Verksamhetsberättelse 2016

1 RÅDET, STYRELSEN OCH KANSLIET

Saco-S-rådet representerar drygt 3000 Saco-medlemmar från 20 förbund och åtta lokala Saco-föreningar. Ordinarie årsmöte hölls 2015-11-24, då följande sty­relse valdes för 15/16:

Styrelsen har haft 14 protokollförda samman­träden under året. Dessutom har styrelsen haft några icke protokoll­förda sammanträden då framför allt ärenden inför torsdagarnas förhandlingar diskuterats. När det gäller kansliet har Kirsi Höglund och Anna Eklund verkat som fackliga förtroendepersoner på 100 % respektive 50 % för Saco-S-rådet.

2 FACKLIGA FÖRTROENDEMÄN

Följande personer är tjänstlediga utan löneavdrag för fackligt arbete i den omfattning som anges nedan. Inom parentes ges även den nedsätt­ning som gällde under föregående verksamhetsår (dec 14 – nov 15). Nedsättningen omprövas vid början av varje läsår. Totalt har Saco just nu nedsättning för 685 %.
(Listan finns på Saco-S-rådets kansli)

3 FÖRHANDLINGAR OCH VERKSAMHET

Under verksamhetsåret har förhand­lingarna om rekrytering, inplaceringslöner och varsel skötts via det elektroniska förhandlingsverktyget EDGAR. I samband med Saco-S-rådets styrelsemöten går styrelsen igenom alla ärenden och godkänner alternativt skickar yrkanden på aktuella ärenden. Förhandling kring de ärenden där personalorganisationerna haft yrkanden sker på torsdagar på universitetsförvaltningen i första hand av ordförande Per Sundman.

Avtalsförhandlingar

- Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel
- Lokalt kollektivavtal om arbetstid m.m. för tentamensvakter med oregelbunden arbetstidsförläggning
- Lokalt kollektivavtal om löner m.m. enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) inklusive principer för lönesättande samtal
- Förhandling av ny doktorandlönestege 

Övriga förhandlingar, avslutade och pågående
- Universitetets verksamhetsplan: införande av universitetsgemensam finansiering av externfinansierad personals sjukskrivningskostnader
- Vetenskapsområdenas verksamhetsplaner samt verksamhetsplaner för fakulteterna inom Hum-Sam.
- Ersättning till doktorander för obekväm arbetstid
- Diskussioner om formerna för val av rektor
- Ny skyddsombudsorganisation.
- Fackliga representanters tillgång till MyNetwork.
- Beräkning av arbetstid för timarvoderade lärare
- Ny arbetsordning för universitetsbiblioteket
- Tidplan m.m. för lönerevision okt 16.
- Förvaltningens flytt till Segerstedt-huset.
- Organisationsförändringar t.ex. införande av gemensam service
- Verksamhetsövergångar: t.ex. studenthälsan
- Förändring av befattning samt lön
- Tvisteförhandlingar för sena varsel och vid beräkning av arbetstid
- Kretsningar, omplaceringsutredningar och uppsägningar på grund av arbetsbrist
- Intervjuer av sökande till personaldirektör, kanslichef, byggnadsdirektör samt chef Uppdragsutbildningen
- en central avsättning för att finansiera kostnaden för forskares föräldra- eller sjukledighet införs
- Anställningsordningens regler om utlysningsplikt har ändrats.
- universitetets samt fakulteternas verksamhetsplaner har förhandlats

Övrig verksamhet

Arbete med BESTA-översyn samt lönekartläggning
- Saco-S-rådet har deltagit i arbetet med en BESTA-översyn samt lönekartläggningen 2016.

Kompetensförsörjning
- Per, Kirsi och Bengt deltagit i en endagarskurs i arbetsrätt 9/9.
- Under verksamhetsåret har representanter för Saco-S-rådet deltagit i kurser och konferenser anordnade av Partsrådet.

Medlemsvård
- Saco-S-rådets styrelse har arrangerat fyra seminarier för medlemmar angående lönerevision 2016 - två i Uppsala om lönesättande samtal (14 resp 20 september), ett i Visby om lönerevision 2016 (21 september)  och ett i Uppsala om lönerevision 2016 (12 oktober).
- Saco-S-rådets styrelse har hållit i en utbildning i MBL för våra lokal-lokala styrelser 19/4 2016.
- Möten med våra representanter i nämnder och styrelser.
- Fyra medlemsbrev har skickats ut sedan senaste årsmötet (dec15, maj16, juni16, sept16) och det planeras ett femte till oktober 16.
- Saco-S-rådets styrelse har deltagit i informationen för nyanställda 16/3 och 1/9 2016.

4 REPRESENTATION I OLIKA ORGAN

Konsistoriet: Per Sundman, Karin Larsson
Humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämnden: Kirsi Höglund
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden: Torbjörn Karlsson
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden: Robert Malmgren
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: Ellen Matlock Ziemann
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Tina Hedmo
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: Rosemari Fiebranz (ord.) Gustav Malmborg (supp.)
Teologiska fakultetsnämnden: Ulf Zackariasson
Juridiska fakultetsnämnden: Ingrid Helmius
Centrala samverkansgruppen: Per Sundman
Samverkansgruppen för arbetsmiljö: Josef Seibt, Robert Malmgren
Biblioteksrådet: Lars Björdal
Rådet för lika villkor: Therese Hartman, ersättare Anna Packalén
Kommittén för etnisk och social mångfald: Therese Hartman
Centrum för genusvetenskap: Anneli Häyrén Weinestål
Planeringsrådet: Ann-Marie Rosenqvist