Senaste mötet 2018

Saco-S-rådets styrelse
2018-10-16

Närvarande: Per Sundman (ordf), Tina Hedmo, Anita Ericsson
​Adjungerade: Kirsi Höglund, Cajsa Bartusch

1. Meddelanden

 • Jezzica Israelsson tar över Jhonnys arbetsuppgifter med varsel m m. Jezzica började den 15 oktober. Styrelsen passar på att tacka Jhonny för hans insatser.
 • Kirsi kommer att delta i invigningssymposiet för Centrum för socialt arbete.
 • Husmötet den 31 oktober: Per, Anita, och Kirsi har förhinder. Tina deltar.
 • Per och Tina träffar medlemmar på MedFarm med förenade tjänster vid ett möte måndag 21 oktober.
 • Kallelsen till årsmötet har gått ut. Kommer att kompletteras med verksamhetsberättelse och kompletterande förslag från valberedningen för en eventuell utökning av styrelsen.

2. Förra veckans förhandlingar

 • MBL § 11 om Uppdragsutbildningens övergång från egen avdelning till enhet inom ny avdelning benämnd Externa relationer. Godkändes med komplettering av minnesanteckning.
 • HR har ändrat arbetsordning så att lokal HR-representant ska vara huvudföredragande vid ärenden rörande arbetsbrist.
 • Två arbetsbrister, vilka båda verkar få en positiv lösning.
 • MedFarm:s VP. Bra förhandling och våra yrkanden om skrivningar om bevakning om arbets­miljö för anställda med förenade tjänster antogs, liksom att lika villkors-policyn även ska inkludera adjungerade lärare. Dessutom godkände MedFarm att även innefatta TA-perso­nal i skrivningarna om kompetensförsörjning. MedFarm hade dock inte uppfyllt överenskom­melsen från förra årets förhandling om att det ska finnas jämförelsetal från tidigare år för de olika anslaget, så att det lätt kan utläsas om anslagen ökat eller minskat.
 • Reviderade riktlinjer för anställning och befordran vid TekNat:s vetenskapsområde. Bra skrivningar om förutsättningar för befordran från bitr universitetslektor till universitetslektor, men skrivningarna när det gäller befordran från universitetslektor till professor bör ses över.

3. Denna veckas förhandlingar

 • Information från TekNat om ÖB19 (= översyn av basresurser) vid TekNat.
 • Ev delning av institutionen för teknikvetenskaper
 • VP för TekNat, Språkvetenskap och Utbildningsvetenskap
 • MBL § 11 om bitr enhetschef vid gemensam service
 • MBL § 19 om gemensam IT

4. Lönerevision

 • Arbetsgivarens lönebud kommer att finnas tillgängligt från och med kl 22 ikväll. Arbetet med lönebuden kommer att ha första prioritet fram till inlämningsdagen den 9 november kl 7.
 • Prioriteringar inom varje vetenskapsområde/motsv har meddelats.
 • Förhandlingsstödjare från HR har utsetts.

5. Medlemsärnden

 • - Doktorandfråga HumSam
 • - Problem med FK vid avslutande av anställning HumSam
 • - Ersättningsfråga HumSam
 • - Arbetsmiljö TekNat
 • - Arbetsmiljö HumSam

6. Övrigt

 • Beslut:   att meddela medlemmarna via notis på hemsidan att vår service kan komma att bli något långsammare under löneförhandlingsperioden.

Vid pennan:
Anita Ericsson

Ordföranden
Per Sundman