Vad gör Saco-S-föreningen?

Förhandlar arbetsvillkor
Saco-S vid Uppsala universitet är den största av de tre personalorganisationerna som har mandat att sluta kollektivavtal med Uppsala universitet.​ Vi har bland annat ett lokalt arbetstidsavtal för lärare respektive TA-personal, samt en anställningordning som reglerar exempelvis rekrytering, behörighet och bedömning. Vi förhandlar också undantag och specialregler för enskilda arbetstagare om de centrala avtalen tillåter och både arbetstagare och arbetsgivare är överens. Hitta kollektivavtalen här.

Lönerevision
​I normalfallet revideras de universitetsanställdas löner per den 1 oktober varje år. Eftersom lönerna är individuella görs det här via löneförhandlingar där varje persons lön förhandlas var för sig, utom doktorandernas löner som följer en stege. Arbetsgivarverket och Saco-S centralt har träffat avtal om att det är lönesättande samtal som gäller för alla Sacomedlemmar inom staten om arbetsgivaren och Saco-S-föreningen inte kommer överens om något annat. Vid 2016-års förhandlingar genomfördes lönesättande samtal vid universitetsförvaltningen, internrevisionen, UUI och NCK. Vid 2017-års revision ingick även universitetsbiblioteket . Läs mer om lönerevisionen här. Hitta doktorandstegen här.

Lönekartläggning
Uppsala universitet ska göra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Saco-S-föreningen deltar aktivt i arbetet tillsammans med de andra personalorganisationerna vid UU. Arbetsgivaren leder arbetet.

Tvisteförhandlingar
​I de fall arbetsgivaren inte har följt lagar eller avtal kan Saco-S vid Uppsala universitet kalla till förhandling. Exempel på sådana förhandlingar som Saco-S vid Uppsala universitet nyligen kallat till är när arbetsgivaren har haft en person anställd som vikarie i mer än två år under de senaste fem åren vilket gör att personens anställning har övergått i en tillsvidareanställning. Ett annat exempel är när arbetsgivaren inte har meddelat arbetstagaren om att hans/hennes tidsbegränsade anställning upphör. Det ska göras minst en månad innan anställningen upphör.

Medlemsärenden
Alla kan råka ut för det som vi kallar för medlemsärende. Medlemsärenden kan exempelvis handla om ändrade arbetsuppgifter, hur mycket undervisning/ forskning man har i sin tjänstgöringsplan, prolongation för doktorander, kränkande särbehandling eller trakasserier. Då kan medlemmar komma till oss för råd och stöd med att lösa situationen.

Saco-S vid Uppsala universitet har drygt 3500 medlemmar. Anta att en procent av dem har något slags arbetsrelaterat problem och att när någon har fått hjälp så är det någon ny som behöver hjälp, då skulle vi hela tiden ha 35 medlemmar som vi bistår att hitta en lösning för. En procent är lågt räknat, och vi rekommenderar att våra medlemmar kommer till oss hellre för tidigt än för sent. Saco-S vid Uppsala universitet går inte vidare i medlemsärendet utan att medlemmen och den från Saco-S vid Uppsala universitet är överens om det.

Arbetsmiljöfrågor
Saco-S vid Uppsala universitet utser de skyddsombud som är medlemmar i något Sacoförbund. Saco-S vid Uppsala universitet har också hand om hanteringen av sin del av skyddsombudsorganisationen och deltar i arbetet i SVAM, Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor. Läs vidare om skyddsombudsorganisationen här.

Informerar
​Saco-S vid Uppsala universitet har en ambition att nå ut till medlemmarna regelbundet för att informera om viktiga frågor. Det gör vi genom att:
- ha en hemsida som uppdateras kontinueligt
- ge ut ett medlemsbrev (hitta senaste medlemsbrevet här)
​- träffa nyanställda vid introduktionskursen för nyanställda
​- träffa medlemmar och potentiella medlemmar vid olika arrangemang ute i verksamheten

Får information
Reglerna i medbestämmandelagen, MBL, ger personalorganisationerna rätt till kunskap om och insyn i arbetsgivarens verksamhet. Det är för att vi ska kunna tillvarata våra medlemmars rättigheter. Arbetsgivaren ska på eget initiativ informera personalorganisationerna och informationen ska lämnas löpande. Vid Uppsala universitet görs det i:
- CSam, den Centrala SAMverkansgruppen
- SVAM, SamVerkansgrupp för ArbetsMiljöfrågor
- Konsistoriet, Områdesnämnderna, Fakultetsnämnderna
Arbetsgivaren uppfyller sin informationsskyldighet genom att låta personalorganisationerna ha närvaro och yttranderätt i olika styrelser och nämnder.
Lista på förtroendevalda

På institutionsnivån sköts detta på lite olika sätt. Vid vissa institutioner har Saco-S vid Uppsala universitet lokal-lokala styrelser eller kontaktpersoner som träffar institutionsledningen regelbundet och får ta del av verksamhetens utveckling och riktlinjerna för personalpolitiken. I de fall som det inte finns en lokal-lokal styrelse eller kontaktperson ska prefekten fortlöpande hålla Saco-S vid Uppsala universitet informerat, enligt MBL 19§.
Lista på lokal-lokala styrelser
Information om kontaktpersoner