Stadgar för Saco-S-rådet vid Uppsala universitet

§ 1

Saco-S-rådet vid Uppsala Universitet är ett gemensamt lokalt samverkansorgan för samtliga Saco-S-förbund med medlemmar anställda vid universitetet.


§ 2

Rådet består av en ledamot utsedd av varje förbund med medlemmar anställda vid myndigheten samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar i förbundet inom myndigheten.

Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Ledamöter skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. Dessa ledamöter har rösträtt vid årsmötet.

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Saco-förbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet samt rätt att till årsmötet inlämna motioner.
 

§ 3

Rådet har till uppgift

• att bevaka för hela myndigheten gemensamma frågor,

• att såsom lokal part gentemot myndigheten företräda Saco-S enligt gällande förhandlingsordning och anvisningar utfärdade av Saco-S,

• att utse/föreslå Saco-S representanter i myndighetsorgan, elektorsförsamlingar och i partssammansatta organ,

• att etablera erforderliga kontakter med Saco-S-föreningar och lokala förbundsorgan inom myndigheten och handlägga frågor som delegeras från Saco-S och Saco-S-förbund eller hänskjuts från Saco-S-förening eller lokalt förbundsorgan,

• att etablera erforderliga kontakter med andra Saco-S-föreningar och förbundsorgan på orten,

• att verka för medlemsrekrytering till Saco-S-förbunden

• att förmedla information från Saco-S och kontaktförbunden till Saco-S-föreningar, lokala förbundsorgan och medlemmarna vid myndigheten

•att lämna information till kontaktförbundet om viktiga fackliga frågor vid myndigheten

• att verka för ökad samhörighet mellan medlemmar verksamma vid myndigheten och utgöra diskussionsforum för fackliga representanter
samt

• att företräda samtliga medlemmar på ett likvärdigt sätt oberoende av förbundstillhörighet eller tjänsteställning/befattning.


§ 4

Rådet sammanträder till ordinarie årsmöte i november månad.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

• mötets behöriga utlysande

• utseende av ordförande, sekreterare, och protokollsjusterare vid mötet

• styrelsens verksamhetsberättelse

• revisionsberättelse (vid uttagande av lokal avgift)

• frågan om styrelsens ansvarsfrihet

• val av styrelse

• val av valberedning

eventuella motioner/propositioner

• eventuella stadgefrågor

• övriga frågor

Härutöver sammanträder rådet då styrelsen finner lämpligt eller då minst fem rådsledamöter så påfordrar i skriftlig framställan till ordföranden. Kallelse till årsmöte och rådsmöte med angivande av de ärenden som skall behandlas skall anslås och tillställas rådsledamöterna senast en månad före mötet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antalet platser ska valet ske genom sluten omröstning.

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 oktober för att behandlas på ordinarie årsmöte.

Röstning med fullmakt medges ej.


§ 5

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare två ledamöter. I styrelsen skall de två inom myndigheten största förbunden samt Saco-S-föreningen vid förvaltningen vara representerad (om sådan förening finns). Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera medlemmar i Saco-förbund.

Styrelsen är beslutsför då minst tre av ledamöterna är närvarande.

Det åligger styrelsen att företräda rådet och därvid fullgöra de i 3§ angivna uppgifterna.

Rådets firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.


§ 6

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. De två vid myndigheten största förbunden samt förvaltningens Saco-S-förening skall vara representerade. Valberedningen förbereder val av ordförande, vice ordförande och sekreterare samt ytterligare två ledamöter till styrelsen.


§ 7

Vid sammanträde med styrelsen samt rådsmöte skall protokoll föras. Kopia av protokoll skallfinnas tillgängligt på hemsidan.

Besked om ordförande, vice ordförande, sekreterare och förhandlingsansvariga skall tillställas kontaktförbundet snarast.


§ 8

Eventuell medlemsavgift till rådet fastställs av årsmötet och skall vara lika för alla medlemmar.


§9

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av rådet skall för att vara giltigt beslutas av rådet vid ordinarie årsmöte varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Sådant beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av rådets ledamöter, dock av rådsledamöterna från minst tre förbund.

Sådant beslut skall för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.

 

(antagna vid ordinarie årsmöte 2012-11-27)