt uppdelning och godkänner alternativt skickar yrkanden på aktuella ärenden. Förhandling kring de ärenden där personalorganisationerna haft yrkanden sker på torsdagar på universitetsförvaltningen.
Saco-S-rådet har under det gångna verksamhetsåret tagit initiativ till följande oavslutade förhandlingar om två nya lokala kollektivavtal, nämligen:

Restidsavtal
Detta föreslås reglera ersättning för restid i tjänsten (av chef beordrad resa) utanför ordinarie veckoarbetstid alternativt för lärare på tid som enligt arbetstidsavtalet definieras som obekväm tid.

Arbetstidsavtal för lärare
Syftar dels till att integrera befattningar som idag ej regleras i något arbetstidsavtal och del till att förtydliga skrivningar om administrationstid, omräkningstal och adressera obalanser mellan framförallt arbetsuppgifterna forskning och undervisning.


Avtalsförhandlingar

Doktorandlönestegen
Doktorandlönestege förhandlades. Drivit förändring av doktorandlönestege till helt årsbaserad stege vilket inte kunnat förankras hos arbetsgivaren.

Intern rörlighet
Saco-S-rådet har förhandlat om former för flytt och för MBL-förhandling av flytt av anställning från en del, avdelning eller institution, till annan del av universitetet. Nytt lokalt kollektivavtal slöts 2019-10-17

Lönerevision 2018
Saco-S-rådet har förhandlat formerna och tidsplan för 2018 års lönerevision. Modellen för lönesättande samtal har justerats något. Det är Saco-medlemmar vid Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och Universitetsbiblioteket som har lönesättande samtal och därmed berörs av detta.

Övriga förhandlingar, avslutade och pågående

Lönetillägg för vissa uppdrag och ny kompetens.
Timersättning för undervisning.
Ogiltighet i bortavtalad semester.
Externfinansierades möjlighet till centralt fackligt uppdrag.
Universitetets arbetsordning.
Arbetsbristförhandlingar som framförallt berört forskare vars medel tagit slut.
Gemensam IT.
Kravprofil för universitetsdirektör.
Omorganisationer, Avdelningen för uppdragsutbildning, Psykologiska institutionen, Studentavdelningen, Teologiska institutionen, Nationellt centrum för kvinnofrid, Byggnadsavdelningen och universitetsbiblioteket.
Verksamhetsplaner för såväl universitetet centralt som för fakulteter och områden.
Lönerevisionen 2019 och förberedelse för 2020.
Lönekartläggning 2019.
Ombyggnation Ångström.
Av Saco påkallade MBL§12-förhandlingar om former för utseende av representanter för ”övrig personal” i universitetskollegiet, om införande av nytt studerande administrativt IT-system (Canvas), om rimliga principer för arbetsbristförhandlingar och om förslag till partsgemensam förhandlingsordning.
Tvisteförhandlingar för sena varsel, brott mot MBL och vid beräkning av arbetstid.
Förändring av befattning samt lön.

Övrig verksamhet

Deltagande i olika organ vid Uppsala universitet
Saco-S-rådet har företrädare med närvaro- och yttranderätt i Konsistoriet samt områdes- och fakultetsnämnder. Rådet är dessutom representerat i Jämställd¬hetskommittén, Kommittén för etnisk och social mångfald, Förslagskommittén, Centrala Samverkans-gruppen, Samverkansgruppen för arbetsmiljö, Personalansvarsnämnden Vidare får rådet kontinuerlig information om de ärenden som behandlas på de veckovisa Rektorssammanträdena. Under verksamhetsåret har representanter för Saco-S-rådet deltagit i kurser och konferenser anordnade av Partsrådet.

Lönekartläggningar
Uppsala universitet i likhet med alla större arbetsplatser i Sverige är ålagd att genomföra en årlig lönekartläggning. Saco-S-rådet har under verksamhetsåret deltagit aktivt 2018 års lönekartläggning.

