Saco-S-rådets årsmöte 2017-11-21

Datum: 21 november 2017
Tid: kl. 16.15
Lokal: BH 14:031 (Betty Pettersson-salen, Blåsenhus)

1. Årsmötets öppnande
Saco-S-rådets sittande ordförande Per Sundman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Upprop och röstberättigade ledamöter
Uppropet resulterade i 15 röstberättigade ledamöter enligt bifogad röstlängd.

3. Val av mötesordförande
Robert Andersson, SULFs förhandlingschef samt SACOs vice ordförande, valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Årsmötet beslutade att välja Nicklas Högås till mötessekreterare samt Ann-Kristin Lindberg och Gunilla Ransbo att justera protokollet.

5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen till årsmötet skickades den 18 oktober.
Årsmötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet.

6. Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet beslutade att fastställa den utsända föredragningslistan utan ändringar.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Den utsända verksamhetsberättelsen (bifogas protokollet) föredrogs i korthet av styrelsens sekreterare Robert Malmgren med följande kommentarer: Under det första avsnittet saknas en lista över den styrelse som valdes vid förra årsmötet. I avsnittet Medlemsvård saknas seminariet ”När har du semester? Schablonsemesterns vara eller inte vara” som hölls av SULF:s förhandlingschef Robert Andersson i anslutning till årsmötet den 21 november.

Årsmötet beslutade att årsberättelsen, efter att den bifogats kompletterande uppgifter om styrelsen samt nämnda seminarium, läggs till handlingarna.

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val av styrelse
Anders Lagerstrand föredrog kort valberedningsens arbete med att ta fram förslag, samt presenterade förslaget, som återges nedan och bifogas protokollet.

Ordförande             Per Sundman, universitetslektor och docent vid Teologiska institutionen

Vice ordförande      Tina Hedmo, universitetslektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen

Sekreterare             Robert Malmgren, studievägledare vid Institutionen för biologisk mångfald

Ledamot                  Ellen Matlok-Ziemann, forskningskoordinator vid Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier

Ledamot                  Anita Ericsson, fakultetshandläggare, Områdeskansliet för medicin och farmaci

Inga övriga nomineringar förelåg, och årsmötet beslutade därför att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

10. Val av andra funktioner i Saco-S-rådet

a. Val av valberedning

Årsmötet valde Anders Lagerstrand, JUSEK (sammankallande), Anna Hultén, DIK, och Mikael Olsson, Naturvetarna. Även en representant för SULF ska ingå i valberedningen och årsmötet beslutade därför att SULF Uppsala ska utse ytterligare en ledamot att ingå i valberedningen.

11. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

12. Beslut om motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.

13. Information om förhandlingar
Då det gångna årets förhandlingar redan dragits i samband med verksamhetsberättelsen (punkt 7 ovan) gjordes endast några tillägg. Per Sundman meddelade att Saco-S-rådets lönebud ska lämnas in torsdag den 23 november. Vidare att Saco-S-rådet har förhandlat fram att tid ska avsättas för arbete i Ladok, då administrativa uppgifter har flyttats från administratörer till annan personal. Per Sundman berättade även att dialog förs med rektor om användning av externa medel för finansiering av tjänster samt om tidsbegränsade anställningar.

14. Ev övrigt
Inga övriga frågor togs upp.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Nicklas Högås

Justeras

Ann-Kristin Lindberg                                

Gunilla Ransbo