Proposition: Utökat antal styrelseledamöter

Saco-S vid Uppsala universitet är den största av de tre personalorganisationerna som har mandat att sluta kollektivavtal med Uppsala universitet. Saco-S-rådet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Saco-S-rådet förhandlar alla rekryteringar och alla nya medarbetares arbetsvillkor, deltar i det partsgemensamma arbetet i den centrala samverkansgruppen, samverkansgruppen för arbetsmiljö och lönekartläggningar. Saco-S-rådet förhandlar den årliga lönerevisionen och inom ramen för den arrangerar utbildningar, bistår med råd och stöd till medlemmar, samlar in förhandlingsunderlag, förhandlar och utvärderar. Saco-S-rådet bistår medlemmar med råd och stöd i så kallade medlemsärenden, som exempelvis ändrade arbetsuppgifter, omfattningen av undervisning/ forskning i tjänstgöringsplanerna, prolongation för doktorander, kränkande särbehandling eller trakasserier. Saco-S-rådet bistår också medlemmar med råd och stöd i samband med uppsägningar och när tidsbegränsade anställningar upphör. Saco-S-rådets ambition är att nå ut till medlemmarna regelbundet för att informera om viktiga frågor via en uppdaterad hemsida, medlemsbrev, introduktionskursen för nyanställda och genom att träffa medlemmar och potentiella medlemmar vid olika arrangemang ute i verksamheten.

I de nu gällande stadgarna står att Saco-S-rådets styrelse ska bestå av fem personer. Dessa har idag förtroendemannatid med motsvarande 20 %, 20 %, 40 %, 50 % respektive 70 % av heltid. Styrelsen har valt att dela upp det mesta arbetet sinsemellan. Arbetet överstiger vida det som är möjligt att genomföra på fem personer på deltid. För att klara av uppdraget har Saco-S-rådets styrelse valt att adjungera personer med mer eller mindre specifika uppdrag för Saco-S-rådet. För vissa uppdrag är det dock en fördel att Saco-S-rådets representant är ordinarie styrelseledamot och inte en adjungerad person. Dessutom har det fackliga arbetet ökat markant de senaste åren, och det finns inga indikationer på att ökningen skulle mattas av.

Med anledning av Saco-S-rådets arbetsbelastning föreslår styrelsen en ändring av stadgarnas 5 § från nuvarande lydelse till en föreslagen ny lydelse (se båda nedan):

Nuvarande lydelse

§ 5

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare två ledamöter. I styrelsen skall de två inom myndigheten största förbunden samt Saco-S-föreningen vid förvaltningen vara representerad (om sådan förening finns). Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera medlemmar i Saco-förbund.

Styrelsen är beslutsför då minst tre av ledamöterna är närvarande.

Det åligger styrelsen att företräda rådet och därvid fullgöra de i 3§ angivna uppgifterna.

Rådets firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Föreslagen ny lydelse

§ 5

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare fyra ledamöter. I styrelsen skall de två inom myndigheten största förbunden samt Saco-S-föreningen vid förvaltningen vara representerad (om sådan förening finns). Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera medlemmar i Sacoförbund.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Det åligger styrelsen att företräda rådet och därvid fullgöra de i 3§ angivna uppgifterna.

Rådets firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Uppsala dag som ovan