Undersökningar
Medlemsenkät om lönesättande samtal vid förvaltningen och biblioteket.
Utfall av lönesättande samtal vid förvaltningen.
Utfall av lönesättande samtal vid biblioteket.
Jämförelse av 10:e percentil med hypotetiskt lägstlöneavtal.
Amanuensernas löneutveckling efter slopad stege.
Sena och uteblivna varsel.
Utbetalning av semesterersättning vid upphörande av tidsbegränsade anställningar.
Uppföljning av hur arbetstidsavtalet för lärare tillämpas avseende tjänstgöringsplaner.

Kompetensförsörjning
Hela styrelsen har deltagit i kurs om GDPR
Intern utbildning för styrelsen med kontaktförbundet Sulf, lett av Anna Lundgren.
Skyddsombudens dag
Seminarium om STRUTen
Seminarium om omställningsmedel.
Workshop i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Uppstart Primula om varsel av tidsbegränsat anställda.
Dialog om lönesättande samtal, utvärdering av RALS-T.
Följande har också gått utbildningar:
Johanna Norberg Hägglund har gått Sulf:s steg 2.
Jezzica Israelsson har gått Sulf:s steg 2 och 3.
Kirsi Höglund har gått utbildning kring att avtalsreglera forskningsprojekt.

Medlemsvård

Saco-S-rådets styrelse har arrangerat tre (3) seminarier för medlemmar angående lönerevision 2019.
Saco-S-rådets styrelse har arrangerat tre (3) seminarier för medlemmar angående nytt arbetstidsavtal för lärare.
Saco-S-rådets styrelse har arrangerat tre (3) seminarier för medlemmar angående lönesättande samtal.
Saco-S-rådets styrelse har arrangerat Working in Sweden för medlemmar.

En viktig del av Saco-S-rådets arbete består av att ge medlemmar råd och stöd i för dem viktiga frågor. En stor del av frågorna är av arbetsrättslig eller arbetsmiljörättslig karaktär. En del av dessa samtal stannar vid samtal i förtroende. En mindre del övergår i så kallade medlemsärenden där Saco-S-rådet finns som stöd eller ytterst förhandlar om arbetsvillkoren för våra medlemmar.

Saco-S-rådet bidrar också med råd och stöd i samband med lönesättning av ny lön och i samband med lönerevisionen.
Saco-S-rådet har skickat ut sju (7) medlemsbrev har skickats ut sedan årsmötet 2018. Dessa medlemsbrev finns även på
Saco-S-rådets hemsida. Språket i medlemsbreven är svenska och engelska för att även våra icke svensktalande medlemmar ska kunna få ta del av viktig information.
Förutom medlemsbreven har Saco-S-rådet skickat ut information om de seminarier som arrangerats.
Saco-S-rådet har under året arbetat aktivt med att hålla hemsidan aktuell och öka innehållet på sidan.
Möten med våra representanter i nämnder och styrelser.

Saco-S-rådets styrelse har deltagit i information för nyanställda under året.
Övriga dialoger och samarbeten
Uppsala studentkår kring doktorandernas villkor.
Uppsala Postdoc association (UPA) om postdoktorers villkor.
Nyanställda personer i olika ledningsfunktioner vid förvaltningen.
Cajsa Bartusch har medverkat i SULF:s förhandlingsdelegation.

4 REPRESENTATION I OLIKA ORGAN

Konsistoriet: Per Sundman, Tina Hedmo
Humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämnden: Kirsi Höglund
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden: Torbjörn Karlsson
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden: Robert Malmgren
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: Ellen Matlock Ziemann
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Tina Hedmo/Johanna Norberg Hägglund
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: Gustav Malmborg
Teologiska fakultetsnämnden: Ulf Zackariasson
Juridiska fakultetsnämnden: Vakant
Centrala samverkansgruppen: Per Sundman
Samverkansgruppen för arbetsmiljö: Josef Seibt, Robert Malmgren
Biblioteksrådet: Kristina Carlsson
Rådet för lika villkor: Therese Hartman
ISP-styrelsen: Linnea Sjöblom
Centrum för genusvetenskap: Carin Lidelöf
Planeringsrådet: Ann-Marie Rosenqvist