Saco-S-föreningens valberedning

Saco-S-föreningens valberedning (2020) består av:


Valberedningens förslag till 2020-06-03

Ny ledamot:
Claes Thorén universitetslektor
Institutionen för informatik och media

Ny ledamot:
Gunilla Ransbo, universitetsadjunkt
Institutionen för moderna språk

Ny suppleant:
Mats Målqvist, professor
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 

Instruktion till valberedningen (gammal, behöver uppdateras)
Den valberedning som utses av årsmötet ska till kommande årsmöte lämna förslag till följande funktioner (stadgarna § 6):

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Två ledamöter

Utgångspunkten för valberedningens arbete är rådets stadgar.

Vid val av kandidater till Saco-S-rådets styrelse bör beaktas att i styrelsen ska de två inom myndigheten största förbunden samt Saco-S-föreningen vid universitetsförvaltningen vara representerade. Vid val av kandidater till Saco-S-rådets styrelse bör beaktas att styrelsens sammansättning kan återspegla medlemmarnas fördelning på vetenskapsområden, på befattning och på kön.

Det finns ingen tidsbegränsning beträffande antalet mandatperioder för enskilda  ledamöter. Detta gäller såväl ordförande, vice ordförande, sekreterare eller de två ledamötena.

Råd
Valberedningen är ett strategiskt viktigt organ. Det är av stor vikt att valberedningen påbörjar sitt arbete i god tid för att främja en aktiv nomineringsprocess. Valberedningen bör inom sig besluta om procedur för inhämtande av nomineringar. Valberedningen uppmanas att intervjua sittande styrelse och andra personer som har haft nära samarbete med styrelsen om hur arbetet under året har fungerat.

Saco-S-rådets styrelse bör ha en sådan sammansättning att den kan hantera alla för rådets viktiga och angelägna frågor. Valberedningen bör också beakta vikten av såväl förnyelse som kontinuitet i Saco-S-rådets arbete. Det tar tid att komma in i styrelsearbetet, och det är därför angeläget att det finns en viss kontinuitet. Samtidigt är det också viktigt att styrelsen förnyas för att tillföras nya och andra perspektiv. Valberedningens arbete måste vara inriktat på båda dessa saker.

För att kunna skaffa en god bild av Saco-S-rådets styrelses arbete kan representanter för valberedningen med fördel närvara vid ett eller flera av styrelsen sammanträden.

I syfte att underlätta planeringen av valberedningens arbete presenteras följande förslag till tidplan:

1. Första mötet i valberedningen förslagsvis i slutet på augusti
2. Arbete i valberedningen
3. Valberedningen sammanställer sitt förslag senast 15 oktober
4. Valberedningens förslag offentliggörs på hemsidan och sänds ut med årsmöteshandlingarna
5. Årsmöte (november)