Senaste mötet 2020

Saco-S-styrelsen
2020-04-28

Närvarande: Kirsi Höglund, Robert Malmgren, Johanna Hägglund Norberg

1. Meddelanden

a. Petra har haft samtal med Nina Svensson, personalsamordnare på UB. De har ett gott samarbete med fackliga och arbetar mycket med samverkan.

b. Campus Gotland har personalmöte varannan vecka. Förra gången var rektor med och kommande möte kommer HR-direktören att vara med.

c. Rapport från Claes, Institutionen för informatik och media, om att man arbetar mycket med ärenden kring fältarbeten, doktoranders situation med mera.

d. Johanna har arbetat mycket med undervisning som inte hunnit göras på grund av sjukdom.

e. Cajsa har varit på förhandlingsdelegationen. Rapporterar om problem på Göteborgs universitet kring förhandlingar. Lyfter att Seko och OFR inte har avtal i lönerevisionen men att tanken är att gå vidare i vanlig ordning. Generellt sett verkar det inte som att övertid på grund av corona har varit ett större problem för medlemmar.

f. Sulf ska ha en ”Fika med facket” på engelska då Anna Lundgren kommer att vara med. Detta kommer att ske 6/5 kl 15:00-15:30 via Zoom.

g. Robert har återkommande samtal med Frida Hedlund och Carina Johansson om arbetsmiljö och ärenden.

h. Robert har haft samtal med universitetsdirektören kring arbetsmiljöhanteringen på förvaltningen.

i. Robert går ned i arbetstid från mitten av maj.

2. Föregående förhandlingar

a. Riktlinjer för anställning efter 68.

b. Lönerevision 2020. Seko och OFR har inte avtal i dagsläget. Begränsning då staten inte ska vara löneledande. Saco har tillsvidareavtal. Diskussion om vad som kan göras inan sådana avtal är slutna för övriga ATO. Bland annat kan vi arbeta med timarvoden och doktorandavtalet. Diskussion kring hur timarvoden och bedömningen av arbetstiden för undervisning. Kirsi skickar ut tidigare dokumentation kring timarvoden.

c. Dialog om Corona. Vi lyfte lärares situation men fick inga besked från arbetsgivaren. Många studenter är i Ekonomikumparken och vi har föreslagit att man försöker uppmuntra till social distansering på universitets mark. Detta kommer universitetet inte att göra i dagsläget.

d. Förlängning av två chefers uppdrag. Inga konstigheter att förlänga 6 månader.

e. UIT. Det finns många nya titlar inom den nya organisationen och man försöker begränsa det något. Ungefär 50 personer som kommer att beröras av titelbyte. Kirsi kommer att diskutera med Pia kring titlar och BESTA-kodning och återkommer till Anders.

3. Kommande förhandlingar

a. Plan för jämställdhetsintegrering. Det finns en problematik att man inte inkluderar in övriga diskrimineringsgrunder men det är inte något som beställts från regeringen.

b. Coronainformation.

c.  Arbetsbrist för medlem inom MedFarm.

d. Adjungerade universitetslektorer. Diskussion kring tanken med adjungerade fungerar och historiken bakom. Man ska utvärdera det centrala avtalet då det inte används på rätt sätt av arbetsgivare. Problematik kring hur många procent adjungeringar blir på.

e. Omorganisation på Konstvetenskap. Diskussion kring behovet av detta och vikten av att skyddsombud blir inkopplade. Medarbetare kan behöva flytta på sig i lokallösningar.

f. Om- och nybyggnation av Ångström. Risk- och konsekvensanalys behövs.

g. Ekonomisamarbetet på Gustavianum och Evolutionsmuseet.

4. Arbetsmiljö

a. Lön kommer att hantera administrera skyddsombuden.

i. Borde inte vara ett problem då det varit en ren administration av lön och AKKA.

b. Skyddsombud

c. Texten om skyddsombud

i. Lyfts till diskussion efter förarbete av Kirsi, Fabian och Robert. Kommentarer efterfrågas från styrelsen. Utöver det har även arbetsgivaren via Karin Karlström inkommit med kommentarer. Beslut om texten tas nästa vecka på styrelsemötet.

5. Akuta frågor

a. Årsmötet

i. Robert skickar ut kallelse

6. Punkter till långmöte

a. Förhandlingsschema

i. 11/6 Johanna tar detta.

7. Principiellt viktiga medlemsärenden

a. Bordlades

Sekreterare
Robert Malmgren

Mötesordförande
Kirsi Höglund