Saco-S-rådets årsmöte 2018-11-13

Datum: 13 november 2018
Tid: 16:15- ca 17:00
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av Per Sundman, ordförande i Saco-S-rådets styrelse.

2. Upprop och röstberättigade ledamöter
11 röstberättigade ledamöter deltog vid mötet. Röstlängden bifogas originalprotokollet.

3. Val av mötesordförande
Git Claesson Pipping valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Robert Malmgren valdes till mötessekreterare.
Jezzica Israelsson och Eric Stempels valdes till justeringspersoner.

5. Godkännande av kallelseförfarandet
Enligt stadgarna § 4 ska kallelse gå ut senast en månad före mötet och innehålla uppgifter om vilka ärenden som ska behandlas. Kallelsen gick ut 12 oktober och mötet konstaterade att det skett enligt stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslistan
Dagordningen fastställdes enligt förslag.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens föredrog verksamhetsberättelsen.
Förtydligande frågor ställdes till styrelsen
Förtydligande kring att mötena med ledamöter i nämnder och styrelser gäller möten mellan medlemmar i styrelsen och dessa ledamöter före och efter nämnd- och styrelsemöten. Dessa möten handlade om att ge ledamöterna tillräcklig information för att kunna på bästa sätt sköta sitt uppdrag.
Årsmötet noterade att information i verksamhetsberättelsen korrigerades på följande punkter:

  • Under kompetensutveckling står Anna Eklund och Anita Ericsson med frågetecken efter. Dessa hade ingen kompetensutveckling under året.
  • Rådet för lika villkor heter Kommittén för lika villkor
  • Kommittén för etnisk och social mångfald finns inte längre

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Beslut om motioner och propositioner

§ 9 a Styrelsens proposition: Utökat antal styrelseledamöter
Årsmötet fastställer stadgeändringen. Beslutet var enhälligt.
Enligt stadgarna § 9 kan beslut om stadgeändring fattas bara om minst två tredjedelar av rådets ledamöter är närvarande. Mötet beslöt därför att uppdra åt styrelsen att sammankalla ett extra årsmöte som kan vara elektroniskt för att fastställa stadgeändringen. Beslutet var enhälligt.
Punkten förklarades omedelbart justerad

10. Val av styrelseTill ordförande valdes Per Sundman.
Till vice ordförande valdes Tina Hedmo.
Till sekreterare valdes Robert Malmgren.
Till ledamot från förvaltningen för perioden 181113-190331 valdes Anita Ericsson.
Till ledamot från förvaltningen för perioden 190401 till årsmöte 2019 valdes Anders Lagerstrand.
Till ledamot valdes Cajsa Bartousch.
Till ledamöter förutsatt stadgeändring enligt proposition (§ 9) valdes Sonchita Bagchi och Johanna Norberg.

11. Val av andra funktioner i Saco-S-rådet
§ 11 a Val av valberedning
Till valberedning valdes Eric Stempels och Mikael Olsson. Enligt stadgarna ska Saco-S-föreningen vid förvaltningen vara representerad i valberedningen. Årsmötet uppdrar åt extrastämman att utse en ledamot från förvaltning
Erik Stempels valdes till sammankallande för valberedningen

§ 11 b Utseende av ledamöter och suppleanter till hörandeförsamlingen vid val av rektor
Inga ledamöter utsågs då inget rektorsval kommer att ske under det kommande året

12. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet delegerar till styrelsen att utse dessa representanter

13. Information om förhandlingar
Styrelsen informerar om stora förhandlingar som sker under året:
• Arbetsvillkor för lärare
• Doktorandlönestegen
• Årets lönerevision

14. Ev övrigt
Inga övriga frågor föreligger.


Sekreterare
Robert Malmgren

Mötesordförande
Git Claesson Pipping                                

Justeringsperson
​Jezzica Israelsson
Eric Stempels